Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η συμμετοχή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Bachelor thesis)

Κοτσογιάννης, Ζευς Γαβριήλ


Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία σχετικά νέα τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο του διαδικτύου και οι καταναλωτές οι οποίοι το επιλέγουν για τις αγορές τους διαρκώς αυξάνονται. Το “όπλο” που έχουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, έναντι των φυσικών, είναι οι χαμηλότερες τιμές και η 24ωρη εξυπηρέτηση. Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν στραφεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πωλούν τα προϊόντα τους μέσω αυτού ταυτόχρονα με τα φυσικά τους καταστήματα. Υπάρχουν βέβαια και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είχε σαν στόχο να αναλύσει τις σχέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το ηλεκτρονικό εμπόριο, να αναδείξει τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της ενασχόλησης με αυτό και τις διαδικτυακές απειλές που μπορεί να φέρει. Η εργασία αποτελείται συνολικά από εφτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο “Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις”, παρουσιάζεται το τι είναι οι Μ.Μ.Ε., τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα τους και η συνεισφορά τους στην εθνική οικονομία. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο “Το διαδίκτυο”, γίνεται ιστορική αναδρομή για το πώς ξεκίνησε το διαδίκτυο και για την σπουδαιότητα του. Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο “Ηλεκτρονικό εμπόριο”, αναλύονται οι τύποι του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εφαρμογές του, το ισχύον νομικό πλαίσιο και εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία γι’ αυτό. Στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο “Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης” , αναλύονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να ανοίξει μία ηλεκτρονική επιχείρηση, το κόστος της και τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα από αυτή την ενέργεια. Στο πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο “Τρόποι πληρωμής διαδικτυακών αγορών και ασφάλεια των Μ.Μ.Ε.”, αναφέρονται οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής για αγορές μέσω διαδικτύου και οι τρόποι για να προφυλάσσονται οι Μ.Μ.Ε. από τις διαδικτυακές επιθέσεις. Στο έκτο κεφάλαιο με τίτλο “Οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία μιας Μ.Μ.Ε. στο ηλεκτρονικό εμπόριο”, παρουσιάζονται τα απαραίτητα στοιχεία πού πρέπει να προσέξει η επιχείρηση και τα λάθη που πρέπει να αποφύγει για να πετύχει στο νέο της εγχείρημα. Στο έβδομο κεφάλαιο με τίτλο “Οι Μ.Μ.Ε. και το ηλεκτρονικό εμπόριο”, γίνεται η συσχέτιση των Μ.Μ.Ε. με το ηλεκτρονικό εμπόριο και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να επεκταθούν και σε αυτό τον κλάδο του εμπορίου.  
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις;Διαδίκτυο;Ηλεκτρονικό εμπόριο και εφαρμογές;Ηλεκτρονική επιχείρηση;Διαδικτυακές αγορές
Description: Η πτυχιακή αυτή εργασία πραγματεύεται το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της συμμετοχής τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ενδιαφέρον, αν ληφθεί υπόψη η δύσκολη οικονομική συγκυρία και οι συνεχόμενες πιέσεις που δέχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις μεγαλύτερες. Για να συγγραφεί η παρούσα εργασία έγινε αναλυτική έρευνα στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, καθώς και σε πηγές του διαδικτύου. Τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν πολλά. Το κυριότερο όμως που ενδιαφέρει άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η διαρκής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ακόμη και στις νέες μορφές του (π.χ. κινητό εμπόριο) και η ολοένα μεγαλύτερη αποδοχή του από τους καταναλωτές. Πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να μένουν θεατές στις τεχνολογικές εξελίξεις και πρέπει να εκσυγχρονιστούν, αλλιώς σύντομα θα αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Η συγκεκριμένη εργασία ολοκληρώθηκε με την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση του καθηγητή κ. Ευστάθιου Κύρκου τον οποίο και θα ήθελα να ευχαριστήσω. Η βοήθεια του ήταν μεγάλη και οι διορθώσεις του στην εργασία συντέλεσαν στο να παρουσιαστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11417
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………………………………………......5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………………………………………………6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ………………………………………………………...8 1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;…………………………………………………………8 1.2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ………………………………………………………..9 1.3. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ…………………………………………………………………………..10 1.4. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ……………………………………………………………………..11 1.4.1. ΕΥΕΛΙΞΙΑ……………………………………………………………………………………………..12 1.4.2. ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ………………………………………………………………………………...12 1.4.3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ…………………………………………………………………12 1.4.4. ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ……………………………………………………………….13 1.4.5. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ…………………………………………………13 1.5. ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ……………………………………………………………………...13 1.5.1. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ………………………………………………………………….14 1.5.2. ΠΡΟΩΡΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ…………………………………………………………………………………14 1.5.3. ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ………………………………………………………………..15 1.6. ΟΙ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ………………………………………………………………………………….15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ………………………………………………………………………………...17 2.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;………………………………………………………………………………….17 2.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ……………………………………………………………..17 2.3. