Έξυπνα συστήματα λήψης απόφασης στον προορισμό (Bachelor thesis)

Τσάνι, Μαρινέλα


The tourism sector of the last years has been evolved to an uprising economy with a significant impact on touristic destinations. This rapid development has depended a lot on the uprising number of people that have internet access and an significant adaption to the virtual world. This fact contributed to the promotion of a bigger number of touristic destinations and widening the tourism market. To this point, the management of a huge number of data and information by stakeholders seemed non capable to function in an effective way. Moreover, mainstream touristic destinations appeared to overcome the carrying capacity, causing disadvantageous effects to the destination. The incapability of managing information in the right way, pushed stakeholders to search for systems that could support their management in an effective way. So there is a need for the market of intelligent supportive systems that can provide support and contribute to an effective management. The organized and systematic data mining from the internal to the external environment of the business for many people is a matter of complete decision support systems. This thesis is about studying the decision support systems (DSS) and their characteristics, for the way of function, usefulness for the user in relation with the touristic destination. Furthermore, there is being a demonstration of information technologies and communication and how they add value on the touristic product, the advantages and disadvantages. In the end, there is a presentation of an applicable smart tool for destination management, monitoring, policy making and the application of sustainable tourism to (economic, social, environmental) sector. The purpose of the thesis is to demonstrate DSS as an innovation in tourism market. This is achieved by showing a complete view of the way DSS function, the fields that are applicable and how they contribute to an effective management. Through a demonstration of decision support systems and applicable smart tools, is given an opportunity to the reader to understand their value and importance. The knowledge that the reader can take is about learning what DSS are, how they function, the ability to recognize these smart tools, also the importance of them for the tourism market. Moreover, the reader learns about the challenges that touristic destinations face and how DSS support and contribute to these challenges to environment, society and economy of the touristic destination.
Alternative title / Subtitle: Smart decision support systems to a touristic destination
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Τουρισμός;Ψηφιακός κόσμος;Προορισμός;Tourism;Digital world;Destination
Description: Ο χώρος του τουρισμού έχει τα τελευταία χρόνια μια ραγδαία ανάπτυξη με σημαντική επίπτωση στο τουριστικό προορισμό.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11288
Table of contents: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ………………………………………………………..Ι ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ………..……………………………..IV ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………………………….………………………V ΠΕΡΙΛΗΨΗ……………………………………………………….…………………VI ABSTRACT…………………………………………………………….…………..VII ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ …………………………………………………………………..VIII ΓΛΩΣΣΑΡΙ………………………………………………….……………………….XI 1. ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ………………...……1 1.1 Η διαχρονική συζήτηση για τη Γνώση ……………………………………...……2 1.2 Οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της γνώσης……………...5 1.3 Αναζητώντας τον ορισμό στη διαχείριση γνώσης………………………………...7 1.4 Ο παράγοντας της Λαμβανομένης Χρησιμότητας της γνώσης…………............11 1.5 Ο Παράγοντας της Κωδικοποίησης/ Αποκωδικοποίησης της Γνώσης ………....14 1.6 Η Αποκωδικοποίηση της Γνώσης……………………………………………....19 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ…………………….….20 2.1 Βασικές έννοιες και προσεγγίσεις……………………………………………....20 2.1.1 Δεδομένα και πληροφορίες………………………………………………..….20 2.1.2 Σχέση πληροφορίας-δεδομένων………………………………………………20 2.1.3 Δεδομένα, Πληροφορίες και Γνώση……………………………………...……22 2.1.4 Κύκλος ζωής δεδομένων………………………………………………..…….25 2.1.5 Επίπεδα-κατηγορίες πληροφοριών…………….…………………………...….26 2.1.7 Χαρακτηριστικά πληροφορίας………..……………………………………..…27 2.1.8 Πληροφορία και σύστημα………………………………………………..……29 2.2 Πληροφοριακά συστήματα……………………………….……………..………29 2.2.1 Πληροφορία και σύστημα………………………………………….………….29 2.2.2 Κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων………………...