Οι άνδρες παιδαγωγοί στην προσχολική ηλικία και τα σεξιστικά στερεότυπα (Bachelor thesis)

Τοπουζάκη, Αθανασία


Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο της έλλειψης ανδρών παιδαγωγών που οφείλεται στα σεξιστικά στερεότυπα , τα οποία έχει εδραιώσει η κοινωνία γύρω από την εκπαίδευση και τον εργασιακό χώρο. Στην μελέτη αυτή παραπείθονται οι απόψεις τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών παιδαγωγών . Ωστόσο επειδή η παρούσα εργασία θίγει και το θέμα των σεξιστικών στερεοτύπων ήταν ιδιαίτερη σημαντική και η γνώμη των γονέων για το φαινόμενο της απουσίας ανδρών παιδαγωγών στην Προσχολική ηλικία που επηρεάζεται από τις κοινωνικές προκαταλήψεις, οι οποίες έχουν περάσει σε κάθε σπίτι . Η έρευνα προσεγγίστηκε ποιοτικά και η συλλογή της έγινε με την χρήση ατομικών και δομημένων συνεντεύξεων , ενώ η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε μέσω της ποιοτικής ανάλυσης . Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη : α) τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ,β) την έρευνα. Στο βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας , αρχικά πραγματοποιήθηκε μια αναφορά προς εννοιολογικούς όρους όπως η έννοια και το αντικείμενο της παιδαγωγικής .Έπειτα ακολουθεί μια σχετική αναφορά στις παιδαγωγικές αρχές του Πλάτωνα , ο οποίος έθεσε τα πρώτα θεμέλια στην παιδαγωγική και στην συνέχεια μια ιστορική αναδρομή σε ορισμένους από τους πολλούς άνδρες παιδαγωγούς που σημάδεψαν με το έργο τους . Επιπλέον γίνεται αναφορά σε ορισμένους εννοιολογικούς όρους όπως τι είναι σεξισμός και φεμινισμός αλλά και στην διαμόρφωση των φύλων μέσα στην εκπαίδευση. Στην συνέχεια θίγει το θέμα για την σημαντική απουσία των ανδρών παιδαγωγών στην προσχολική αγωγή ,οι επιρροές και τα οφέλη που έχει το ανδρικό πρότυπο μέσα σε μια σχολική τάξη ,ενώ ταυτόχρονα πως τα παιδία επηρεάζονται από τα σεξιστικά πρότυπα μέσα από την οικογένεια και την κοινωνία με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμη αυτή η ανισότητα στην εκπαίδευση. Το βιβλιογραφικό μέρος ολοκληρώνεται με τους τρόπους παρέμβασης των σεξιστικών προτύπων και στους τρόπους προσέλκυσης παιδαγωγών . Στο δεύτερο μέρος εντοπίζεται το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας , το οποίο αποτελείται από ορισμένους άξονες , οι οποίοι αφορούν τον σκοπό ,την διαδικασία Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης . Γενικότερα , καταγράφονται και αναλύονται οι απόψεις των παιδαγωγών και των γονέων όσον αφορά την έλλειψη ανδρών παιδαγωγών . Ανακεφαλαιώνοντας , οι παιδαγωγοί και οι γονείς επιβεβαίωσαν πως τα σεξιστικά στερεότυπα είναι εμφανή στην προσχολική αγωγή και πως η έλλειψη των ανδρών είναι πραγματικά ένα φαινόμενο αρκετά ανησυχητικό.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονοπηπιοκομίας
Subject classification: Διάκριση φύλου
Sex discrimination
Άνδρες εκπαιδευτικοί πρώιμης ηλικίας
Male early childhood teachers
Keywords: άνδρες παιδαγωγοί;σεξιστικά στερεότυπα;προσχολική ηλικία;male educators;sexist stereotypes;preschool age
Description: Πτυχιακή Εργασία- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2018-9768
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12104
Table of contents: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………………7-8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………8-9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ………………………………..9-24 1.1 Έννοια και Αντικείμενο της Παιδαγωγικής : Η παιδαγωγική ως Επιστήμη της Αγωγής……………………………………………….........................9-11 1.2 Πλάτωνας…………………………………………………………………….12 1.3 Η πλατωνική παιδεία του Πλάτωνα στην Πολιτεία………12-13 1.4 Οι παιδαγωγικές αρχές του Πλάτωνα………………………….13-14 1.5 Ιστορική αναδρομή Οι άνδρες παιδαγωγοί και η παιδαγωγική τους δράση…….15-24. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :Εννοιολογικοί Όροι………………………………………24-27 2.1 Τι είναι σεξισμός ;Πως επηρεάζει τα δύο φύλα;…………24-26 2.1.1 Τι είναι φεμινισμός ; Πως ο φεμινισμός επηρεάζει τα φύλα……………26-27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Η παρουσία σεξιστικών προτύπων γύρω από τα φύλα και την εκπαίδευση μέσα από το πέρασμα του χρόνου………………………………28-37 3.1 Η θέση των δυο φύλων στην εκπαίδευση μέσα από το πέρασμα του χρόνου………………………………………………………………………………………..28-33 3.1.2 Η ανισότητα των δυο φύλων στην εκπαίδευση………………………33-37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Το ανδρικό πρότυπο στην προσχολική αγωγή και τα στερεότυπα γύρω από αυτό………………………………………………………………………………..37-52 4.1 Αίτια απουσίας ανδρών στην Προσχολική Αγωγή :Το κοινωνικό στίγμα και τα στερεότυπα στην Προσχολική Αγωγή………………………………………………37-40 4.1.2 Το ανδρικό πρότυπο σε ένα γυναικοκρατούμενο επάγγελμα…40-43 4.1.3 Σύγκριση ανδρών και γυναικών στην εκπαίδευση :Τα δυο φύλα στο μικροσκόπιο της Βιολογίας………………………………………………………………43-44 4.2 Η σημαντική παρουσία του ανδρικού προτύπου στην Προσχολική Αγωγή……….46-49 4.2.1 Το ανδρικό πρότυπο πως επηρεάζει τα παιδιά και το παιχνίδι σε συγκρίση με το γυναικείο πρότυπο στην Προσχολική Αγωγή……………………………………………50-52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :ΠΑΙΧΝΙΔΙ………………………………………………………………………………52-57 5.1 Η επιρροή σεξιστικών προτύπων μέσα από την οικογένεια και μέσα από το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία……………………………………………………………………52-55 5.2 Σεξιστικά παιχνίδια στην Προσχολική Αγωγή……………………………………55- 57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ…………………………………………………………………………………………………………..57-67 6.1 Η κατανόηση και η αντιμετώπιση των σεξιστικών προτύπων από τα παιδιά μέσα από την τέχνη και η εκμάθηση της ισότητας…………………………….57-62 6.1.2 Τρόποι παρέμβασης για την καταπολέμηση σεξιστικών προτύπων εναντιών των ανδρών παιδαγωγών………………………………………………………………63-65 6.1.3 Εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία καταργούν την ταυτότητα φύλου (ουδέτερο φύλο)……………………………………………………………………………………………65-67 7. Οικογένεια- Φόβος για παιδοφιλία και ομοφυλία με την παρουσία ανδρών παιδαγωγών στην προσχολική ηλικία…………………………………………………………..67-72 8.Στόχοι της έρευνας…………………………………………………………………………72-73 8.1 Συμμετέχοντες ……………………………………………………………………........73-74 8.2 Εργαλεία…………………………………………………………………………………….74-75 8.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων της έρευνας……………………………75-85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συμπεράσματα ………………………………………………………………………..85-87
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12104
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.