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ…………………………………………………………………...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ……………………………………………………………………21 3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ………………………………………………………………..21 3.2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ…………………………………………..21 3.3. ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ…………………………………………………………….23 3.3.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C e-commerce)…………………………………………..23 3.3.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (B2B e-commerce)……………………………………………..24 3.3.3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (C2C e-commerce)……………………………………….25 3.3.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (B2G e-commerce)…………………………………………….26 3.3.5. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (C2B e-commerce)………………………………………….27 3.3.6. ΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (m-commerce)…………………………………………………………………..27 3.4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ……………………………………………………28 3.4.1. E-BANKING…………………………………………………………………………………………..29 3.4.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Electronic media)…………………………30 3.4.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ (Electronic auction)……………………………………………30 3.4.4. SHIPPING INDUSTRY………………………………………………………………………………..30 3.5. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ………………………………………….31 3.6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ……………………34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……………………………………38 4.1. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…………….38 4.2. DOMAIN NAME……………………………………………………………………………………………38 4.3. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ………………………40 4.4. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……………………………..41 4.5. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ…….43 4.5.1. ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ…………………………………………………………………43 4.5.2. ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ……………………………………………………………….43 4.5.3. ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ…………………………..43 4.5.4. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ…………………………………………………………44 4.5.5. 24/7 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ………………………………………………………………………………….44 4.5.6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ…………………………………………………………………..44 4.5.7. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ……………………………………………………………………..45 4.6. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ………………………………………………………………45 4.6.1. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ………………………………………………………..45 4.6.2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ……………………………………………………45 4.6.3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ……………………………………………………………….46 4.7. ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΜΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ…46 4.7.1. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ……………………………………………...46 4.7.2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ……………………………………………………………………………………………46 4.7.3. ΑΠΑΤΗ………………………………………………………………………………………………..47 4.8. ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ…47 4.8.1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ………………………………………….47 4.8.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΑΘΩΝ………………………………………………………………48 4.8.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ……………………………………………………………………..48 4.8.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ……………………….49 4.8.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ………………..49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ………51 5.1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ……………………………………………………………………………………51 5.1.1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (CREDIT CARD)………………………………………………………………52 5.1.2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (DEBIT CARD)……………………………………………………………….54 5.1.3. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ (PREPAID CARD)…………………………………………………….55 5.1.4. ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (SMART CARDS)………………………………………………………………57 5.1.5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ……………………………………………………………………………………..58 5.1.6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ (E-CHECK)………………………………………………………………58 5.1.7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ………………………………………………………59 5.1.8. PAYPAL………………………………………………………………………………………………..59 5.2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ………………………………………………………………………………………………..61 5.2.1. COOKIES……………………………………………………………………………………………….61 5.2.2. FIREWALL…………………………………………………………………………………………….62 5.2.3. ANTIVIRUS……………………………………………………………………………………………63 5.2.4. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ…………………………………………………………………………………..64 5.2.5. SSL……………………………………………………………………………………………………..65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΙΑΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ….67 6.1. Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ…………………..67 6.2. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ “ΦΥΣΙΚΗ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ…………………..68 6.3. ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ……………68 6.4. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ………..70 6.5. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ…………………………………………………71 6.6. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ………………..71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ………………………………………………73 7.1. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΜΕ………………………………………...73 7.2. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ………………………………………………………………………………..74 7.3. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ…………………………………75 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………………………………………………….78 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………………………………………..80  
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11417
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.