….…………31 2.2.3 Τύποι πληροφοριακών συστημάτων…………….…………….……………….31 2.3 Διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων- Management Information Systems MIS……………………………………………………………………..……………33 2.3.1 Ο ρόλος των MIS στο management ………………….……………..…………33 2.3.2 Λειτουργίες MIS……………………………………………...……………….34 2.3.3 Χαρακτηριστικά των MIS……………………………………………….…….35 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ………….………….…………………….36 3.1 Ιστορική αναδρομή……………………………………………………………….36 3.2 Λήψη Αποφάσεων……………...………………………………………………..37 3.3 Φάσεις στη Λήψη Αποφάσεων…………………………………………………..39 3.4 Είδη Αποφάσεων……………………………………..…………………………..40 3.5 Κριτήρια κατηγοριοποίησης αποφάσεων………………………………………...41 3.6 Διοικητικά Στελέχη και Λήψη Αποφάσεων……………………………………..43 3.7 Λήψη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα….………………..………….44 3.8 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων…………………………………………..47 3.9 Ειδικά χαρακτηριστικά και χρησιμότητα των ΣΥΑ ………………………...…..49 3.10 Σύγκριση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων………………………………………………..…………..50 3.11 Δομή ΣΥΑ ……………………………………………………………………..53 3.12 Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Μοντέλων………………………………………..54 3.13 Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων……………...……………..56 3.14 Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης ………………………...…………………61 3.15 Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ……………………………..….64 4. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ…………………65 4.1 Ορισμοί-εννοολογίες……………………………………………………………..65 4.2 Οι λόγοι που καθιστούν τις ΤΠΕ αναπόσπαστο κοµµάτι τουρισμού……………67 4.3 Τα Υπολογιστικά Συστήµατα Κρατήσεων (Computer Reservation Systems - CRS) και τα Παγκόσµια Συστήµατα ∆ιανοµής (Global Distribution Systems - GDS)…....67 4.4 Ενδο και Διε-Επιχειρησιακές Λειτουργίες µε τη Χρήση Intranets…………...….68 4.5 Αλληλεπίδραση µε τους Καταναλωτές Μέσω του Ίντερνετ…………………….69 4.6 Ηλεκτρονικός τουρισμός (e-tourism)…………………………………...………..73 4.7 Μορφές e-tourism……………………………………………………………..…79 4.8 Συστήματα κράτησης μέσω υπολογιστών (ComputerReservationSystems)…….81 4.9 Ευρωπαϊκή πρόσβαση στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικό εμπόριο και οι αναζητήσεις των επισκεπτών σε σχέση με τον τουρισμό …………………………………..……..82 4.10 Αξιολογήσεις και οδηγοί ταξιδιών………………………………………….....86 4.11 Εφαρμογές και εξειδικευμένο περιεχόμενο………………………….…………93 4.12 Mobile commerce in tourism………………….……………………..…………94 4.13 Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (m - commerce)………….…………….……….95 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: SENTINEL………………………………………………………….………………99 5.1 Κύριος Σκοπός και Στόχοι ………………………………...…………………..99 5.2 Συσχέτιση με το πρόγραμμα εργασίας……………………...………………….104 5.3 Εννοιολογία και μεθοδολογία…………………………………………….…….112 5.3.1 Γενική εννοιολογία……………………………………………………...…….112 5.3.2 Τελευταία λέξη της τεχνολογίας και περαιτέρω εξέλιξη ..…………….…….117 5.4 Παράθεση Επιστημονικής αιχμής…………………………….………….….…121 5.5 Αιτιολόγηση της επιλογής Ερευνητικής Ομάδας και Συνεργαζόμενων Φορέων ………………………………………………….…………………………………...126 5.6 Ενδεικτικό ποσό προϋπολογισμού……………………………………..……….127 6. Συμπεράσματα ……………………………………………………….…………..128 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Σχήμα 1.2 / Οι τρεις φάσεις διαχείρισης της γνώσης…………………………………7 Σχήμα 1.5 / Διαδικασία δηλωτικού προσδιορισμού………………………...………..18 Σχήμα 2.1.2/ Σχέση πληροφορίας-δεδομένων …………….…………………..…….21 Σχήμα 2.1.4 /Κύκλος ζωής δεδομένων…………………………………………..….25 Σχήμα 2.2.1/ Σχέση Πληροφορίας και συστήματος……………….…………….…..30 Σχήμα 3.3 / Στάδια λήψης αποφάσεων κατά Simon……………………………..…..39 Σχήμα 3.5 / Επίπεδο λήψης αποφάσεων και βαθμός δόμησης……………………....42 Σχήμα 3.7 / Πυραμίδα Πληροφοριακών Συστημάτων……………………………….45 Πίνακας 3.10 / Σύγκριση ΠΣΔ – ΣΥΑ………………………...……………………..50 Σχήμα 3.11/ Η δομή ενός ΣΥΑ……………………………………………………....54 Σχήμα 3.13/ περιγράφονται οι δυνατοί συνδυασμοί τόπου και χρόνου για ομαδική εργασία……………………………………………………………………………….58 Σχήμα 3.13.1 /Δωμάτιο Αποφάσεων……………………………...………………….60 Σχήμα 4.10 /Διαγραμματική απεικόνιση σχέσης τιμής-ποσότητας……………...…..93 Σχήμα 5.1 /τεχνικοί στόχοι SENTINEL………………………………………...….99 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 3.10 Σύγκριση ΠΣΔ – ΣΥΑ………………………………………………..52 Πίνακας 5.2 / Στόχοι συν-δημιουργίας-06-2017……………………………..……..107 Πίνακας 5.3 /Διαστάσεις που χρήζουν διευθέτηση…………………………..……..108
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11288
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.