Παιδική Λογοτεχνία και Περιβαλλοντική αγωγή στην Προσχολική ηλικία. (Bachelor thesis)

Νέλκου, Ιωάννα


Περίληψη Η περιβαλλοντική λογοτεχνία αποτελεί ζωτικό κομμάτι της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας και αυτό διότι, έχει αλληλοεπιδράσεις με το περιβάλλον. Αρχικώς, χρησιμοποιεί το περιβάλλον ως ένα πειστικό φορέα νοημάτων και πληροφοριών, ενώ και πάλι ως σημείο αναφοράς της έχει τον μικρό μαθητή. Ως μορφή κοινωνικής συνειδητοποίησης αποτελεί μέσο για τη γνωριμία του παιδιού με το περιβάλλον που το περιστοιχίζει και αντανακλά την πραγματικότητα διαμέσου των ρόλων που προβάλλονται και των καταστάσεων που διαδραματίζονται μέσω της διήγησης. Η περιβαλλοντική λογοτεχνία εκφράζει μία ιδιαίτερη οπτική του περιβάλλοντος, την οποία ο μαθητής αποκωδικοποιεί με βάση τις γνώσεις που εκλαμβάνει συνέχεια. Η περιβαλλοντική λογοτεχνία ασκεί λοιπόν τη δική της επίδραση στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού αλλά και στην παροχή ισχυρών γνώσεων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονοπηπιοκομίας
Subject classification: Παιδική λογοτεχνία--Μελέτη και διδασκαλία (Προσχολική)
Children’s literature--Study and teaching (Preschool)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Environmental education
Περιβαλλοντική λογοτεχνία
Environmental literature
Keywords: περιβαλλοντική λογοτεχνία;διήγηση;περιβάλλον;διαμόρφωση;γνώσεις;environmental literature;storytelling;environment;shaping;knowledge
Description: Πτυχιακή Εργασία- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας,2018-9742
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12132
Table of contents: Περιεχόμενα Ευχαριστίες................................................................................................................................................3 Περίληψη...................................................................................................................................................5 Περιεχόμενα...............................................................................................................................................6 Εισαγωγή...................................................................................................................................................7 Κεφάλαιο 1.Έννοια και αντικείμενο της Προσχολικής Αγωγής.................................................................9 1.1 Ο ορισμός της Προσχολικής Αγωγής και οι θεμελιώδεις έννοιες της...................................................9 1.2Η σχέση της Προσχολικής Αγωγής με την Παιδική Λογοτεχνία 12 1.3Η σχέση της Προσχολικής Αγωγής με την Περιβαλλοντική Αγωγή....................................................14 Κεφάλαιο 2. Η Παιδική Λογοτεχνία στην Προσχολική Ηλικία................................................................18 2.1Ορισμός της παιδικής λογοτεχνίας......................................................................................................18 2.2Ιστορική αναδρομή της παιδικής λογοτεχνίας.....................................................................................21 2.3Η συμβολή της παιδικής λογοτεχνίας στην ανάπτυξη του παιδιού......................................................22 Κεφάλαιο 3. Η Περιβαλλοντική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία...........................................................25 3.1Η σημασία της περιβαλλοντικής αγωγής στις μικρές ηλικίες..............................................................25 3.2Ο ρόλος του παιδαγωγού στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αγωγής....................26 3.3 Περιβαλλοντική λογοτεχνία και επίδραση στο παιδί προσχολικής ηλικίας......................................28 4.Δραστηριότητες....................................................................................................................................42 4.1 Μεθοδολογία της έρευνας..................................................................................................................42 4.2 Ανακύκλωση......................................................................................................................................44 4.3 Αναδάσωση........................................................................................................................................60 4.4 Μόλυνση του νερού...........................................................................................................................74 4.5 Ενέργεια.............................................................................................................................................88 4.6 Λιώσιμο των πάγων..........................................................................................................................101 Συμπεράσματα.......................................................................................................................................112 Επίλογος.................................................................................................................................................113 Βιβλιογραφία..........................................................................................................................................114
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12132
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.