Η νέα γενιά αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών(next-gen ILS)και η εφαρμογή τους στα πλαίσια της ανοικτής πρόσβασης:Η περίπτωση του Evergreen. (Bachelor thesis)

Αγγελούδας, Θεοδόσιος


In this particular senior thesis, the new-found technologies in the field of library automation will be researched and presented. Next generation integrated library systems (ILS) will be presented in a detailed way. The background development of integrated library systems throughout the years as long with the new trends will be displayed alongside with the ongoing user feedback that affect program functionality. The open access movement will be introduced as a general incident in the world wide web and its relation with library integrated systems. Finishing this thesis, the presentation of Evergreen, an open access integrated library system of the so-called next generation systems with more than 270 libraries using it at its fullest, will take place.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Keywords: νέα γενιά αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών;ανοικτή πρόσβαση;αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών;next generation integrated library systems;next-gen ILS;open Access;library integration;Evergreen;integrated library system
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης,2018--αα10550
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11800
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2020-04-26T13:31:15Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Publication date: 2018-12-04
Bibliographic citation: Αγγελούδας, Θ.(2018).Η νέα γενιά αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών(next-gen ILS) και η εφαρμογή τους στα πλαίσια της ανοικτής πρόσβασης:Η περίπτωση του Evergreen(Πτυχιακή εργασία).Αλεξάνδρειο ΤΕΙ,Θεσσαλονίκη.
Abstract: Στην πτυχιακή αυτή εργασία θα ερευνηθούν οι νέες τεχνολογίες που παρουσιάζονται στον χώρο των αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών και το ενδιαφέρον που δείχνουν. Ονομάζονται ως αυτοματοποιημένα συστήματα νέας γενιάς και τα χαρακτηριστικά τους θα παρουσιαστούν με ενδελεχή τρόπο. Το παρελθόν και το παρόν, αυτών των συστημάτων, και τα οποιαδήποτε προβλήματα έχουν φέρει επίσης θα παρουσιαστούν καθώς και οι τωρινές ανάγκες των βιβλιοθηκών από τις απαιτήσεις των χρηστών τους. Η ανοικτή πρόσβαση θα αποτελέσει ακόμη ένα κεφάλαιο προς παρουσίαση και μελέτη και η εφαρμογή του κινήματος αυτού στην αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών. Τέλος θα γίνει η παρουσίαση του Evergreen, ενός συστήματος νέας γενιάς με περισσότερες από 270 βιβλιοθήκες ενεργά μέλη.
In this particular senior thesis, the new-found technologies in the field of library automation will be researched and presented. Next generation integrated library systems (ILS) will be presented in a detailed way. The background development of integrated library systems throughout the years as long with the new trends will be displayed alongside with the ongoing user feedback that affect program functionality. The open access movement will be introduced as a general incident in the world wide web and its relation with library integrated systems. Finishing this thesis, the presentation of Evergreen, an open access integrated library system of the so-called next generation systems with more than 270 libraries using it at its fullest, will take place.
Advisor name: Χριστοδούλου, Γεώργιος
Examining committee: Χριστοδούλου, Γεώργιος
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Publishing institution: teithe
Number of pages: 50σ.
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aggeloudas.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11800
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.