Ευεξία, εργασιακή ποιότητα ζωής και διαχείριση εργασιακού άγχους: Έρευνα στην επίδραση ενός προγράμματος ευεξίας σε εργαζόμενους με την χρήση μάλαξης: (Master thesis)

Σπανούδη, Βασιλική


The aim of this dissertation is to investigate whether the wellness services and especially the massage therapy can provide a beneficial outcome to work related stress management, to increase job satisfaction and the quality of working life. Also, it is crucial to investigate the impact and effectiveness of a wellness program at workplace. The significance of the particular research is high due to the fact that it will enrich the bibliography for the science of aestheticians and cosmetologists at Greece. It is the first time that a project like this has taken place, making the research unique and pioneering. Greece is a country with a great history and tradition in the use of health and wellness practices originated from the ancient years. The major economic crisis of the recent years, the increasing levels of unemployment and the instability in the political environment are some of the factors affecting employees all over Greece who tend to experience high levels of work related anxiety. Work anxiety, according to the international bibliography can be caused due to stressors at the working environment and usually is related to stress, depression, social alienation, behavioral change and reduced ability to work. Despite the fact, that there is a major interest on research at work-related anxieties worldwide, the research in Greece is limited and mainly focused in measuring only the work related stress at different occupations. In order to identify the suitable scientific publications, an extensive literature review was conducted in various scientific databases such as Pubmed, Google Scholar, Pubpsych, Science Direct, Scopus etc. The key words that were used are listed below at Table 1 in Greek and English terms. A wellness program was created with the use of massage therapy to employees and a variety of indicators were measured such as wellness, quality of working life, job satisfaction, work anxiety, pain, tension, fatigue, vigor and confusion. The provided massage therapy had a duration of 30 minutes and a specific therapeutic protocol was followed. The process of the experiment took place at the researcher’s beauty salon called “Beauty Time” at a special designed treatment room. The tools that were used for the specific research were the following: Perceived Wellness Survey (PWS), the World Health Organization Quality of life Assessment (EUROHISQOL), the Satisfaction With Life Scale (SWLS), the State Trait Anxiety Scale (STAI) with the Greek adaption of Liako and Giannitsi, the Brief Pain Inventory (short) and vii Profile of Mood States (POMS). The SPSS n.21 statistical software was used to analyze the results of both the initial sample of employees and the sample eventually selected for the experiment and case tests.
Alternative title / Subtitle: Wellness, working quality of life and work-related stress management: Research on the impact of a wellness program to employees with the use of massage therapy
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Keywords: άγχος;εργασιακό άγχος;ευεξία, Ποιότητα ζωής, Ευ ζην;υπηρεσίες ευεξίας;προγράμματα ευεξίας στον εργασιακό χώρο;αισθητική;μάλαξη;Ελλάδα;anxiety;work anxiety;wellness, Quality of life, Wellbeing;wellness services;wellness programs at workplace;aesthetics;massage;Greece
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας, 2018—9826
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11630
Item type: masterThesis
Name(s) of contributor(s): Σπανούδη, Βασιλική
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Publication date: 2018-06-13
Bibliographic citation: Σπανούδη, Β. (2018). Ευεξία, εργασιακή ποιότητα ζωής και διαχείριση εργασιακού άγχους: Έρευνα στην επίδραση ενός προγράμματος ευεξίας σε εργαζόμενους με την χρήση μάλαξης (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη.
Abstract: Η εργασία αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει, αν οι πρακτικές ευεξίας και πιο ειδικά της μάλαξης, βοηθούν στην διαχείριση του εργασιακού άγχους, στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης και στην ποιότητα της εργασιακής ζωής και να μελετήσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ευεξίας στον εργασιακό χώρο. Η σημαντικότητα της έρευνας κρίνεται πολύ υψηλή γιατί θα εμπλουτίσει την βιβλιογραφία για την επιστήμη της αισθητικής- κοσμητολογίας στον Ελλαδικό χώρο. Είναι η πρώτη φορά που προσεγγίζεται το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή η χρήση τεχνικών ευεξίας και αισθητικής, για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στον Ελλαδικό χώρο, καθιστώντας την έρευνα πρωτοποριακή. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη παράδοση στις πρακτικές υγείας και ευεξίας ήδη από την αρχαιότητα. Η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, το αβέβαιο πολιτικό περιβάλλον είναι κάποιοι από τους παράγοντες που επιβαρύνουν τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις αυξάνοντας το εργασιακό άγχος. Το εργασιακό άγχος προσδιορίζεται και αποδίδεται σύμφωνα με την βιβλιογραφία σε στρεσογόνες καταστάσεις στο εργασιακό περιβάλλον και σχετίζεται με άγχος/ stress, κατάθλιψη, κοινωνική αποξένωση, αλλαγή συμπεριφοράς και μειωμένη απόδοση στην εργασία. Αν και για το εργασιακό άγχος, υπάρχει αυξημένο παγκόσμιο ενδιαφέρον, λίγες είναι οι βιβλιογραφικές αναφορές στον Ελλαδικό χώρο και περιορίζονται απλά στην μέτρηση του ποσοστού του εργασιακού άγχους σε διάφορα επαγγέλματα. Για την ανεύρεση των κατάλληλων επιστημονικών άρθρων έγινε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε διάφορες επιστημονικές βάσεις δεδομένων όπως Pubmed, Google Scholar, Pubpsych, Science Direct, Scopus και χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά που παρατίθενται σε ελληνικούς αλλά και αγγλικούς όρους στον Πίνακα1. Δημιουργήθηκε λοιπόν, ένα πρόγραμμα ευεξίας που παρείχε μάλαξη σε εργαζόμενους και μετρήθηκαν δείκτες όπως η ευεξία, η εργασιακή ποιότητα ζωής, η εργασιακή ικανοποίηση, το εργασιακό άγχος, ο πόνος, η ένταση, η κούραση, το σθένος και η σύγχυση. Η μάλαξη διαρκούσε 30 λεπτά, ακολουθώντας συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Ινστιτούτου Αισθητικής “Beauty Time” της ερευνήτριας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα ήταν το Perceived Wellness Survey (PWS), το World Health Organization Quality of life Assessment (EUROHIS- QOL), το Satisfaction With Life Scale (SWLS), το State Trait Anxiety Scale v (STAI) με την προσαρμογή στα ελληνικά από τους Λιάκος A. και Σ. Γιαννίτση», το Brief Pain Inventory (short) και το Profile of Mood States (POMS). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, τόσο του αρχικού δείγματος των υπαλλήλων όσο και του δείγματος που επιλέχθηκε τελικά για το πείραμα και των ελέγχων υποθέσεων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό SPSS v.21. Παρότι το πρόγραμμα είχε σύντομη χρονική διάρκεια (μόλις 4 εβδομάδων) η επίδραση της μάλαξης στην μέτρηση του εργασιακού άγχους την παρούσα στιγμή (STAI-X1) παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική μείωση. Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονταν στο διάστημα 58,56±4,978 πριν το πείραμα και 42,11±9,034 μετά. Ο πόνος και όλοι οι δείκτες του POMS πλην του σθένους με την ευεργετική επίδραση της μάλαξης μειώνονται σημαντικά (Ένταση από 19,19 στο 9,19, Κούραση από 13,00 στο 9,56, Σύγχυση από 12,14 στο 9,11). Τα αποτελέσματα στην εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακή ποιότητα ζωής δεν διαφοροποιούνται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος, αν και η καθημερινή εμπειρία άφηνε στοιχεία ότι υπάρχει επίδραση στους δείκτες της συναισθηματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευεξίας από την μάλαξη, τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας αποκάλυψαν ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική μεταβολή
The aim of this dissertation is to investigate whether the wellness services and especially the massage therapy can provide a beneficial outcome to work related stress management, to increase job satisfaction and the quality of working life. Also, it is crucial to investigate the impact and effectiveness of a wellness program at workplace. The significance of the particular research is high due to the fact that it will enrich the bibliography for the science of aestheticians and cosmetologists at Greece. It is the first time that a project like this has taken place, making the research unique and pioneering. Greece is a country with a great history and tradition in the use of health and wellness practices originated from the ancient years. The major economic crisis of the recent years, the increasing levels of unemployment and the instability in the political environment are some of the factors affecting employees all over Greece who tend to experience high levels of work related anxiety. Work anxiety, according to the international bibliography can be caused due to stressors at the working environment and usually is related to stress, depression, social alienation, behavioral change and reduced ability to work. Despite the fact, that there is a major interest on research at work-related anxieties worldwide, the research in Greece is limited and mainly focused in measuring only the work related stress at different occupations. In order to identify the suitable scientific publications, an extensive literature review was conducted in various scientific databases such as Pubmed, Google Scholar, Pubpsych, Science Direct, Scopus etc. The key words that were used are listed below at Table 1 in Greek and English terms. A wellness program was created with the use of massage therapy to employees and a variety of indicators were measured such as wellness, quality of working life, job satisfaction, work anxiety, pain, tension, fatigue, vigor and confusion. The provided massage therapy had a duration of 30 minutes and a specific therapeutic protocol was followed. The process of the experiment took place at the researcher’s beauty salon called “Beauty Time” at a special designed treatment room. The tools that were used for the specific research were the following: Perceived Wellness Survey (PWS), the World Health Organization Quality of life Assessment (EUROHISQOL), the Satisfaction With Life Scale (SWLS), the State Trait Anxiety Scale (STAI) with the Greek adaption of Liako and Giannitsi, the Brief Pain Inventory (short) and vii Profile of Mood States (POMS). The SPSS n.21 statistical software was used to analyze the results of both the initial sample of employees and the sample eventually selected for the experiment and case tests.
Advisor name: Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ
Examining committee: Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ
Publishing department/division: Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 227
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11630
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.