Πως ωφελούνται οι Start-ups επιχειρήσεις από την χρήση των Social media. (Bachelor thesis)

Ντίσο, Βασιλική/ Μήτσα, Έλσα


The present thesis aims to the research about the benefits/advantages of Social Media in the Start-Up companies and what they effectuate. The rapid evolution of Social Media and the continuous increase of the users in a global scale, have a key role in the Greek and foreign companies. The use of Internet and Social Media gets increasingly developed even in the Start Up companies. The Start - Up companies constitute a kind of entrepreneurship that provoke anticipation for future developments and are based mainly on innovative and original ideas, have been designed in order to be fast developed and deal with the financing as means of reinforcement of their potential and growth rates. Finally, are mentioned two case studies of foreign Start - Up companies, Airbnb and GoPro, which contain general information of the company and emphasize on the determining role of the Social Media Marketing. Moreover, there is a comparison between two Start - Up companies, the Greek The Beat and the American Uber, and are analyzing their differences about the results that the use of Social Media has affected.
Alternative title / Subtitle: Μελέτες περίπτωσης: Start-ups από διεθνή και ελληνικό επιχειρηματικό στίβο.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Νέες επιχειρήσεις
New business enterprises
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Social media
Keywords: Νεοσύστατες επιχειρήσεις;Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης;Μάρκετινγκ;Start-ups Business;Social Media
Description: Η παρούσαα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην μελέτη που αφορά τα οφέλη των Social Media στις Start-Up επιχειρίσεις και τι αυτά επιφέρουν. Η ταχεία εξέλιξη των Social Media και η συνεχής αύξηση αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ελληνικές και ξένες επιχειρισεις. Η χρήση του διαδικτύου και των Social Media ολοένα και αυξάνεται και στις Start-Up επιχειρίσεις. Οι Start-Up επιχειρίσεις αποτελούν ένα είδος επιχειριματικότητας που δημιουργεί προσδοκίες για μελλοντικές εξελίξεις και βασίζονται κατά κύριο λόγο σε καινοτόμες και πρωτότυπες ιδέες, έχουν σχεδιαστεί για να αναπτυχθούν γρήγορα και αντιμετωπίσουν τη χρηματοδότηση σαν μέσο που ενισχύει τη δυνατότητα και το ρυθμό ανάπτυξης τους. Τέλος, παραθέτονται 2 μελέτες περιπτώσεων ξένων Start-Up επιχειρίσεων, της Airbnb και της GoPro, οι οποίες περιλαμβάνουν γενικά στοιχεία της επιχείρησης και τονίζουν τον κακοριστικό ρόλο που έχει για αυτές το Social Media Marketing. Ακόμα, υπάρχει μία σύγκριση δύο Start-Up εταιρειών της ελληνικής TheBeat και της αμερικανικής Uber, όπου αναλύονται οι διαφορές τους σχετικά με τα αποτελέσματα που επέφερε η χρήση των Social Media.
The present thesis aims to the research about the benefits/advantages of Social Media in the Start-Up companies and what they effectuate. The rapid evolution of Social Media and the continuous increase of the users in a global scale, have a key role in the Greek and foreign companies. The use of Internet and Social Media gets increasingly developed even in the Start Up companies. The Start - Up companies constitute a kind of entrepreneurship that provoke anticipation for future developments and are based mainly on innovative and original ideas, have been designed in order to be fast developed and deal with the financing as means of reinforcement of their potential and growth rates. Finally, are mentioned two case studies of foreign Start - Up companies, Airbnb and GoPro, which contain general information of the company and emphasize on the determining role of the Social Media Marketing. Moreover, there is a comparison between two Start - Up companies, the Greek The Beat and the American Uber, and are analyzing their differences about the results that the use of Social Media has affected.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11978
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11978
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.