Η έρευνα με ερωτηματολόγιο στην ελληνική νοσηλευτική βιβλιογραφία (Bachelor thesis)

Κοκκίνου, Άννα/ Σπανδώνη, Παυλίνα


Το ερωτηματολόγιο αποτελεί έναν ιδιαίτερα συνηθισμένο τρόπο συλλογής δεδομένων τόσο στην ποσοτική, όσο και στην ποιοτική έρευνα με τη μορφή των δομημένων συνεντεύξεων. Η διερεύνηση της χρήσης του ερωτηματολογίου από τους συγγραφείς – ερευνητές στα ελληνικά νοσηλευτικά περιοδικά αποτελεί μία πρόκληση, καθώς η έρευνα, για να συμβάλλει στην προαγωγή της επιστήμης, θα πρέπει και να αξιολογείται. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ερευνητική προσέγγιση σχετικά με την αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ερωτηματολογίου, ως εργαλείου συλλογής δεδομένων και έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική νοσηλευτική βιβλιογραφία. Αποτελείται από το θεωρητικό κομμάτι σχετικά με τη κατασκευή και χρήση ενός ερωτηματολογίου, αλλά και με τη μεθοδολογία της έρευνας γενικότερα. Το ειδικό μέρος αφορά την αναζήτηση στις νοσηλευτικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου, πληροφοριών αναφορικά με τη θεματική τους περιοχή, τις μεθόδους δειγματοληψίας, τα εργαλεία μέτρησης, τη στατιστική ανάλυση κ.α.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Keywords: έρευνα;ερωτηματολόγιο;ποιοτική;ποσοτική
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Νοσηλευτικής,2018--αα10446
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11425
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokkinou-Spandoni.pdf684.34 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11425
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.