Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Δήμων του νομού Πέλλας (Bachelor thesis)

Αντωνιάδου, Άννα


Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Δήμων του νομού Πέλλας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Νομός Πέλλας;χρηματοοϊκονομική κατάσταση;σχέδιο Καλλικράτη;σχέδιο Καποδιστρίας;αριθμοδείκτες
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11353
Table of contents: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : «Η Μετάβαση από τον Καλλικράτη στον Καποδίστρια» 1.1. Ιστορική αναδρομή…………………………………………………………………………………………...4 1.2. Τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα…………………………………………………………………...6 1.3. Ποια η αναγκαιότητα ψήφισης των Νόμων - Από τον Καλλικράτη στον Καποδίστρια..…………………………………………………..……………………………………………….11 1.3.1. Σχέδιο Καποδίστριας……………………………………………………………………………...11 1.3.2. Λόγοι θεσπίσεως του σχεδίου Καποδίστριας.…………………………………….....12 1.4. Τι επιπλέον έχει ο Καλλικράτης…………………………………………………………………………15 1.4.1. Τα πλεονεκτήματα θεσπίσεως του Προγράμματος Καλλικράτη….………….16 1.5. Το Άριστο Μέγεθος των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης………………………..…..………..16 1.5.1. Τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα του Μικρού Μεγέθους....……17 1.5.2. Μέγεθος Ο.Τ.Α. και Έσοδα.……………………………………………………………………..19 1.5.3. Άλλοι Παράγοντες που Επηρεάζουν το Μέγεθος των Ο.Τ.Α…….………..…..21 1.5.4. Συνενώσεις Ο.Τ.Α. για τη Δημιουργία Μεγαλύτερων Μονάδων……..……..22 1.5.5. Μέθοδοι και διαδικασίες Συνένωσης....…………………………………….…………..23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : «Ο Νομός Πέλλας» 2.1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά Νομού Πέλλας ……..............................................25 2.2. Οικονομικά Στοιχεία Νομού Πέλλας………………………………………………………………....27 2.2.1. Πρωτογενής Τομέας.……………………………………………………………………………….27 2.2.2. Δευτερογενής Τομέας……………………………………………………………………………..28 2.2.3. Τριτογενής Τομέας…………………………………………………………………………………..29 2.2.4. Δημογραφικά στοιχεία - Μεταβολές πληθυσμού - Ανθρώπινο δυναμικό - Απασχόληση - Ανεργία……………………………………..……………………29 2.3. Εικόνα Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη στο νομό Πέλλας………………………………………………………………………………………….……………………30 2.4. Επιπτώσεις………………………………………………………………………………….……………………..31 2.5. Συμπεράσματα……………………………………………………………………….…………………………34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : «Οι αριθμοδείκτες στην Χρηματοοικονομικοί Ανάλυση» 3.1. Παρουσίαση Βασικών Εννοιών Αριθμοδεικτών………………………………………………..35 3.2. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας…………………………………………….………………………………..36 3.3. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας…………………………………….…………………………………..39 3.4. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας…………………………...……………………………………………43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων του δήμου Έδεσσας» 4.1. Γενικά για τον Δήμο Έδεσσας…………………………………….………………………………………49 4.2. Ο Ισολογισμός της Χρήσης 2013…………………………….………………………………………….49 4.3. Απασχολούμενα Κεφάλαια………………………………….…………………………………………...50 4.4. Αποτελέσματα Χρήσης……………………………………………………………………………………….52 4.5. Λειτουργικές Δαπάνες ως Ποσοστό του Κύκλου Εργασιών………………………………..55 4.6. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 3ετίας 2010 - 2012……………….57 4.6.1. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας……………………………………………………………….57 4.6.2. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας…………………………………………………………………….59 4.6.3. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας……………………………………………………………….60 4.6.4. Αριθμοδείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης…………………………………….61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων του δήμου Σκύδρας» 5.1. Γενικά για τον Δήμο Σκύδρας………………………………………………………………………………64 5.2. Ο Ισολογισμός της Χρήσης 2013………………………………………………………………………….64 5.3. Απασχολούμενα Κεφάλαια………………………………………………………………………………...65 5.4. Αποτελέσματα Χρήσης………………………………………………………………………………………..67 5.5. Λειτουργικές Δαπάνες ως Ποσοστό του Κύκλου Εργασιών………………………………...70 5.6. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 3ετίας 2010 - 2012……….……….72 5.6.1. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας………………………………………………………………..72 5.6.2. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας……………………………………………………………………..74 5.6.3. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας………………………………………………………………..75 5.6.4. Αριθμοδείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης……………………………………..76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : «Συμπεράσματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυση Δήμων ‘Έδεσσας και Σκύδρας»....................………………………………………………………………………79 Παράρτημα…………………………………………………………………….…………………………………………......81 Βιβλιογραφία…………………………………………….…………………………………………………………………….88
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11353
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.