Υπερικό και δενδρολίβανο:Δραστικά συστατικά και εφαρμογή τους στην κοσμητική και αρωματοθεραπεία:Διερεύνηση αντι-UV δραστικότητας εκχυλισμάτων του υπερικού και δενδρολίβανου (Master thesis)

Γκαραγκάνη, Ευαγγελία


Medical plants are determined by the presence of active ingredients that have a normal effect on human and animal beings. A typical example of medical plants is hypericum (Hypericum Perforatum) and rosemary which have a wide range of active substances with a wide field of use in pharmacology as well as in cosmetic and aromatherapy. Among the active substances of hypericum are naphthodianthrons with hypericin being the most important member of this family, phloroglucinols, the main member of which is hyperforin and flavonoids. In addition, terpenoids are found in the plant's essential oil. The most important actions of these substances include antidepressant, neuroprotective, antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial activities. Hypericin, apart from its antibacterial action has a remarkable anti-cancer effect due to its photodynamic properties. Because of this properties, high concentrations of hypericin can cause dermal phototoxicity. Moreover, interactions with certain drugs have been mentioned. The most representative classes of compounds in Rosmarinus Officinalis extracts are diterpenoids and flavonoids (flavones, flavanones and flavonols) with at least 57 identified compounds. In addition, 63 different compounds have been isolated from the volatile fraction of the plant. The active ingredients of Rosmarinus Officinalis include: α-pinene, 1,8-quinole, camphor, rosmanol, isosporanol, rosmarinic acid, carnosol, carnosic acid, borneol and α-terpineol. Ingredients of the plant have been found to show activity in the central nervous system characterized by memory enhancement and neuroprotective action. Antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial and anti-UV effect have also been reffered.
Alternative title / Subtitle: Hypericum and rosemary:Active ingredients and their application in cosmetic and aromatherapy:Investigation of anti-UV activity of extracts of parsley and rosemary
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Keywords: υπερικό;δεντρολίβανο;δραστική ουσία;χημική σύσταση;βιολογική δράση;ευεξία;αισθητική;απορρόφηση UV ακτινοβολίας;hypericum;rosemary;active substance;chemical composition;biological activity;well-being;aesthetics;UV absorption
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας,2018--αα10643
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11954
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Publication date: 2018-12-18
Bibliographic citation: Γκαραγκάνη, Ε.(2018).Υπερικό και δενδρολίβανο:Δραστικά συστατικά και εφαρμογή τους στην κοσμητική και αρωματοθεραπεία:Διερεύνηση αντι-UV δραστικότητας εκχυλισμάτων του υπερικού και δενδρολίβανου(Μεταπτυχιακή εργασία).Αλεξάνδρειο ΤΕΙ,Θεσσαλονίκη.
Abstract: Έχει αποδειχτεί μέσα από έρευνες ότι τα φαρμακευτικά φυτά καθορίζονται από την παρουσία δραστικών συστατικών που έχουν φυσιολογική επίδραση στους οργανισμούς των ανθρώπων και των ζώων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα φαρμακευτικών φυτών είναι το υπερικό και το δενδρολίβανο που διαθέτουν πληθώρα δραστικών ουσιών με ευρύ πεδίο χρήσης στη φαρμακολογία καθώς και στην κοσμητική και αρωματοθεραπεία. Στις δραστικές ουσίες του υπερικού ανήκουν ναφθοδιανθρόνες με κυριότερη την υπερικίνη, φλορογλουκινόλες με κυριότερη την υπερφορίνη και φλαβονοειδή. Επίσης, τερπενοειδή που απαντώνται στο αιθέριο έλαιο του φυτού. Στις σημαντικότερες δράσεις των ουσιών αυτών εντάσσονται οι αντικαταθλιπτικές, νευροπροστατευτικές, αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, και αντιβακτηριακές δράσεις. Η υπερικίνη, εκτος από την αντιβακτηριακή της δράση,εξαιτίας των φωτοδυναμικών ιδιοτήτων της έχει αξιοσημείωτη αντικαρκινική δράση. Μειονέκτημα της υπερικίνης είναι η δερματική φωτοτοξικότητα που προκαλεί όταν λαμβάνεται σε υψηλές συγκεντρώσεις οπότε είναι σημαντική η αυξημένη προσοχή στη χρήση του υπερικού όπως και στην αλληλεπίδρασή του με άλλα φάρμακα. Όσον αφορά το δεντρολίβανο,oι πιο αντιπροσωπευτικές τάξεις των ενώσεων στο εκχύλισμα δενδρολίβανου είναι διτερπενοειδή και φλαβονοειδή (φλαβόνες, φλαβανόνες και φλαβονόλες)με τουλάχιστον 57 ταυτοποιημένες ενώσεις. Επιπλέον, 63 διαφορετικές ενώσεις έχουν απομονωθεί από το πτητικό κλάσμα του φυτού.Στα δραστικά συστατικά του δενδρολίβανου εντάσσονται τα: α-πινένιο, 1,8 κινεόλη, καμφορά,ροσμανόλη,ισοροσμανόλη, ροσμαρινικό οξύ, καρνοσόλη, καρνοσικό οξύ, βορνεόλη και α-τερπινεόλη. Συστατικά του δενδρολίβανου έχει βρεθεί οτι παρουσιάζουν δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από ενίσχυση της μνήμης και νευροπροστατευτική δράση. Επίσης αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντιβακτηριακή και αντι-UV δράση.
Medical plants are determined by the presence of active ingredients that have a normal effect on human and animal beings. A typical example of medical plants is hypericum (Hypericum Perforatum) and rosemary which have a wide range of active substances with a wide field of use in pharmacology as well as in cosmetic and aromatherapy. Among the active substances of hypericum are naphthodianthrons with hypericin being the most important member of this family, phloroglucinols, the main member of which is hyperforin and flavonoids. In addition, terpenoids are found in the plant's essential oil. The most important actions of these substances include antidepressant, neuroprotective, antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial activities. Hypericin, apart from its antibacterial action has a remarkable anti-cancer effect due to its photodynamic properties. Because of this properties, high concentrations of hypericin can cause dermal phototoxicity. Moreover, interactions with certain drugs have been mentioned. The most representative classes of compounds in Rosmarinus Officinalis extracts are diterpenoids and flavonoids (flavones, flavanones and flavonols) with at least 57 identified compounds. In addition, 63 different compounds have been isolated from the volatile fraction of the plant. The active ingredients of Rosmarinus Officinalis include: α-pinene, 1,8-quinole, camphor, rosmanol, isosporanol, rosmarinic acid, carnosol, carnosic acid, borneol and α-terpineol. Ingredients of the plant have been found to show activity in the central nervous system characterized by memory enhancement and neuroprotective action. Antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial and anti-UV effect have also been reffered.
Advisor name: Ελευθερίου, Φαίδρα
Examining committee: Ελευθερίου, Φαίδρα
Publishing department/division: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 107σ.
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Garagani.pdf3.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11954
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.