Η επίδραση των δεξιοτήτων που παρέχει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στην ενσωμάτωση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας υπό το πρίσμα του μάρκετινγκ (Master thesis)

Ρούδης, Αντώνιος


This dissertation is astudyof the politics concerning the issue of the gap between the skills offered to students via the Greek Educational System (GES), on the one hand and the skills demanded in job market of Greece, on the other. Its purpose is to study the relation between the skills believed to be acquired by the GES graduates and the job’s market demands in order, via marketing, to help reduce the existing gap between them. An additional purpose is also the development of techniques, from marketing’s point of view, which will improve the skills’ qualityand adapt them in the needs of the actual job market in order to enhance the graduates’ occupation and the economy’s development via the disposability of the most suitable ones. The research is based on the questionnaires of two previous researches made of ALBA (2013) concerning the young people’s occupation in Greece and Matsouka (2016) concerning the skills needed in job market as the main factor of having a job. The first research conducted ingraduatesin job market while the second one in new entries of Aristotle University of Thessaloniki graduates. The preliminary investigation conducted in IEK students of Koufalia, representing a sample of technological education and vocational training in order to show the disaffiliation between the populations of researches. The purpose of this research was the probe of previous researches gap,the data updating and the attitudes illustration of currentstate of affairs. It is also analyzed the sample’s attitude towards the roles given to the involved parts when the marketing view tries to present the dimension of the gap and the views of the involved ones.
Alternative title / Subtitle: The impact of the skills provided by the greek educational system on the integration of the graduates into the labor market under the marketig perspective
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Ελλάδα;Εκπαιδευτικό σύστημα;Αγορά εργασίας;Μάρκετινγκ
Description: Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη πολιτικής που αφορά στο θέμα του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που αφενός προσφέρει στους αποφοίτους του το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και των δεξιοτήτων που αφετέρου ζητά η αγορά εργασίας
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11308
Table of contents: Περιεχόμενα Περίληψη: 5 Abstract: 6 Πίνακας Εικόνων 9 Πίνακες Πινάκων 9 Πίνακες Γραφημάτων 10 Εισαγωγή 12 Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα 17 Ιστορικό των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος 19 Η σημερινή διαμόρφωση του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 25 Στόχοι της ανώτατης εκπαίδευσης 29 Η μετάβαση μεταξύ των κύκλων σπουδών και τα επίπεδα των πτυχίων. 31 Τα επίπεδα προσόντων 33 Η σημερινή απεικόνιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού της Ελλάδος 34 Συμπεράσματα – σύνοψη 35 Αγορά εργασίας 37 Ανεργία 38 Η ανεργία των αποφοίτων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο. 42 Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας 44 Οικονομική κατάσταση στην εγχώρια αγορά εργασίας 46 Οικονομικές συνθήκες στη Σύγχρονη Ελλάδα 46 Συμπεράσματα 48 Δεξιότητες 49 Δεξιότητες αιχμής 56 Συμπεράσματα 61 Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 63 Χάσμα τυπικών προσόντων 68 Κάθετη αναντιστοιχία 69 Οριζόντια αναντιστοιχία 72 Αναντιστοιχία άτυπων προσόντων 73 Συμπεράσματα 87 Η οπτική του μάρκετινγκ στο γεφύρωμα του χάσματος 89 Καταναλωτική συμπεριφορά 93 Έρευνα 95 Τμηματοποίηση 97 Τοποθέτηση 98 Μείγμα μάρκετινγκ 100 Μοντέλα μάρκετινγκ υπηρεσιών 106 Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας 112 Επιλογή μεθοδολογίας 112 Πληθυσμός και δείγμα 113 Εργαλείο έρευνας 114 Διαδικασία έρευνας 114 Χρονοδιάγραμμα 114 Διαθέσιμοι πόροι 115 Αποτελέσματα 116 Επεξεργασία έρευνας πεδίου 116 Πινάκες μονής εισόδου για όλες τις μεταβλητές 116 Πίνακες συγκεντρωτικοί για επιλεγείσες μεταβλητές 133 Σύγκριση με τις προηγούμενες έρευνες 139 Συμπεράσματα έρευνας 142 Συμπεράσματα 143 Προτάσεις 146 Βιβλιογραφία 148
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11308
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.