Οργάνωση της βιβλιοθήκης του Λυκείου Ελληνίδων (Bachelor thesis)

Κωστή, Ευαγγελία


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταλογογράφηση, η σωστή ταξινόμηση και η θεματική ευρετηρίαση των τεκμηρίων καθώς και η δημιουργία βιβλιογραφικών εγγραφών σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το Koha, και τέλος η οργάνωση της βιβλιοθήκης.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Keywords: επεξεργασία υλικού;ταξινόμηση;θεματική ευρετηρίαση;καταλογογράφηση;Λύκειο Ελληνίδων;material processing;Koha;classification;thematic indexing;cataloging;Lyceum of Greek women
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,2018--αα10487
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11374
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2020-02-07T22:56:56Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Publication date: 2018-11-22
Bibliographic citation: Κωστή, Ε.(2018). Βιβλιοθήκη Λυκείου Ελληνίδων-Διοίκηση(Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη.
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταλογογράφηση, η σωστή ταξινόμηση και η θεματική ευρετηρίαση των τεκμηρίων καθώς και η δημιουργία βιβλιογραφικών εγγραφών σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το Koha, και τέλος η οργάνωση της βιβλιοθήκης.
Advisor name: Χριστοδούλου, Γιώργος
Examining committee: Χριστοδούλου, Γιώργος
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Publishing institution: teithe
Number of pages: 194σ.
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11374
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.