Μοντέλα πρόβλεψης ύψους παραγωγής και κόστους σε μονάδα κονσερβοποιίας σαρδέλας (Master thesis)

Νίτσας, Δημήτριος


Production planning is an essential part of operations management in an industry, be-cause it allocates resources (raw materials, machinery, workforce) in the best possible way in order to maximize profit but also ensure that all processes are efficient and ef-fective towards making products that comply to specifications and customers de-mands. As far as the fish processing industry is concerned and specifically the fish canning branch, there are several factors that affect decision making. Decisions are driven by market demands and raw material availability. Seasonality of raw materials (both with respect to their quantity as well as quality) increases the complexity of the decision making process. In this study, a predictive model of production throughput was developed for a sardine canning process line. The model takes into account the fish size, the percentage of waste in the batch, the quality and state (raw, frozen) of the fish and the availability of the workforce to carry out production. Using data for the expected level of can production and with the use of appropriate mathematical models, the optimal combinations of values of the above factors can be calculated so that the gross profit can be maximized.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Keywords: Παραγωγή;Κόστος;Σαρδέλα;Αλίευση;Κονσερβοποίηση
Description: Ο προγραμματισμός παραγωγής αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας μιας βιομηχανίας, διότι διανέμει τους απαιτούμενους πόρους (πρώτες ύλες, μηχανήματα, έμψυχο δυναμικό) με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται το κέρδος αλλά και να διασφαλίζεται ότι οι διεργασίες λειτουργούν αποδοτικά και απο-τελεσματικά, προς παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαι-τήσεις των πελατών.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11324
Table of contents: Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη i Abstract ii Εισαγωγή 7 1. Προγραμματισμός παραγωγής 7 1.1 Βιομηχανία τροφίμων 7 1.1.1 Ειδικά χαρακτηριστικά 7 1.2 Εφαρμογές προγραμματισμού παραγωγής 9 2. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση Error! Bookmark not defined. 2.1 Προοδευτική ένταξη μεταβλητών (Forward selection) 11 2.2 Επιλογή του καταλληλότερου συνδυασμού προσαρμογής (Best set of regressions) 11 3. Γραμμικός Προγραμματισμός 12 4. Σκοπός της Εργασίας 14 5. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας 15 5.1 Παραλαβή 15 5.2 Απεντέρωση – Αποκεφαλισμός 16 5.3 Μηχανήματα χρήσης και παράγοντες 17 5.4 Στάδιο ψησίματος 19 5.5 Κλείσιμο κουτιών 19 5.6 Διάγραμμα ροής 20 6. Ανάλυση ποσοτήτων 21 6.1 Εξισωτική απώλεια 22 6.1.1 Ακραίες τιμές απώλειας 22 6.1.2 Απώλεια / Περίοδος αλίευσης 24 6.1.3 Απώλεια / Κατάσταση ψαριού 25 6.1.4 Απώλεια - Μέγεθος ψαριού 26 6.2 Ποσοτικά δεδομένα παραγωγής 28 6.2.1 Υπολογισμός αριθμού παραγόμενων κυτίων 28 6.2.2. Υπολογισμός αριθμού κυτίων με μοντέλο παλινδρόμησης 28 6.2.2.1 Συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών παλινδρόμησης 29 6.2.2.2 Προοδευτική ένταξη μεταβλητών στο μοντέλο 30 6.2.2.3 Επιλογή του καταλληλότερου συνδυασμού προσαρμογής 32 6.2.2.4 Επιλογή εξίσωσης παλινδρόμησης 33 6.3 Αγορά Αλιευμάτων 36 6.3.1 Αγορά αλιευμάτων-μέγεθος ψαριού 37 6.3.2 Αγορά αλιευμάτων - φύρα 39 6.3.3 Αγορά αλιευμάτων - περίοδος αλίευσης 40 6.4 Οικονομική Βελτιστοποίηση 41 6.4.1 Βελτιστοποίηση του Κέρδους 42 7. Συμπεράσματα. 48 8. Βιβλιογραφία 49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 51  
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NITSAS.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11324
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.