Μεταβολικά Νοσήματα Οστών (Bachelor thesis)

Κωνσταντινίδου, Σόνια - Ευδοκία


Στη συγκεκριμένη εργασία με θέμα <<Μεταβολικά Νοσήματα Οστών>> μελετήθηκαν τα οστά του ανθρώπινου οργανισμού καθώς και τα δομικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα μεταβολικά νοσήματα που προκαλούνται σε αυτά. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος αναφέρεται η ταξινόμηση των οστών και όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν τη δομή τους ,όπως το περιόστεο και ενδόστεο , η μητρική οστέινη ουσία, ο μυελός των οστών , αγγεία και νεύρα. Επίσης, αναλύονται οι οστεοκλάστες και οι οστεβλάστες , κύτταρα που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη δομή τους. Ακόμη, αναφέρονται οι βιοχημικοί δείκτες του μεταβολισμού των οστών , δηλαδή οι δείκτες οστικού σχηματισμού και οι δείκτες οστικής απορρόφησης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα μεταβολικά νοσήματα οστών ,όπως για παράδειγμα η οστεοπόρωση που είναι το πλέον συνηθισμένο. Αναλύεται η διάγνωση και η θεραπεία κάθε νόσου , καθώς επίσης και πιθανά συμπτώματα , ενώ ταυτόχρονα προτείνονται μέτρα πρόληψης. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της πτυχιακής εργασίας αναφέρονται νέα δεδομένα στα μεταβολικά νοσήματα οστών που η χρήση τους αποδεικνύεται αρκετά πολύτιμη στην κλινική έρευνα των ασθενειών αυτών , ιδιαίτερα της οστεοπόρωσης
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Keywords: οστά;νοσήματα οστών;ανθρώπινος οργανισμός;βιοχημικά χαρακτηριστικά;ταξινόμιση των οστών;περιόστεο;ενδόστεο;μητρική οστέινη ουσία
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2018—9806
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11650
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konstantinidou.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11650
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.