Η Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Δημιουργία Πιλοτικής Εφαρμογής στο Πλαίσιο Λειτουργίας Αγροτικού Συνεταιρισμού (Master thesis)

Ζέρβας, Ζήνων


In this dissertation, it is analyzed the importance of Information Systems to the Agricultural Cooperatives. Information Systems are used increasingly in many sectors of the economy. However, there are different species and their distinction are made by different criteria. Respectively, it is very important to recognize the principles that govern the operation of Agricultural Cooperatives, in order to assimilate the importance of the Information Systems to them. However, it is equally important to recognize the environment, both internal and external. This dissertation depicts the most important models that contribute to the recognition of the Internal Environment, the External Environment (Micro and Macro) as well as an analysis according to the SWOT Analysis model. Then, in a separate chapter, it is listed the importance of Information Systems on specific factors. These factors offer an analysis related to the institutional social role of the Agricultural Cooperatives, their wider internal functioning as well as the way of serving the stakeholders. Finally, it is presented the creation of a pilot application which is related with business logistics (Order Analysis). This application is belonged to the Business Cooperative Business Unit (B2B) and completes the framework for the study and contribution of Information Systems to the operation of the Agricultural Cooperation.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Keywords: Πληροφοριακά Συστήματα;Αγροτικός Συνεταιρισμός;Εφαρμογή Επιχειρηματικής Λειτουργίας;Ανάλυση Περιβάλλοντος;Αρχές Αγροτικών Συνεταιρισμών;Information Systems;Agricultural Cooperatives;B2B Application;Environment Analysis;Principles of Agricultural Cooperatives
Description: Στην παρούσα διπλωματική πραγματοποιείται προσέγγιση της σημασίας των Πληροφοριακών Συστημάτων στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11296
Table of contents: Περιεχόμενα 7 Περιεχόμενα Σχημάτων 11 Περιεχόμενα Εικόνων 11 Συντομογραφίες 12 1. Εισαγωγή 14 2. Πληροφοριακά Συστήματα 16 2.1. Αίτια Αλματώδους Χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων 17 2.1.1. Ανάπτυξη της Τεχνολογίας 18 2.1.2. Προσιτή Τεχνολογία 22 2.1.3. Αναγκαιότητα Χρήσης της Τεχνολογίας 24 2.2. Διαφορετικά Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων 26 2.2.1. Διαχωρισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων 27 2.2.1.1. Κατηγοριοποίηση Βάσει Αποφάσεων 27 2.2.1.1.1. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Εφαρμογή της Κατηγοριοποίησης βάσει Αποφάσεων 29 2.2.1.2. Κατηγοριοποίηση Βάσει Γνώσεων 30 2.2.1.2.1. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Εφαρμογή της Κατηγοριοποίησης βάσει Γνώσεων 32 2.2.1.3. Κατηγοριοποίηση Βάσει Βαθμού Διοίκησης 34 2.2.1.3.1. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Εφαρμογή της Κατηγοριοποίησης βάσει Βαθμού Διοίκησης 36 2.3. Τα Είδη των Πληροφοριακών Συστημάτων 38 2.3.1. Transaction Processing System (T.P.S.) - Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών 38 2.3.2. Management Information Systems (M.I.S.) - Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 39 2.3.3. Decision Support Systems (D.S.S.) - Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 40 2.3.4. Executive Information Systems (E.I.S.) – Εκτελεστικά Πληροφοριακά Συστήματα 41 2.3.5. Enterprise Resource Planning (E.R.P.) – Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού 42 3. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 44 3.1. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ελληνική Πραγματικότητα 45 3.2. Οι Συνεταιριστικές Αρχές 45 3.2.1. Εθελοντική και Ελεύθερη Συμμετοχή 46 3.2.2. Δημοκρατική Διοίκηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών 47 3.2.3. Οικονομική Συμμετοχή των Μελών 47 3.2.4. Αυτονομία και Ανεξαρτησία των Αγροτικών Συνεταιρισμών 48 3.2.5. Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση και Πληροφόρηση 49 3.2.6. Συνεργασία Μεταξύ Αγροτικών Συνεταιρισμών 50 3.2.7. Ενδιαφέρον για την Κοινότητα 51 3.3. Συνεταιριστικές Αρχές και Πληροφοριακά Συστήματα 52 4. Στρατηγικές Ανάλυσης Περιβάλλοντος των Αγροτικών Συνεταιρισμών 54 4.1. Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας 55 4.1.1. Κύριες Δραστηριότητες στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 56 4.1.2. Υποστηρικτικές Δραστηριότητες στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 57 4.2. Μοντέλο των Ανταγωνιστικών Δυνάμεων του Μichael Porter 58 4.2.1. Απειλή Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων 59 4.2.2. Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών των Αγροτικών Συνεταιρισμών 60 4.2.3. Διαπραγματευτική Δύναμη των Αγοραστών των Αγροτικών Συνεταιρισμών 61 4.2.4. Απειλή από υποκατάστατα 63 4.2.5. Ένταση Ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου 64 4.2.6. Γενική Εικόνα του Κλάδου 64 4.3. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος με την χρήση της PEST Analysis 65 4.3.1. Πολιτικό Περιβάλλον 66 4.3.2. Οικονομικό Περιβάλλον 68 4.3.3. Κοινωνικό Περιβάλλον 69 4.3.4. Τεχνολογικό Περιβάλλον 70 4.3.5. Περιβαλλοντική Συνιστώσα 72 4.3.6. Νομικό Περιβάλλον 72 4.3.7. Δημογραφικό Περιβάλλον 73 4.3.8. Κανονιστικό Περιβάλλον 74 4.4. Ανάλυση S.W.O.T. 75 4.4.1. Δυνάμεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού 76 4.4.2. Αδυναμίες του Αγροτικού Συνεταιρισμού 77 4.4.3. Ευκαιρίες του Αγροτικού Συνεταιρισμού 78 4.4.4. Απειλές του Αγροτικού Συνεταιρισμού 79 5. Η Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 81 5.1. Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων στον Θεσμικό Ρόλο των Αγροτικών Συνεταιρισμών 81 5.2. Η Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Οικονομική Λειτουργία του Αγροτικού Συνεταιρισμού 83 5.3. Η Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων στον Ευρύτερο Οργανωτικό Τομέα του Αγροτικού Συνεταιρισμού 86 5.4. Η Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων σε Θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Αγροτικού Συνεταιρισμού 88 5.5. Η Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων στον Ευρύτερο Μεταποιητικό Τομέα του Αγροτικού Συνεταιρισμού 89 5.6. Η Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων σε Θέματα Παραγγελιών και Διανομής Προϊόντων από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 91 6. Δημιουργία Πιλοτικής Εφαρμογής Λήψης Παραγγελιών Αγροτικού Συνεταιρισμού τύπου B2B 93 6.1. Πλαίσιο Λειτουργίας και Εφαρμογής 93 6.2. Λειτουργίες της Εφαρμογής 95 6.3. Οργάνωση και Προσαρμογή της Επιχείρησης 97 6.4. Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων από την Χρήση της Εφαρμογής 99 7. Συμπεράσματα 101 Βιβλιογραφία 103 Παράρτημα Α (Τοπολογία Δικτύου Λειτουργίας Εφαρμογής) 107 Παράρτημα Β 108 (Λειτουργίες Πιλοτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον SmartPhone) 108   Περιεχόμενα Σχημάτων Σχήμα 1 Πυραμίδα Πληροφοριακών Συστημάτων βάσει Αποφάσεων 29 Σχήμα 2 Πυραμίδα Πληροφοριακών Συστημάτων βάσει Γνώσεων 34 Σχήμα 3 Πυραμίδα Πληροφοριακών Συστημάτων βάσει Βαθμού Διοίκησης 36 Σχήμα 4 Τοπολογία Δικτύου Λειτουργίας Εφαρμογής 107 Σχήμα 5 Εισαγωγική Οθόνη Εφαρμογής 108 Σχήμα 6 Δημιουργία Καρτέλας Πελάτη 109 Σχήμα 7 Μενού Κεντρικών Λειτουργιών 110 Σχήμα 8 Διαδικασία Παραγγελιοληψίας 111 Σχήμα 9 Διαδικασία Τιμολόγησης 112 Περιεχόμενα Εικόνων Εικόνα 1 Συγκριτική Απεικόνιση των Κυριοτέρων E.R.P. 37
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zervas Zinwn.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.86 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11296
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.