Ζητήματα ισότητας φύλων: η περίπτωση ενός πολυπολιτισμικού παιδικού σταθμού στην Σουηδία (Bachelor thesis)

Καζαντζή, Χριστίνα


ABSTRACT The current paper is an exploration of the functioning of a gender equality education system in a multicultural preschool in Sweden. The main object of the research is to examine the impact of this pedagogical system on children and how such a system operates in a multicultural environment. The secondary object of this study is to examine the function and role of both pedagogues and parents in this particular system. The sample consists two educators, two parents, and nine children. The educators that took part are working in a preschool in Sweden, called Gothenburg Preschool School. Parents were people who were sending their children to this preschool and wanted to participate in the research. Finally, the children who participated attending this kindergarten and with the consent of their parents they participated in the research. The data of the research were approached qualitatively and their collection was made by using personal dialogues, data collection and empirical activity, while their processing was carried out using the thematic content analysis method. According to the findings, children: are positively affected by a gender equality system. In fact, they become more open-minded and acquire more learning opportunities while being held by less stereotypes about gender roles. Also, the operation of such a system within a multicultural school is quite difficult and requires a lot of effort from the educators. In addition, teachers and parents should work together for a better result in a gender equality system while at the same time they should use gender-specific techniques to promote gender equality in the classroom and home in order to work as role-models for children. In general, a system of gender equality in childcare facilities can work more effectively in societies that operate entirely under the perspective of gender equality and democracy because children are heavily influenced by their culture (and therefore family) but also the society in which they live.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονοπηπιοκομίας
Subject classification: Διαφορές φύλου στην εκπαίδευση--Σουηδία
Sex differences in education--Sweden
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση--Σουηδία
Multicultural education--Sweden
Παιδικοί σταθμοί--Σουηδία
Nursery schools--Sweden
Keywords: παιδιά;σύστημα ισότητας φύλων;ανοιχτόμυαλα;περισσότερες ευκαιρίες μάθησης;λιγότερα στερεότυπα;πολυπολιτισμικός;εκπαιδευτικοί;γονείς;προσχολική αγωγή;ισοτιμία;δημοκρατία;κουλτούρα;κοινωνία;children;gender equality system;open-minded;more learning opportunities;less stereotypes;multicultural;teachers/educators;parents;pre-school education;democracy;culture;society
Description: Πτυχιακή Εργασία- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2018-9745
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12131
Table of contents: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ………………………………………………………………………………..iii ΠΕΡΙΛΗΨΗ…………………………………………………………………………………...iv ABSTRACT……………………………………………………………………………………v 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………………..1 2.ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ………………………………………………………2 2.1.Φύλο………………………………………………………………………………………2 2.2.Ταύτότητα φύλου…………………………………………………………………………2 2.3.Ρόλος του φύλου………………………………………………………………………….2 2.4.Κοινωνικό φύλο…………………………………………………………………………..2 2.5.Βιολογικό φύλο…………………………………………………………………………...2 2.6.Κοινονικοποίηση του φύλου……………………………………………………………...2 2.7.Στερεότυπα του φύλου……………………………………………………………………2 2.8.Προκατάληψη φύλου……………………………………………………………………...3 2.9.Σεξισμός…………………………………………………………………………………...3 2.10.Ισότητα των φύλων……………………………………………………………………....3 2.11.Διάκριση φύλων…………………………………………………………………………..3 3.ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ………………………..3 3.1.Ψυχαναλυτική θεωρία……………………………………………………………………..3 3.2.Θεωρία της κοινωνικής μάθησης………………………………………………………….4 3.3.Γνωστική-αναπτυξιακή θεωρία……………………………………………………………5 3.4.Θεωρία των σχημάτων του φύλου………………………………………………………....5 3.5.