Τα κίνητρα των ανδρών για την επίσκεψη και τη χρήση των SPA (Master thesis)

Γαβρά, Ευθαλία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΓαβρά, Ευθαλίαel
dc.date.accessioned2020-05-03T14:14:31Z-
dc.date.available2020-05-03T14:14:31Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11956-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας,2018--αα10642el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectάνδρεςel
dc.subjectκίνητραel
dc.subjectτουρισμός ευεξίαςel
dc.subjectτουρισμός υγείαςel
dc.subjectspaen
dc.subjectmenen
dc.subjectmotivationsen
dc.subjectwellness tourismen
dc.subjecthealth tourismen
dc.subject.lcshΚαλλωπισμόςel
dc.subject.lcshΔέρμα-Φροντίδα και υγιεινήel
dc.subject.lcshΆνδρες-Υγεία και υγιεινήel
dc.titleΤα κίνητρα των ανδρών για την επίσκεψη και τη χρήση των SPAel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary10642-
heal.dateAvailable2020-05-03T14:15:31Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίαςel
heal.publicationDate2018-12-18-
heal.bibliographicCitationΓαβρά, Ε.(2018).Τα κίνητρα των ανδρών για την επίσκεψη και τη χρήση των SPA(Μεταπτυχιακή εργασία).Αλεξάνδρειο ΤΕΙ,Θεσσαλονίκη.el
heal.abstractΤις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μια συνεχόμενη αύξηση των ανδρών επισκεπτών σε spa, για λόγους υγείας και ευεξίας, ωστόσο οι έρευνες που επικεντρώνονται στις προτιμήσεις και τα κίνητρά τους είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν διαφορές στα χαρακτηριστικά και στα κίνητρα μεταξύ των δύο φύλων για την επίσκεψη τους σε spa. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αναγνώριση και η καλύτερη κατανόηση των κινήτρων και της καταναλωτικής συμπεριφοράς των ανδρών που επισκέπτονται spa στην Ελλάδα, μέσω της διερεύνησης της προσωπικής τους άποψης σχετικά με τα spa, της προσωπική τους εμπειρίας, των επιθυμιών και των προσδοκιών τους. Η καταλληλότερη ερευνητική μέθοδος για την διεξαγωγή της μελέτης αυτής, κρίθηκε η ποιοτική έρευνα, μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκε σε δεκαπέντε (15) άνδρες επισκέπτες των spa, σε ελληνική λουτρόπολη. Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας. Τα κυριότερα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας είναι ότι η πλειοψηφία συνδέει το spa σαν έννοια με την μάλαξη σώματος, υποστηρίζουν ότι μπορούν τα spa να ενταχθούν στον τρόπο ζωής των ανθρώπων και πιστεύουν ότι απευθύνονται στον ίδιο βαθμό και στα δύο φύλα. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες επιλέγουν να πάνε σε spa με την σύντροφό τους. Όλοι οι συμμετέχοντες επιλέγουν αποκλειστικά σαν υπηρεσία spa τα ιαματικά λουτρά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Το κυρίαρχο κίνητρο για την επίσκεψή τους σε spa είναι η χαλάρωση και οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο στην συνολική τους εμπειρία είναι η υγιεινή του χώρου ευεξίας και το εξωτερικό περιβάλλον. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων θα ήθελε να πηγαίνει σε spa με μεγαλύτερη συχνότητα.el
heal.abstractOver the past two decades, a steady rise in male spa visitors for health and wellness has been observed, however, research that focuses on their preferences and motivations is minimal. According to research, there are differences in characteristics and motivations between the two sexes for their visit to spa. The purpose of this research is to recognize and better understand the motivations and consumer behavior of men visiting spa in Greece, by investigating their personal view of spa, their personal experience, their desires and their expectations. The most appropriate research method for conducting this study was qualitative research, through semi-structured interviews with fifteen (15) male spa visitors, at a Greek spa town. For the analysis of the qualitative data obtained, the method of the Grounded Theory was used. The main findings of qualitative research are that the majority associates spa as a concept with body massage, they claim that spa can be integrated into the lifestyle of people and believe they are addressed to the same degree in both sexes. Most respondents choose to go to spa with their partner. All participants choose exclusively thermal baths as service with minimal exceptions. The main motivation for their visit to spa is relaxation and the factors that most affect their overall experience are the hygiene of the wellness area and the external environment. The larger percentage of participants would like to go to spa at a higher frequency.en
heal.advisorNameΣταλίδης, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΣταλίδης, Γεώργιοςel
heal.academicPublisherΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίαςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages76σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavra.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11956
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.