Εργαστηριακός προσδιορισμός συμπεριφοράς πετρωμάτων πορφύρη και σχιστόλιθου σε τριαξονική θλίψη (Bachelor thesis)

Παπαμιχαήλ, Ιωάννης Ν./ Παππάς, Κωνσταντίνος Φ.


Το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας αναλύεται ανά κεφάλαιο ως ακολούθως: Στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση έτσι ώστε να αναλυθεί το θεωρητικό υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, γίνεται περιγραφή των θεωρητικών στοιχείων της τριαξονικής θλίψης και περιγραφή της συμπεριφοράς των πετρωμάτων όταν υποβάλλονται σε τριαξονική θλίψη. Επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι μηχανισμοί αστοχίας των δοκιμίων και οι τύποι αλλαγής συμπεριφοράς από ψαθυρή σε πλαστική. Τέλος, περιγράφεται το κριτήριο Hoek&Brown άρρηκτου πετρώματος. Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθενται η πειραματική διαδικασία. Γίνεται η περιγραφή των πετρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως προς την προέλευση τους, την ορυκτολογική σύσταση και όπου υπήρχαν βιβλιογραφικά δεδομένα δίνονται οι φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες. Περιγράφεται αναλυτικά ο εργαστηριακός εξοπλισμός με τον οποίο διαμορφώθηκαν τα δείγματα , έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές για την εκτέλεση των δοκιμών. Έπειτα, αναλύεται η προετοιμασία και η διαδικασία εκτέλεσης των δοκιμών τριαξονικής θλίψης οι προδιαγραφές που ακολουθούνται, οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν καθώς και το λογισμικό καταγραφής των δεδομένων. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών. Ενδεικτικά παρουσιάζεται ένα έντυπο τριαξονικής θλίψης που πραγματοποιήθηκε και στην συνέχεια τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τριών πετρωμάτων. Δίνονται οι τιμές του συντελεστή mi που προκύπτουν για το καθένα καθώς και διαγράμματα αξονικής τάσης – παραμόρφωσης και αξονικής -πλευρικής τάσης Στο Κεφάλαιο 5 δίνεται η βιβλιογραφία της πτυχιακής εργασίας. Τέλος, στο Παράρτημα παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα μορφοποιημένα σε τυποποιημένα έντυπα. Επιπλέον, σε κάθε δοκίμιο υπάρχει σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση και ότι άλλο προβλέπεται να καταγράφεται πριν και μετά από κάθε δοκιμή.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Subject classification: Πετρώματα
Πετρολογία
Ορυκτολογία
Rocks
Petrology
Mineralogy
Keywords: πετρώματα;πορφύρης;σχιστόλιθος
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών--Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής,2017--9191
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12144
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................ 8 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ .......................................................................................... 9 2.1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ................................................................ 9 Συμβατική τριαξονική δοκιμή .......................................................................................... 11 Τριαξονική δοκιμή – Γενικά στοιχεία............................................................................... 12 2.2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ .............................................. 15 2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ HOEK & BROWN ΑΡΡΗΚΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ................................................ 17 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ............................................................................................... 22 3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ .................................................................................. 22 3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 25 3.3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ................................................................................. 31 Προετοιμασία δοκιμής τριαξονικής θλίψης .................................................................... 31 Εκτέλεση δοκιμής τριαξονικής θλίψης ............................................................................ 32 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .............................................................................................................. 37 4.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ .................................................... 37 4.2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ....................................................................................... 51 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ .................................................................................................................. 53 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................. 54
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12144
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.