Επιχειρηματικότητα:Κίνητρα και μοντέλα συμπεριφοράς:Μία νέα ερμηνεία βασισμένη στο μοντέλο TRI-ANTHROPOTYPE PASCHALIDIS:Τι παρακινεί τον κάθε τύπο να γίνει επιχειρηματίας; (Bachelor thesis)

Γιαννακοπούλου, Αναστασία


Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία βασίστηκε στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας αλλά και γενικότερα της διοίκησης επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ, να ερμηνεύσουμε την επιχειρηματικότητα αλλά και τους λόγους που παρακινούν τους ανθρώπους. Όλα αυτά με την βοήθεια του πρόσφατα ανακοινωθέν Μοντέλου Tri-Anthropo Type Business Paschalidis. Για την άντληση των πληροφοριών έγινε σε πρώτο στάδιο εκτενής μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την επιχειρηματικότητα και παρουσίαση του μοντέλου Tri-Anthropo-Types Pashalidis. Στη συνέχεια διεξήχθησαν τρεις συνεντεύξεις σε βάθος με τρεις αντίστοιχα Τύπους επιχειρηματιών έναν Α, έναν Β και έναν Γ Τύπο. Η αναγνώριση της τυπολογίας των επιχειρηματιών έγινε με βάση το ερωτηματολόγιο το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του κυρίου Πασχαλίδη. Στο τέλος έγινε συσχέτιση των δεδομένων του μοντέλου με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων.
Alternative title / Subtitle: Entrepreneurship:Motivations and behavior models:A new approach based on the Tri ANTHROPOTYPE PASCHALIDIS model:What motivates people to become entrepreneur?
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: επιχειρηματίας;επιχειρηματικότητα;επιχειρηματικά κίνητρα;ανθρώπινη τυπολογία;συμπεριφορικές προσεγγίσεις;καινοτομία;entrepreneur;entrepreneurship;business motives;human typology;behavioral approaches;innovation
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,2018--αα10294
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11688
Table of contents: The purpose of this thesis was through a bibliographic review, which was based on the sectors of entrepreneurship, innovation and business management or marketing in general, to interpret entrepreneurship as well as the reasons that motivate people. All these thanks to the recently announced Tri-Anthropo Type Business Paschalidis Model. In order to find all this information, in the first stage, an extensive study of the existing bibliography on entrepreneurship and presentation of the Tri-Anthropo-Types Pashalidis model was carried out. Three in-depth interviews were conducted with three corresponding types of entrepreneurs A, B and C. The typology of entrepreneurs was recognized based on the questionnaire which is available on Mr Paschalides' website. Finally, the data of the model was correlated with the results of the interviews.
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giannakopoulou.pdf536.21 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11688
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.