Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων δύο ξενοδοχείων στην Εύβοια (Bachelor thesis)

Ζούση, Δήμητρα


Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει σαν θέμα την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την σύγκριση δύο ξενοδοχείων στην Εύβοια. Η χρηματοοικονομική ανάλυση που θα γίνει στα δύο αυτά ξενοδοχεία θα πραγματοποιηθεί σε βάθος 5 ετών για το κάθε ξενοδοχείο. Στόχος είναι να διεξαχθούν κάποια συμπεράσματα για όλη την Εύβοια από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης. Η χρηματοοικονομική ανάλυση θα διεξαχθεί με βάση τον ισολογισμό των ξενοδοχειακών, αλλά και με χρηματοοικονομικούς δείκτες όπου θα δείξουν την βιωσιμότητά τους. Βασική προϋπόθεση για να φθάσουμε στην χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών είναι να καταστούμε γνωστές τις καταστάσεις του κλάδου ανά την επικράτεια. Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται γνωστό το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν κάθε έτος, και σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια. Επιπρόσθετα, αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση να γνωρίζουμε επίσης την πληρότητα των ξενοδοχείων και το σύνολο των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων;Εύβοια;Ξενοδοχείο John 's;Ξενοδοχείο Παλίρροια;Κλαδική μελέτη
Description: Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει σαν θέμα την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την σύγκριση δύο ξενοδοχείων στην Εύβοια
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11415
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………Σελ.4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ………………………………………… …………….Σελ.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ…………………………………. ………….. Σελ.7 ΕΥΒΟΙΑ…………………………………………………………...Σελ.13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ)……………………………Σελ.14 ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ(JOHN S)…………………………………Σελ.24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ( ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ)………………………...Σελ.32 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ(JOHN S)…………………………….Σελ. .34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ…………Σελ.36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ……Σελ.38 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Κ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ……………………………………………..Σελ.46 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ……Σελ. 48 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ………..Σελ.54 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ……………………………………………………..Σελ.55 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………Σελ. 61 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ………………………………………………….Σελ.62 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………….Σελ.63
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11415
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.