Διερεύνηση Πιθανής Κατάθλιψης σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και συσχέτιση της Κατάθλιψης με κλινικά - δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των ασθενών. (Bachelor thesis)

Δότσιου, Μορφία


Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση, χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία, η οποία είναι υπεύθυνη για την πρόκληση μακροχρόνιων βλαβών σε διάφορα όργανα. Λόγω της σοβαρότητας της νόσου, το άγχος και ο φόβος είναι οι συχνότερες συναισθηματικές διαταραχές, μεταξύ των διαβητικών ασθενών. Η διερεύνηση της κατάθλιψης θα βοηθούσε στην πρόληψη της, με θετικές επιπτώσεις στην πορεία του ΣΔ. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η έρευνα ύπαρξης πιθανής κατάθλιψης, σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2 και πόσο αυτή επηρεάζει την πορεία του ΣΔ. Συμμετείχαν 213 ασθενείς με ΣΔτ2 από το Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο του Γ.Ν.Θ “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”, Οργανική Μονάδα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του MrAaronBeck (BDI-II) για την κατάθλιψη και τα αποτελέσματα συσχετίστηκαν με δημογραφικά-κοινωνικοοικονομικά και κλινικά δεδομένα των ασθενών, τα οποία λήφθηκαν μέσω των ιστορικών αυτών και των ιατρικών φακέλων τους αντίστοιχα. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προσανατολίζεται σε μία εμπεριστατωμένη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά χρησιμοποιήθηκε βασική περιγραφική στατιστική ανάλυση και διερεύνηση βασικών υποθέσεων εξάρτησης, των χαρακτηριστικών των ασθενών, με το σκορ τους στο ερωτηματολόγιο BDI-II. Έπειτα για την επίτευξη του βασικού στόχου της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, για την δημιουργία του άριστου υποδείγματος εκτίμησης του σκορ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, η δημιουργία πέντε εμπειρικών προφίλ ασθενών, τα οποία συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες των αποτελεσμάτων και η εκτίμηση του σκορ του BDI-II, με το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας των προφίλ και των αποτελεσμάτων της μελέτης. Αποτελέσματα: Αρχικά αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο σκορ του δείγματος ήταν 14,9 μονάδες, άρα σύμφωνα με τον AaronBeck κατατάσσονται στην 2η κατηγορία με ελαφριά καταθλιπτική διάθεση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι μεταβλητές κλειδιά για την αύξηση της καταθλιπτικής διάθεσης, είναι η λήψη βενζοδιαπεζινών, το ιστορικό κατάθλιψης, η στεφανιαία νόσος, η περιφερειακή αγγειοπάθεια και η αντιδιαβητική αγωγή. Αντίθετα η μείωση αυτής, επιτυγχάνεται διαμέσου της αύξησης του μηνιαίου οικογενειακού 2 εισοδήματος, της αύξησης του επιπέδου σωματικής άσκησης, του μορφωτικού επιπέδου των ασθενών, της διάρκειας διαβήτη και της λήψης αντιαιμοπεταλιακών. Συμπεράσματα: H κατάθλιψη επιβαρύνει τη διαχείριση του ΣΔτ2, επιφέρει ανεπαρκή έλεγχο της νόσου, οδηγεί ορισμένες φορές σε χρόνιες επιπλοκές, αυξάνει το ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών. Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αυτών είναι αναγκαία και βοηθάει στην πρόληψη της νόσου. Η ολιστική προσέγγιση του ασθενή, η εκπαίδευση του, η λήψη αντικαταθλιπτικών, η φυσική άσκηση, οδηγούν σε καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο. Η σχέση ΣΔτ2 και Κατάθλιψης χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Λέξεις Κλειδιά: Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2, Πιθανή Κατάθλιψη, Ερωτηματολόγιο BDI-II, Απλή – Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Depression, Mental.
Diabetics--Psychology
Κατάθλιψη, ψυχική.
Διαβητικοί--Ψυχολογία
Keywords: Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2;Πιθανή Κατάθλιψη;Ερωτηματολόγιο BDI-II;Απλή – Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση;Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση;Type 2 Diabetes Mellitus;Possible Depression;BDI II Questionnaire;Simple - Multiple Linear Regression;Descriptive Statistical Analysis
Description: Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση, χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία, η οποία είναι υπεύθυνη για την πρόκληση μακροχρόνιων βλαβών σε διάφορα όργανα. Λόγω της σοβαρότητας της νόσου, το άγχος και ο φόβος είναι οι συχνότερες συναισθηματικές διαταραχές, μεταξύ των διαβητικών ασθενών. Η διερεύνηση της κατάθλιψης θα βοηθούσε στην πρόληψη της, με θετικές επιπτώσεις στην πορεία του ΣΔ.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12056
Table of contents: Περιεχόμενα Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 10 1.1. Ιστορία του Σακχαρώδη Διαβήτη 10 1.2. Μοριακοί Μηχανισμοί Έκκρισης και Δράσης της Ινσουλίνης 11 1.2.1. Έκκριση της Ινσουλίνης 11 1.2.2. Δράση της Ινσουλίνης 12 1.3. Ορισμός- Συμπτώματα-Ταξινόμηση – Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη 13 1.3.1. Ορισμός 13 1.3.2. Συμπτώματα Σακχαρώδη Διαβήτη 13 1.3.3. Ταξινόμηση 13 1.3.4. Διαγνωστικά Κριτήρια Σακχαρώδη Διαβήτη 17 1.4. Θεραπευτική Αντιμετώπιση 19 1.4.1. Φαρμακευτική Αγωγή 19 1.4.2. Χορήγηση Ινσουλίνης και Ενδείξεις Ινσουλινοθεραπείας 21 1.4.3. Διατροφή και Άσκηση 22 1.4.3.1. Διατροφή 22 1.4.3.2. Άσκηση 23 1.5. Οξείες Επιπλοκές Του Σακχαρώδη Διαβήτη 23 1.5.1. Διαβητική κετοξέωση 23 1.5.2. Υπεροσμωτικό, υπεργλυκαιμικό, μη κετοτικό κώμα (ΥΥΜΚΚ) 24 1.5.3. Υπογλυκαιμία 24 1.6. Χρόνιες επιπλοκές και συν-νοσηρότητα 26
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12056
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.