Βελτίωση ποιότητας ζωής ενός παιδιού με σύνδρομο CDKL5 (Bachelor thesis)

Χριστοδούλου, Ανθή


Τhe first chapter, refers to the historical background of CDKL5 syndrome and the basic details about it, such as information on the gene in which the mutation occurs, the types of mutations that may occur, the clinical characteristics of this syndrome and the position of the CDKL5 genus. Information on RETT syndrome and the differenti-ation from CDKL5 syndrome, which for years considered the same syndrome, is also provided. Some basic statistics on the course of such an event, as well as life expec-tancy and frequency of occurrence are given. Finally, the laboratory tests that are mandatory and should be done before or after the birth of a child to confirm the pres-ence of this fellow, are presented. The second chapter contains information on the clinical features of the syndrome and then a more detailed explanation of the main symptoms. It also contains some man-agement information for these symptoms, except for the physiotherapy intervention detailed in the next section. The third chapter, presents all the physiotherapeutic interventions and the goals that can be set in accordance with the situation and the limits of improvement in these cas-es. The physiotherapeutic interventions mentioned are necessary for the progress of these children, the restriction or prevention of symptoms for example spasticity or dis-tortions. The appropriate interventions aim to relieve or alleviate the symptoms. And do not aim to fully treat the syndrome but improving life of children with CDKL5 syndrome. Interventions such as stretching, standing in upright position, hydrotherapy etc., to suggest various aids such as standing frames, orthotics, wheelchairs, mattresses etc. to help children, parents, careers to cope better with problems that may arise, and begin as early as possible the management. The last chapter presents a patient with CDKL5. It summarizes information concern-ing birth, general history and reports from doctors and therapists. Parents experience are also included on managing this child, the alterations of their home and technical equipment they use to facilitate caring for the child. The problems that arise in such circumstances are also stated, furthermore the goals and plan of my physiotherapeutic management. Finally, an example of my intervention is presented and the outcome.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Subject classification: Οστεοπόρωση
Παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες--Ψυχολογία
Γενετικές διαταραχές στα παιδιά
Osteoporosis
Genetic disorders in children
Children with developmental difficulties--Psychology
Keywords: σύνδρομο CDKL5;μετάλλαξη;σπαστικότητα;επιληπτικές κρίσεις;CDKL5 syndrome;mutation;spasticity;epileptic seizures
Description: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδρομή του συνδρόμου CDKL5 και παρουσιάζονται οι βασικές λεπτομέρειες γύρω από αυτό , όπως οι πλη-ροφορίες για το γονίδιο στο οποίο γίνεται η μετάλλαξη, τα είδη των μεταλλάξεων που μπορούν να συμβούν και να προκαλέσουν τα κλινικά χαρακτηριστικά αυτού του συν-δρόμου και την θέση του γονιδίου CDKL5. Επίσης, δίνονται πληροφορίες για το σύν-δρομο RETT και την διαφοροποίηση του από το σύνδρομο CDKL5 που για χρόνια θεωρούνταν το ίδιο.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11983
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ......................................................................................................................... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ...................................................................................................................... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ................................................................................................... 3 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ .......................................................................................... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ .................................................................................................. 7 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ................................................................................................ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ........................................................................................... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................................. 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.............................................................................................................................. 11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................ 13 ABSTRACT ............................................................................................................................ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ............................................................................................................. 17 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ........................................................................................... 17 1.1. ΓΟΝΙΔΙΟ ..................................................................................................................... 18 1.2. ΣΥΝΔΡΟΜΟ CDKL5 ................................................................................................. 19 1.3. ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ CDKL5........................................................................................... 20 1.4. ΘΕΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ...................................................................................................... 22 1.5. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ .......................................................................................... 22 1.6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .......................................................................................... 24 1.7. ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ .............................................................................................. 26 1.8. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ .................................................................................... 26 1.9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ............................................................................... 26 1.10. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΠΗ ΑΓΩΓΗ .................................................................................... 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ......................................................................................................... 29 2. ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ....................................................................................... 29 2.1. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ ............................................................................ 31 2.1.1 ΔΥΣΤΟΝΙΑ ......................................................................................................... 31 2.1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΥΣΤΟΝΙΑΣ ........................................................................... 32 2.1.3. ΥΠΟΤΟΝΙΑ ........................................................................................................ 32 2.2. ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ..................................................................................................... 33 2.3. ΣΠΑΣΜΟΙ ................................................................................................................... 35 2.4. ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ .......................................................................................... 35 2.4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ...................................................... 36 2.5.2 ΜΕΡΙΚΗ Η΄ ΕΣΤΙΑΚΗ ...................................................................................... 36 2.5.3 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ................................................................................................ 36 2.5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ .......................................................................... 38 2.6. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ........................................................................ 40 2.7. ΓΑΣΤΡΕΝΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ........................................................................ 40 2.8. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ................................................................................................... 41 2.9. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ............................................................................................................ 44 2.10. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ........................................................................................................ 44 2.11. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ ............................................................................................. 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ................................................................................................................ 47 3. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ .......................... 47 3.1. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ................................................................. 49 3.2. ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ................................................................................................................ 49 3.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ........................................................................... 50 3.3 ΒΟΒΑΤΗ ..................................................................................................................... 51 P a g e | 4 3.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ.......................................................................................... 53 3.5. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ......................................................................................................... 55 3.6. ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ...................................................................................................... 56 3.7. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ........................................................................................................... 58 3.7.1. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ....................................................................................................... 58 3.7.2 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ........................................................................................................... 61 3.7.3 ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑ ................................................................................................ 64 3.7.4 ΚΡΕΒΑΤΙ ............................................................................................................... 67 3.7.5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ............................................................................. 69 3.7.6 ΜΠΑΝΙΟ ................................................................................................................. 71 3.7.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ..................................................... 72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ) ........................................................................... 75 4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ................................................................................................................... 75 4.1. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ............................................. 76 4.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ........................................................................................................... 80 4.2.1. ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΛΑΣΚΟΒΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ............................................................ 80 4.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ .................................................... 80 4.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ................................................................................... 82 4.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................ 82 4.5. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ................................................. 84 4.6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ .................................................................. 84 4.7. ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................... 84 4.8. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ................................................................... 85 4.9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .................................................................................................... 89 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................................................................................................ 90 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................................... 91 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ........................................................... 92
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11983
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.