Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην παραγωγή μαστίχας της Χίου: (Bachelor thesis)

Καλαμάρη, Γεωργία/ Δουρουντάκης, Ιωάννης


Σκοπός της εργασίας είναι να αναλύσει και να καταγράψει αφενός το ρόλο που διαδραματίζει η μαστίχα στη Χίο και αφετέρου τις επιδράσεις των πυρκαγιών και του μεταναστευτικού στην παραγωγή της Μαστίχας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν 4 βασικοί στόχοι. Ο πρώτος στόχος περιλαμβάνει την ανάλυση της μαστίχας καθώς και της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Συγκεκριμένα, η ανάλυση της ΕΜΧ περιλαμβάνει την ιστορία της, την περίοδο της αναδιοργάνωσής της καθώς και τις επιπτώσεις της αναδιοργάνωσής της. Ο δεύτερος στόχος περιλαμβάνει την παρουσίαση του μάρκετινγκ της ΕΜΧ καθώς και της θυγατρικής της Mediterra. Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των προϊόντων μαστίχας, η ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων της μαστίχας καθώς και η τιμολογιακή πολιτική. Ο τρίτος στόχος περιλαμβάνει την ανάλυση των επιπτώσεων των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν τη Χίο το 2012 και 2016. Μέρος της ανάλυσης επικεντρώνεται στην καταστροφή ενός μεγάλου μέρους των μαστιχόδεντρων της Χίου. Τέλος, ο τέταρτος στόχο περιλαμβάνει την καταγραφή πρωτογενών δεδομένων από τους μαστιχοπαραγωγούς προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στην παραγωγή της μαστίχας, στις επιπτώσεις του μεταναστευτικού στη παραγωγή της μαστίχας καθώς και στις επιδράσεις της μαστίχας στον τουρισμό της Χίου
Alternative title / Subtitle: Ανάλυση της ένωσης μαστιχοπαραγωγών Χίου
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: επιπτώσεις των πυρκαγιών;παραγωγή μαστίχας;μαστίχας Χίου;ένωση μαστιχοπαραγωγών;ανάλυση;παρουσίαση μάρκετινγκ;θυγατρική της Mediterra;τιμολογιακή πολιτική
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2018—9815
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11641
Item type: bachelorThesis
Name(s) of contributor(s): Καλαμάρη, Γεωργία
Δουρουντάκης, Ιωάννης
Submission Date: 2020-03-28T00:01:34Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2018-06-12
Bibliographic citation: Καλαμάρη, Γ. & Δουρουντάκης, Ι. (2018). Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην παραγωγή μαστίχας της Χίου: Ανάλυση της ένωσης μαστιχοπαραγωγών Χίου (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη.
Abstract: Σκοπός της εργασίας είναι να αναλύσει και να καταγράψει αφενός το ρόλο που διαδραματίζει η μαστίχα στη Χίο και αφετέρου τις επιδράσεις των πυρκαγιών και του μεταναστευτικού στην παραγωγή της Μαστίχας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν 4 βασικοί στόχοι. Ο πρώτος στόχος περιλαμβάνει την ανάλυση της μαστίχας καθώς και της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Συγκεκριμένα, η ανάλυση της ΕΜΧ περιλαμβάνει την ιστορία της, την περίοδο της αναδιοργάνωσής της καθώς και τις επιπτώσεις της αναδιοργάνωσής της. Ο δεύτερος στόχος περιλαμβάνει την παρουσίαση του μάρκετινγκ της ΕΜΧ καθώς και της θυγατρικής της Mediterra. Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των προϊόντων μαστίχας, η ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων της μαστίχας καθώς και η τιμολογιακή πολιτική. Ο τρίτος στόχος περιλαμβάνει την ανάλυση των επιπτώσεων των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν τη Χίο το 2012 και 2016. Μέρος της ανάλυσης επικεντρώνεται στην καταστροφή ενός μεγάλου μέρους των μαστιχόδεντρων της Χίου. Τέλος, ο τέταρτος στόχο περιλαμβάνει την καταγραφή πρωτογενών δεδομένων από τους μαστιχοπαραγωγούς προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στην παραγωγή της μαστίχας, στις επιπτώσεις του μεταναστευτικού στη παραγωγή της μαστίχας καθώς και στις επιδράσεις της μαστίχας στον τουρισμό της Χίου
Advisor name: Μαυρίδης, Σάββας
Examining committee: Μαυρίδης, Σάββας
Publishing department/division: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 108
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalamari_Dourountakis.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11641
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.