Διαστασιολόγιση διώροφου κτιρίου και σχετικές συγκρίσεις. (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος


Η εκπόνηση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας έχει σκοπό την ανάλυση μιας δεδομένης κατασκευής στο στατικό της κομμάτι και τον τρόπο λειτουργίας του δομικού περιβάλλοντος έναντι των σεισμικών εντάσεων.Η αντισεισμική λειτουργία μιας κατασκευής μελετάτε από μεθόδους επίλυσης υψηλών απαιτήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν φυσικούς νόμους και μητρωική άλγεβρα.Όσο πιο περίπλοκη γίνεται μια κατασκευή τόσο ποιο περίπλοκη γίνεται και η αντισεισμική της μελέτη,γι αυτόν το λόγο επιλέχθηκε μια συνήθης κατασκευή προς ανάλυση.Για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός δομικού περιβάλλοντος έναντι σεισμικών δράσεων χρειάζονται αριθμητικά παραδείγματα ίδιας κατασκευής αλλάζοντας κάθε φορά κάτι από τα δεδομένα και έπειτα συγκρίσεις των αποτελεσμάτων.Η κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος που θα μελετηθεί στη συνέχεια,εξετάζεται αρχικά ως διώροφη κατασκευή με τη χρήση της ισοδύναμη στατική μεθόδου,στη συνέχεια ως μονώροφη κατασκευή με τη χρήση της ισοδύναμης στατικής μεθόδου.Έπειτα,η ίδια μονώροφη κατασκευή εξετάζεται με τη δυναμική φασματική ανάλυση και στη συνέχεια ως δυώροφη κατασκευή με τη χρήση της δυναμικής φασματικής μεθόδου.Τέλος,η διατομή ενός κατακόρυφου στοιχείου της μονώροφης κατασκευής αλλάζει και λαμβάνουμε εντάσεις διαφορετικές πλέον από τις προυγούμενες,οι οποίες γίνονται θέμα προς ανάλυση.Παράλληλα,γίνεται σύγκριση των μεθόδων ανάλυσης της Δυναμικής φασματικής ανάλυσης και της ισοδύναμης στατικής μεθόδου.Η κατασκευή θεωρείται υψηλής πλαστιμότιτας ώστε να αποκρίνεται το δυνατόν ελαστικά με σκοπό την ορθότερη σύγκριση των μεθόδων ανάλυσης διότι η δυναμική φασματική ανάλυση χρησιμοποιει ελαστικά φάσματα απόκρισης.Οι σχετικές συγκρίσεις των παραπάνω εφαρμογών αναφέρονται στο τέλος κάθε ζεύγους αριθμητικών εφαρμογών αλλά και στο τέλος της εργασίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών/ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Subject classification: Αντισεισμικός σχεδιασμός
Earthquake resistant design
Κάθετη εκκένωση κατασκευών
Vertical evacuation structures
Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα
Buildings, Reinforced concrete
Keywords: σεισμικών εντάσεων;κατασκευή;δομικού περιβάλλοντος;αριθμητικών εφαρμογών;seismic intensities;construction;structural environment;arithmetic applications
Description: Πτυχιακή Εργασία-Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών -Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής,2018-9770
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12094
Table of contents: Σελίδα : 4 – 5 ( εισαγωγικά για το φαινόμενο του σεισμού ) Σελίδα : 5 – 9 ( εισαγωγικά για την δυναμική ανάλυση των κατασκευών ) Σελίδα : 12 – 15 ( φάσματα σχεδιασμού ) Σελίδα : 10 – 31 ( εισαγωγικά για τη μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων ) Σελίδα : 32 – 36 ( ελεύθερη ταλάντωση ) Σελίδα : 36 – 40 ( ισοδύναμη στατική μέθοδος ) Σελίδα : 43 – 95 ( αριθμητικό παράδειγμα 1, στατική ανάλυση με χρήση της ισοδύναμης στατικής μεθόδου και διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων και δοκαριών διώροφης κατασκευής ) Σελίδα : 96 – 129 ( αριθμητικό παράδειγμα 2, στατική ανάλυση με χρήση της ισοδύναμης στατικής μεθόδου και διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων και δοκαριών μονώροφης κατασκευής ) Σελίδα : 130 – 203 ( αριθμητικό παράδειγμα 3, στατική ανάλυση με χρήση της δυναμικής φασματικής μεθόδου και διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων μονόροφης κατασκευής ) Σελίδα : 204 – 202 ( σχετικές συγκρίσεις μεταξύ ισοδύναμης στατικής ανάλυσης και δυναμικής φασματικής ανάλυσης μεταξύ των αριθμητικών παραδειγμάτων 2 , 3 ) Σελίδα : 202 – 258 ( αριθμητικό παράδειγμα 4, στατική ανάλυση με χρήση της δυναμικής φασματικής μεθόδου και διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων δυόροφης κατασκευής ) Σελίδα : 258 – 261 (σχετικές συγκρίσεις μεταξύ ισοδύναμης στατικής ανάλυσης και δυναμικής φασματικής ανάλυσης μεταξύ των αριθμητικών παραδειγμάτων 1 , 4 ) Σελίδα : 262 – 296 ( αριθμητικό παράδειγμα 5, στατική ανάλυση με χρήση της δυναμικής φασματικής μεθόδου και εύρεση εντατικών μεγεθών του υποστυλώματος Κ1 ) Σελίδα : 297 – 298 ( σχετικές συγκρίσεις μεταξύ των εντατικών μεγεθών του υποστυλώματος Κ1 του αριθμητικού παραδείγματος 3 και των εντατικών μεγεθών του υποστυλώματος Κ1 του αριθμητικού παραδείγματος 5, καθώς και συμπεράσματα – διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά του δομικού περιβάλλοντος από 2 φορές συμμετρικό σε καθόλου συμμετρικό ) Σελίδα : 298 – 308 ( σύνοψη συγκρίσεων και των τελικών συμπερασμάτων της εργασίας ) Σελίδα : 309 ( βιβλιογραφία)
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12094
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.