Εφαρμογή android για ανάπτυξη λογισμικής πλατφόρμας για δήλωση κατοικίας προς ενοικίαση (Bachelor thesis)

Ζυγούρα, Μαρία/ Παμπουκίδης, Νικόλαος


This project's goal is to describe the Android software and the implementation of an android application whose topic is a software platform that registers house properties and makes them available for renting .Initially, the project describes the main characteristics of the android software, its architecture and background review and also the features that makes Android one of the most successful softwares . Continuing, this project presents the requirements that must be fulfilled for the development of an android application but also the tools that help this procedure. The third section of the project, analyses the structure of the android studio IDE and its individual components .Moreover, the project describes the design and the implementation of the android application that has been developed for the cause of this project. Finally, the project presents the conclusion along with possible future work and extensions of the application.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Keywords: Λογισμικό Android;Κατοικία;Ενοικίαση;Android software;House properties;Renting
Description: Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην περιγραφή του λογισμικού Android και στην υλοποίηση της εφαρμογής με θέμα λογισμική πλατφόρμα για δήλωση κατοικίας προς ενοικίαση.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11299
Table of contents: Περίληψη ………………………………………………………………………………………2 Abstract....……………………………………………………………………………………..3 Περιεχόμενα………………………………………………………………………………….4 Εικόνες…………………………………………………………………………………………..7 Εισαγωγή……………………………………………………………………………………….8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Mobile εφαρμογές-Εισαγωγή στο Android................9 1.1 Πληροφορίες για το Android…………………………………………………9 1.2 Γιατί Android; ………………………………………………………………….….10 1.3 Ιστορική Αναδρομή …………………………………………………….…..….11 1.4 Αρχιτεκτονική-Android……………………………………………………….12 1.4.1 Πυρήνας Linux……………………………………………..………..........13 1.4.2 Βιβλιοθήκες και χρόνος εκτέλεσης...................................14 1.4.3 Εικονική μηχανή Dalvik……………………………...……….……......16 1.4.4 Πλαίσιο εφαρμογής……………………………………………………….16 1.4.5 Εφαρμογές…………………………………………………..…............…19 1.5 Android Market……………………………………………………………..……19 1.6 Ασφάλεια στο Android............................................................20 1.7 Android vs. iOS.........................................................................21 1.8 Συστατικά στοιχεία εφαρμογής...............................................22 1.9 Χαρακτηριστικά και κριτήρια αξιολόγησης.............................24 1.9.1 Βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες....................................26 1.9.2 Ουσιώδη Χαρακτηριστικά Mobile Εφαρμογών..26 1.9.3 Κριτήρια αξιολόγησης εφαρμογών.........29 1.10 Πρότυπα Αξιοπιστίας των Εφαρμογών .....................33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Εισαγωγή στον προγ/σμό Android.........................36 2.1 Απαιτήσεις ανάπτυξης εφαρμογών………………………………..…...36 2.1.1 Υποστήριξη πολλών συσκευών………………………………………37 2.1.2 Υποστήριξη διαφορετικών διαστάσεων οθόνης………….....37 2.1.3 Υποστήριξη παλαιότερων εκδόσεων……………………………….38 2.2 Βήματα ανάπτυξης εφαρμογής……………………………………………38 2.2.1 Εγκατάσταση λογισμικού……………………………………………....39 2.2.2 Ανάπτυξη……………………………………………………………………….39 2.2.3 Αποσφαλμάτωση και δοκιμαστική φάση……………………...28 2.2.4 Δημοσίευση…………………………………………………………….…….41 2.3 Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών………………………………….…….41 2.3.1 Android SDK……………………………………………………………........41 2.3.2 Android Studio………………………………………………………….......43 2.3.3 Kotlin (γλώσσα προγραμματισμού)...................................44 2.3.4 Nodejs………………………………………………………………………….…45 2.4 Αρχεία στο Android……………………………………………………..….……46 2.4.1 Το αρχείο AndroidManifest.xml………………………………….….…46 2.4.2 Ο φάκελος src………………………………………………………………..…47 2.4.3 O φάκελος res………………………………………………………………..…47 2.4.4 Ο φάκελος bin…………………………………………….………..……..47 2.4.5 O φάκελος gen……………….…………………….……………………….47 2.5 Βασικά δομικά μέρη μιας εφαρμογής………………………………47 2.5.1 Activities………………………………………………………………….…….48 2.5.2 Intents………………………………………………………..………………..48 2.5.3 Services…………………………………………………….……………………48 2.5.4 Content Providers…………………………………….…………………….48 2.5.5 Broadcast Receivers………………………………………………….……48 2.6 Δικαιώματα χρήσης………………………………………………….……….49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής…………………….50 3.1 Ανάλυση εφαρμογής – Airbnb..............................................50 3.2 Ανάλυση εφαρμογής –Sunnybnb..........................................52 3.3 Εξαγωγή απαιτήσεων εφαρμογής………………………….……….…53 3.4 Firebase Realtime Database ……….........................................56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Υλοποίηση………………………………………………………...57 4.1 Εργαλεία Ανάπτυξης……………………………………………………………57 4.2 Σχεδιασμός Εφαρμογής για Android.....................................60 4.3 Οντολογία………………………………………………………………….……….63 4.4 Δεδομένα……………………………………………………………………....…..64 4.6 Δραστηριότητες Εφαρμογής και Λειτουργικότητα………....…. 65 4.7 Υπηρεσία Λήψης Ειδοποιήσεων……………………………….…....…..79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Επίλογος…………………………………………………………..80 5.1 Επεκτασιμότητα της εφαρμογής……………………………………….82 5.2 Βιβλιογραφία……………………………………………………………………..83 5.3 Παράρτημα………………………………………………………………………..88 5.3.1 Οδηγίες Προβολής του Πηγαίου Κώδικα της Εφαρμογής..88 Εικόνες Εικόνα 1 Η αρχιτεκτονική του Android ……………………………………12 Εικόνα 2 Λογότυπο του Linux……………………………………………………13 Εικόνα 3 Κύκλος ζωής μιας εφαρμογής …………………………………..18 Εικόνα 4 Το Google Play σε smartphone………………………………….19 Εικόνα 5 IPhone vs Android………………………………………………………22 Εικόνα 6 Λογότυπο Android Studio……………………………………………43 Εικόνα 7 : Firebase Βάση Δεδομένων Εφαρμογής…………………..56 Εικόνα 8 : Εικόνες μέσα από την εφαρμογή………………………..68-75 Εικόνα 9 : Τα αρχεία ………………………………………………………………76 Εικόνα 10 : Τα αρχεία ………………………………………………………..….77 Εικόνα 11 : Τα αρχεία ………………………………………………………..….78
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11299
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.