Η αξιολόγηση ως εργαλείο για την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού : Απόψεις Εκπαιδευτικών Α'θμιας και Β' θμιας εκπαίδευσης. (Master thesis)

Γεωργοπούλου, Αικατερίνη


For almost four decades, there has been no form of evaluation in the Greek educational system. The Ministry of Education is partly responsible for this because it has been legislating all this time without the involvement of the academic community. The teachers are also to blame because they only seem to react negatively to any discussion about the evaluation process while not putting forth any proposals of their own. Teachers evaluate their students and the impact of their teaching on the students every day. The feedback they receive from their students should be reviewed systematically and be presented to the parents and community in general, in order to support the quality of their performance in a well-documented manner. Teachers should also be accountable to the state, both as their employer and as the sourse of funding for the educational system. Research has shown that, although there is negative reaction among teachers to evaluations in general , a significant percentage of teachers surveyed are not opposed to being evaluated . Teachers do, however, have questions about the methods and outcomes of such evaluations, the mode of assessment, the measurement criteria, the individuals or entities conducting the evaluations, and an understanding of how the evaluations will contribute to the improvement of the quality of education and their profession. These questions led me to choose teacher evaluation as the topic for my thesis, which consists of two parts. The first part will be a literature review which attempts to clarify and define the terms assessment, educational work and quality of education. Furthermore, this review will present the models , criteria and types of evaluation within the teaching profession, including the history of evaluation in Greece as well as the types of evaluations implemented in the European Union. The second part will analyze the data received from a survey conducted between December 2018 and January 2019 of 166 teachers of Primary and Secondary Education from various prefectures
Alternative title / Subtitle: Evaluation as a tool to enhance the role of the teacher : Views of Primary and Secondary School Teachers.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Ελλάδα;Εκπαιδευτικοί;Πρωτοβάθμια εκπαίδευση;Δευτεροβάθμια εκπαίδευση;Αξιολόγηση
Description: Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ,εδώ και τέσσερις σχεδόν δεκαετίες ,δεν υπάρχει καμιά μορφή αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11342
Table of contents: Πρόλογος..................................................................................................................4 Abstract ...................................................................................................................5 Εισαγωγή............................................................................................................. 9-12 Κεφάλαιο 1 Εκπαιδευτικό Έργο – Ορισμός........................................................................13-14 1.1 Ποιότητα Εκπαιδευτικού Έργου ...............................................................14-15 1.2 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου.............................................................15-16 Κεφάλαιο 2 Αξιολόγηση – Θεωρητικό Πλαίσιο.................................................................17-19 2.1 Βασικά Αξιώματα της Αξιολόγησης του Έργου των Εκπαιδευτικών............19-21 2.2 Μοντέλα Αξιολόγησης..................................................................................21-22 2.2.1 Αξιολόγηση προσανατολισμένη στους σκοπούς...................................22-25 2.2.2 Αξιολόγηση προσανατολισμένη στη διοίκηση.....................................25-28 2.2.3 Αξιολόγηση προσανατολισμένη στον καταναλωτή...................................28 2.2.4 Αξιολόγηση προσανατολισμένη στην αυθεντία...................................29-30 2.2.5 Αξιολόγηση προσανατολισμένη στους συμμετέχοντες.............................30 2.2.6 Αξιολόγηση μέτρησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.........31-32 2.2.7 Μοντέλο Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας..................................33 2.2.8 Μοντέλο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) – Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας...................................................34 2.3 Στόχοι της Αξιολόγησης................................................................................34-35 2.4 Τάσεις και Φορείς της Αξιολόγησης.................................................................35 2.5 Μορφές Αξιολόγησης 2.5.1 Ως προς τους στόχους................................................................................36 2.5.2 Ως προς τον χρόνο.....................................................................................37 2.5.3 Ως προς τον φορέα.............................................................................37-38 Κεφάλαιο 3 – Εξωτερική Αξιολόγηση – Επιθεώρηση.....................................................38-39 Κεφάλαιο 4 - Εσωτερική Αξιολόγηση..............................................................................39-40 4.1 Μορφές Εσωτερικής Αξιολόγησης 4.1.1 Ιεραρχική Εσωτερική Αξιολόγηση...........................................................40 4.1.2 Συλλογική Εσωτερική Αξιολόγηση / Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) – Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας.........40-43 4.1.3 Το Θεματικό Πλαίσιο της ΑΕΕ............................................................43-50 4.2 Σχέσεις μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης.........................50-51 Κεφάλαιο 5 – Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη........................................51-52 5.1 Γνώσεις των εκπαιδευτικών.........................................................................52-53 5.2 Ικανότητες των εκπαιδευτικών...................................................................53-54 5.3 Επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών................................................54-55 5.4 Κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη.......................56 5.5 Κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα...................56-58 Κεφάλαιο 6 – Η Αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση....................................................58-59 6.1 Εξωτερική Αξιολόγηση................................................................................59-61 6.1.1 Φορείς Αξιολόγησης..................................................................................61 6.1.2 Τυπικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία....................................61-62 6.1.3 Κριτήρια εξωτερικής Αξιολόγησης...........................................................62 6.1.4 Διαδικασίες Αξιολόγησης..........................................................................63 6.1.5 Υποχρέωση Λογοδοσίας των σχολείων – Accountability....................63-64 6.2 Εσωτερική Αξιολόγηση....................................................................................64 6.2.1 Αυτοαξιολόγηση........................................................................................64 6.2.2 Εσωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας........................................65-66 Κεφάλαιο 7 – Ιστορική αναδρομή της Αξιολόγησης στην Ελλάδα.................................67-74 7.1 Προβλήματα στην εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης..............................74-76 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ..............................................................76-77 Β’ ΜΕΡΟΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση - Ερευνητικό Εργαλείο.....................................................................77-78 Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Δημογραφικά Στοιχεία.........................................................................................................78-83 Κύριο Μέρος......................................................................................................................84¬¬-179 Συμπεράσματα...................................................................................................................180-181 Προτάσεις..................................................................................................................................182 Παράρτημα- Ερωτηματολόγιο.........................................................................................183-191 Βιβλιογραφία......................................................................................................................192-199
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11342
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.