Προοπτικές Συνδυασμού Θρησκευτικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας στο Δήμο Καλαμπάκας (Master thesis)

Σινάνη, Παρασκευή


The purpose of this dissertation was to conduct an extensive analysis on the compatibility of wellness services and religious tourism in Meteora, Greece. For this purpose, a thorough analysis of relevant literature was carried out in order to identify common elements between wellness and religious tourism. Subsequently, the literature review resultsled to the formulation of a quantitative framework within which the perceptions and preferences of tourists and tourism professionals were identified and analysed. Descriptive statistics, percentages and frequencies were employed to summarise and present the statements of participants. Findings suggest that there is a high demand for wellness services from tourists, the demographic characteristics and preferences of which were also used for the extraction of meaningful conclusions regarding tendencies in the local market. In addition, entrepreneurs and public servants expressed a mild interest for investing in wellness services. At the same time, they assessed the introduction of wellness services in the local market as a positive outcome. In conclusion, the combination of wellness and religious tourism isjudged as compatible based on the findings of the present research. Directions for further research are provided
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Keywords: Τουρισμός Ευεξίας;Θρησκευτικός Τουρισμός;Καλαμπάκα;Μετέωρα;Religious Tourism;SPA Services;Meteora;Kalabaka;Wellness
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ- Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, 2018--9977
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11452
Item type: masterThesis
Name(s) of contributor(s): Σινάνη, Παρασκευή
Submission Date: 2020-03-05T23:51:20Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Publication date: 2018-07-10
Bibliographic citation: Σινάνη, Π. (2018). Προοπτικές Συνδυασμού Θρησκευτικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας στο Δήμο Καλαμπάκας (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη.
Abstract: Ο σκοπός της εργασίας ήταν η διεξαγωγή μιας εκτενούς ανάλυσης πάνω στην χρήση των υπηρεσιών ευεξίας στο πλαίσιο του συνδυασμού τους με τον θρησκευτικό τουρισμό στα Μετέωρα. Για αυτό τον σκοπό, διεκπεραιώθηκε πρώτα μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον εντοπισμό κοινών σημείων ανάμεσα στα δύο είδη τουρισμού και την διαμόρφωση ερευνητικών υποθέσεων. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της ανάλυσης οδήγησαν στη δημιουργία ενός ποσοτικού πλαισίου μέσα στο οποίο οι αντιλήψεις τουριστών και επαγγελματιών τουρισμού γύρω από το ζήτημα προσμετρήθηκαν και αναλυθήκαν. Περιγραφικά στατιστικά, ποσοστά και συχνότητες χρησιμοποιήθηκαν για να συνοψιστούν και να επεξηγηθούν οι θέσεις των συμμετεχόντων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες ευεξίας από τους τουρίστες, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των οποίων επίσης χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή ουσιωδών συμπερασμάτων γύρω από τις τάσεις της αγοράς. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες και οι υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δήλωσαν ήπιο ενδιαφέρον για την επένδυση σε υπηρεσίες ευεξίας. Παράλληλα, στο μεγαλύτερο τους μέρος είδαν θετικά την εισαγωγή υπηρεσιών ευεξίας στην τοπική αγορά. Συνολικά, ο συνδυασμός ευεξίας και θρησκευτικού τουρισμού κρίνεται ότι είναι προσφιλής με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ παρέχονται κατευθύνσεις για περεταίρω έρευνα
The purpose of this dissertation was to conduct an extensive analysis on the compatibility of wellness services and religious tourism in Meteora, Greece. For this purpose, a thorough analysis of relevant literature was carried out in order to identify common elements between wellness and religious tourism. Subsequently, the literature review resultsled to the formulation of a quantitative framework within which the perceptions and preferences of tourists and tourism professionals were identified and analysed. Descriptive statistics, percentages and frequencies were employed to summarise and present the statements of participants. Findings suggest that there is a high demand for wellness services from tourists, the demographic characteristics and preferences of which were also used for the extraction of meaningful conclusions regarding tendencies in the local market. In addition, entrepreneurs and public servants expressed a mild interest for investing in wellness services. At the same time, they assessed the introduction of wellness services in the local market as a positive outcome. In conclusion, the combination of wellness and religious tourism isjudged as compatible based on the findings of the present research. Directions for further research are provided
Advisor name: Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ
Examining committee: Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ
Publishing department/division: Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 144
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sinani.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11452
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.