Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και την ικανοποίηση των εργαζόμενων στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κύπρου (Bachelor thesis)

Νικολάου, Ανδρέας


Στην εργασία αυτή σκοπός της μελέτης είναι η αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η επίτευξη εργασιακής ικανοποίησης, η διατύπωση και περιγραφή μεθόδων παρακίνησης και η σημαντικότητα των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής χρησιμοποιήθηκε πρωτογενής ερεύνα η οποία διεξήχθη σε ξενοδοχείο της Κύπρου ( Λεμεσός ) με 30 ερωτηματολόγια με 13 ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με τις απόψεις των εργαζομένων σχετικά με την αμοιβή τους τις συνθήκες εργασίας τις σχέσεις τους με την διοίκηση και τους συναδέλφους και τις δυνατότητες που δίνονται για εξέλιξη. Επίσης οι εργαζόμενοι συμπλήρωσαν και δημογραφικά στοιχεία όπως φύλο, μορφωτικό επίπεδο, ιδιότητα και ηλικία. Επίσης έγινε και δευτερογενείς έρευνα σε διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία εξειδικευμένα περιοδικά και άρθρα πτυχιακές και μεταπτυχιακές μελέτες και χρήση πηγών από το διαδίκτυο. Από την πρωτογενή έρευνα προέκυψαν τα συμπεράσματα ότι υπάρχει ικανοποιητικό ωράριο εργασίας αλλά μικρός βαθμός ικανοποίησης σχετικά με την αμοιβή. Σχεδόν απόλυτη ικανοποίηση από τις συναδελφικές σχέσεις και θετική εικόνα για την διοίκηση εξαιρουμένων των χαμηλών δυνατότητων εξέλιξης. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να φανεί χρήσιμη μέσω της παραπάνω έρευνας και των αποτελεσμάτων αυτής. Να συντελέσει θετικά με κάποιες προτάσεις που θα βοηθήσουν στην βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων μέσω της παρακίνησης αυτών όπως μεγαλύτερη ελευθερία πρωτοβουλιών, συγκεκριμένο αριθμό καθηκόντων, επένδυση στις διαπροσωπικές σχέσεις με περισσότερα σεμινάρια και προγράμματα και μεγαλύτερες δυνατότητες εξέλιξης.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Παρακίνηση;Ικανοποίηση;Υποκίνηση;Παραγωγικότητα;Υπάλληλοι;Ξενοδοχειακή επιχείρηση
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2018—9993
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11440
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11440
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.