Βιολογική θεωρία προσέγγισης του φύλου………………………………………………..6 3.6.Περίληψη των παραπάνω θεωριών………………………………………………………..6 4.ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ………………………………………………………………….7 4.1. Ο ρόλος του φύλου του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία……………………….....7 4.2.Ο ρόλος του φύλου του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία-αναφορά στα Σουηδικά εκπαιδευτικά πρότυπα…………………………………………………………………………..7 5.Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ………11 5.1.Τα παιχνίδια της τάξης και η τοποθέτηση των γωνιών…………………………………..12 5.2.Τα βιβλία της τάξης……………………………………………………………………..12 6.Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ…………………………………………....14 6.1. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι τεχνικές τους………………………………………15 6.2. Εκπαιδευτικοί και φύλα…………………………………………………………………17 7. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ….18 7.1. Η συναναστροφή με τους συνομηλίκους………………………………………………..20 7.2. Η κουλτούρα του παιδιού και το φύλο…………………………………………………..20 8. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ……………………………………………………………..21 8.1. Γονείς και προώθηση της ισότητας των φύλων στα παιδιά τους………………………...21 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ…………………………………………………………………………….23 10. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ………………………………………………………………..….25 10.1.Ο σκοπός και τα ερωτήματα της έρευνας………………………………………………...25 10.1.1.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ………………………………………………………...26 10.1.2.Συμμετέχοντες………………………………………………………………………..26 10.1.3.Ο τόπος…………………………………………………………………………….....26 10.1.4.Ο χρόνος……………………………………………………………………………...27 10.1.5.Εργαλεια συλλογής δεδομένων………………………………………………………27 10.1.6.Συνεντεύξεις με την συνεργασία των εκπαιδευτικών……………………………..…27 10.1.7.Συνεντεύξεις με την συνεργασία των γονέων………………………………………..28 10.1.8.Βιωματική δραστηριότητα με την συνεργασία των παιδιών………………………...28 10.1.9.Καταγραφή παιδαγωγικού υλικού και διαμόρφωσης του χώρου της τάξη…………..29 10.1.10.Καταγραφή ημερολογίου……………………………………………………………29 11.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ………………………………………………………………......31 11.1.Διαδικασία καταγραφείς ημερολογίου…………………………………………………..31 11.2.Διαδικασία υλοποίησης συνεντεύξεων……………………………………………….....32 11.3.Διαδικασία υλοποίησης βιωματικής δραστηριότητας…………………………………..32 11.4.Διαδικασία καταγραφής παιδαγωγικού υλικού………………………………………....33 11.5 Θεματική ανάλυση περιεχομένου…………………………………………………….....33 11.6 Αξιοπιστία και εγκυρότητα…………………………………………………………..…34 12.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ………………………………………...…34 12.1.Αποτελέσματα συνεντεύξεων των παιδαγωγών……………………………………….34 12.2. Αποτελέσματα συνεντεύξεων των γονέων……………………………………………46 12.3. Αποτελέσματα από την καταγραφή του παιδαγωγικού υλικού……………………….50 12.4. Αποτελέσματα βιωματικής δραστηριότητας…………………………………………..53 12.5. Αποτελέσματα από το ημερολόγιο……………………………………………………58 13. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ……………………………………………………….68 13.1. Ομοιότητες και διαφορές των συνεντεύξεων των γονέων και των εκπαιδευτικών…....68 13.2. Σύγκριση καταγραφής παιδαγωγικού υλικού και συνεντεύξεων παιδαγωγών και γονέων…………………………………………………………………………………………71 13.3. Διαφορές και ομοιότητες βιωματικής δραστηριότητας και ημερολογίου……………..71 13.4. Σύγκριση αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων των γονέων και των εκπαιδευτικών με τα αποτελέσματα της βιωματικής δραστηριότητας και του ημερολογίου………………………..73 14.ΣΥΖΗΤΗΣΗ…………………………………………………………………………….….75 14.1.Συμπέρασμα της έρευνας………………………………………………………………..75 14.2.Αναστοχαστικότητα……………………………………………………………………...76 14.3.Περιορισμοί έρευνας…………………………………………………………………......77 14.4.Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες……………………………………………………...78 14.5.Προτάσεις εφαρμογής στον παιδικό………………………………………………….......78
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ολοκληρωμένη πτυχιακή-Καζαντζή Χριστίνα.pdfΠτυχιακή εργασία1.33 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12131
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.