Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα – Η Περίπτωση της Τράπεζας Ηπείρου (Bachelor thesis)

Βελογιάννης, Δημοσθένης


Η συνεταιριστική πίστη αποτελεί καταξιωμένο θεσμό, στην Ευρώπη, τόσο από ιστορικής όσο και από κοινωνικο-οικονομικής άποψης. Χωρίς υπερβολή η ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας στο χώρο των πιστωτικών υπηρεσιών συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη στις περισσότερες χώρες της «γηραιάς ηπείρου». Από την φύση του ο θεσμός του πιστωτικού συνεταιρισμού σε όλες τις χώρες αποτέλεσε δημιούργημα μιας κοινής αντικειμενικής ανάγκης. Ο ενιαίος σκοπός των πιστωτικών συνεταιρισμών διέφερε δομικά και δεν προσιδίαζε με το σκοπό που είχαν οι εμπορικές τράπεζες. Πράγματι οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτέλεσαν, κατά κύριο λόγο, κοινωνικο-οικονομικές συσσωματώσεις σε τοπικό επίπεδο ή σε συντεχνιακό και επαγγελματικό χώρο. Τα τελευταία χρόνια οι συνεταιριστικές τράπεζες παρουσιάζουν σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, έχουν υιοθετήσει το πρότυπο της Τράπεζας πολλαπλών συναλλαγών, έχουν ανάλογη συμμετοχή στην ανακατάταξη του τραπεζικού τομέα αναπτύσσοντας διάφορες μορφές συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ευρώπη διανύουν τον 3ο αιώνα οικονομικής τους ζωής ελέγχοντας ένα σημαντικό ποσοστό των τραπεζικών συναλλαγών και παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Στην Ελλάδα μόλις το 1992 δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών μετά από πρωτοβουλία των Συνεταιριστικών Τραπεζών Ιωαννίνων και Λαμίας οι οποίες αποτελούν και τα πρώτα δείγματα εμφάνισης της Συνεταιριστικής Πίστης στην χώρα μας. Παρα τα πρώτα βήματα που διανύει έχει αναπτύξει μια δυναμική η οποία γεμίζει με αισιοδοξία τους υποστηρικτές της αλλά και ικανοποιεί απόλυτα τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες απολαμβάνουν τα οφέλη από την λειτουργία τους.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Ελλάδα;Συνεταιριστικά Πιστωτικά Ιδρύματα;Συνεταιριστικές Τράπεζες;Η Τράπεζα της Ηπείρου;Κοινωνική προσφορά;Αριθμοδείκτες
Description: Το θέμα της εργασίας είναι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα, η Περίπτωση της Τράπεζας Ηπείρου. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει μία ιστορική αναδρομή για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και την πορεία τους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και στο δεύτερο μέρος αναλύεται η περίπτωση της Τράπεζας Ηπείρου δίνοντας κάποια γενικά και στο τέλος απολογιστικά στοιχεία με την βοήθεια συγκεκριμένων αριθμοδεικτών.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11418
Table of contents: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 8 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 8 Ιστορική Αναδρομή Συνεταιριστικής Πίστης στην Ελλάδα 8 Νομικό Και Θεσμικό Πλαίσιο Συνεταιριστικών Τραπεζών 9 Διάρθρωση και Λειτουργία των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα 10 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12 Συνεταιριστικές Τράπεζες 12 Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 12 ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 12 Διοικητικό Συμβούλιο 13 Εποπτικό Συμβούλιο 14 Μέλη της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος είναι: 14 Τακτικά Μέλη: 14 Συνδεδεμένα Μέλη: 14 Ανάκληση λειτουργίας συνεταιριστικών τραπεζών 15 Δομής και Λειτουργίας 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 16 Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 21 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 21 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 22 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 22 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΤΥΑ 23 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 23 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 24 Xρηματοδοτήσεις 24 Καταθεσεις 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 24 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 24 Διοικητικό συμβούλιο, σύνθεση, θητεία-αρνητικές δηλώσεις 24 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Ανάλυση άρθρων σχετικά με την Διοίκηση) 26 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 15-20 του καταστατικού) 26 Συγκρότηση-Κωλύματα-Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο(άρθρα 21-22 καταστατικού) 28 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 23) 29 Καθήκοντα Προέδρου-Αντιπροέδρου-Γραμματέα-Ταμία(άρθρο 25-28 καταστατικού) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 31 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 31 Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 31 Κεφαλαική Επάρκεια 32 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 34 Πιστωτικός Κίνδυνος 34 Όρια Πιστωτικού Κινδύνου 37 Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου 37 Διαδικασίες Αποτίμησης Εξασφαλίσεων 38 Κίνδυνος Ρευστότητας 41 Λειτουργικός κίνδυνος 43 Κίνδυνος Αγοράς 43 Κίνδυνος Συγκέντρωσης 44 Κίνδυνος Συμμόρφωσης 44 Κεφαλαιακός Κίνδυνος-Κίνδυνος Φερεγγυότητας 44 Συναλλαγματικός Κίνδυνος 45 Κίνδυνος Επιτοκίου 45 Κίνδυνος Φήμης 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 46 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 46 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 48 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 49 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 52 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 53
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11418
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.