Αγάπη για τη φυσική ζωή: Η φύση ως διδακτικό εργαλείο μάθησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. (Master thesis)

Τσιγάρου, Χρυσή


Environmental Education (E.E) is linked and related to society, as the idea of the environment is under speculation and its treatment is an international issue. Many scientists have investigated the correlation and association of E.E with social problems and the way this relationship is disseminated. The work is based on this view and the speculation concerning E.E, as well as its interaction with our society. It focuses on the view and the foundations of education towards this direction. The part of the research in the theoretical and empirical framework is formed based on both these theories and the opinions of the respondents with the connected relations: Human-Society-Education-Environment. Education is a foundation and a powerful cornerstone that can overturn facts and lead to the sustainability of natural ecosystems and its values, social sustainability, changing the socio-political status, promoting social justice, trust and solidarity, the cultivation of values and ethics, critical thinking and active attitudes towards public affairs and co-decision. In other words, it redefines the social values of life, the interests and policies that have been applied. Legislation by itself and unilateral initiatives don’t bring about the prospect of a sustainable future. Collective and prompt targeting is needed; something that E.E with its purposes and tools can materialize aiming at the harmony of man with the biosphere. That’s why, its contribution, with all the benefits it brings about, is necessary, especially in Greece, where the environmental problems are growing and the relevant programs, especially in secondary education, are on the one hand optional in schools and on the other hand based on the initiatives of the teachers so far.
Alternative title / Subtitle: Love for natural life: natural as a teaching tool for learning and environmental education
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Φύση;Μάθηση;Περιβαλλοντική εκπαίδευση;Ελλάδα;Ευρωπαϊκή Ένωση
Description: Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) συνδέεται και σχετίζεται με την κοινωνία, καθώς η έννοια του περιβάλλοντος είναι μια προβληματική και η αντιμετώπιση της αποτελεί διεθνές ζήτημα
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11340
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………….………….……..4 ABSTRACT………………………………………………………….…………….……….....5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ…………………………………..…….…8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ…………………………………………………………………………….…23 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.…....24 Εισαγωγή……………………………………………………………….…..……………24 Ερευνητικός Σκοπός……………………………………………………………….…….25 Ερευνητικοί Στόχοι………………………………………………………………..……..26 Ερευνητικές Ερωτήσεις…………………………………………………………….……27 Κεφάλαιο 1: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Θεωρητικά Ζητήματα………………...…..28 1.1 Ορολογία Περιβάλλοντος…………………………………………………………....28 1.2 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση……………………………..30 1.3 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα……………………………………...….36 1.4 Διάρθρωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία…………….38 1.4.1 Σκοπός………………………………………………………………………….38 1.4.2 Οργάνωση –Λειτουργία –Περιεχόμενο……………………………..…………39 1.5 Αυτοανάπτυξη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εφόδια στον Εκπαιδευόμενο…43 1.6 Σύγχρονες Τάσεις – Καινοτομία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση………………44 Κεφάλαιο 2: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Προβληματική……………………………49 2.1 Αναγκαιότητα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης………………………………………49 2.2 Αντιλήψεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση……………………………………53 2.3 Κριτήρια Επίτευξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης…………………….………57 2.4 Προβλήματα κατά την Υλοποίηση των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων………....59 2.5 Ο Ρόλος του Συντονιστή και η Εκπαίδευση του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή…….60 2.6 Το Μέλλον της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα…………………….…62 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία Έρευνας………………………………………………………63 3.1 Τι είναι Μέθοδος και Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας ………………………………...63 3.2 Είδη Εκπαιδευτικής Έρευνας ……………………………………………………….64 3.3 Συλλογή Δεδομένων ……………………………………………………………..….65 3.4 Κατηγορίες Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας……………………………..…66 3.5 Είδη Δειγματοληπτικών Σχεδιασμών………………………………………………..67 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ………………………………………………68 Κεφάλαιο 4: Ερωτηματολόγιο Έρευνας …………………………………………………68 4.1 Σκοπός Ερωτηματολογίου…………………………………………………………...68 4.2 Χαρακτηριστικά ενός Επιτυχημένου Ερωτηματολογίου……………………………68 4.3 Παρουσίαση Ερωτηματολογίου………………………………………………….….69 4.3.1 Α΄ Μέρος : Δημογραφικά Στοιχεία……………………………………….…70 4.3.2 Β΄ Μέρος : Πλαίσιο Π.Ε. από όλους τους Εκπαιδευτικούς…………………70 4.3.3 Γ΄ Μέρος : Πλαίσιο με Υλοποίηση Προγραμμάτων Π.Ε…………………...70 Κεφάλαιο 5: Ανάλυση Δεδομένων της Έρευνας…………………………………………71 5.1 Παρουσίαση και Ανάλυση Δεδομένων Ερωτηματολογίου……………………….....71 5.1.1 Α΄ Μέρος : Δημογραφικά Στοιχεία…………………………………………...71 5.1.2 Β΄ Μέρος : Πλαίσιο Π.Ε. από όλους τους Εκπαιδευτικούς…………………..76 5.1.3 Γ΄ Μέρος : Πλαίσιο με Υλοποίηση Προγραμμάτων Π.Ε…………………...133 5.2 Παρουσίαση και Ανάλυση Συνδυαστικών Πινάκων…………………………..…..164 Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα……………………………………………………………..171 6.1 Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων……………………………………………………171 6.2 Γενικά Συμπεράσματα – Προτάσεις…………………………………………….…175 Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο……………………………………………………………178 Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………...188
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11340
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.