Η επίδραση των capital controls στο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον (Ελλάδα, Κύπρος, Ισλανδία) (Bachelor thesis)

Μήτραινα, Φλώρα


Στη παρούσα εργασία μελετάμε την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων, κοιτώντας κατά πόσο άλλαξε η συμπεριφορά μακροοικονομικών και τραπεζικών δεικτών τα χρόνια που χαλάρωσαν οι περιορισμοί κεφαλαίων και τι αλλαγές επήλθαν μετά την παύση των ελέγχων κεφαλαίων. Ο λόγος που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, είναι γιατί ακόμα υπάρχουν πολλά ερευνητικά ερωτήματα αναπάντητα καθώς είναι πρόσφατη η επιβολή τους στις χώρες της ευρωζώνης που επέλεξαν να εφαρμόσουν την εν λόγω τακτική. Ωστόσο, μπορεί κάποιες από αυτές τις χώρες να έχουν βγει από το καθεστώς των ελέγχων κεφαλαίων ακόμα όμως οι συνέπειες τους φαίνονται στο χρόνο. Επιλέξαμε να προσεγγίσουμε το θέμα με τη χρήση διαγραμμάτων, μέτρων περιγραφικής στατιστικής καθώς και με τη βοήθεια της γραμμικής παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων (OLSmethod), εισάγοντας μία ψευδομεταβλητή (dummyvariable) για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στη μελέτη μας την χρονική επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων. Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη: στο κεφάλαιο 1 θα αναλύσουμε τη θέση των ελέγχων κεφαλαίων. Στο 2 κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ελέγχων κεφαλαίων και έπειτα θα εξηγήσουμε την εφαρμογή των ελέγχων στην πράξη στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στο κεφάλαιο 3 θα παρουσιάσουμε μια κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στο κεφάλαιο 4 θα αναπτύξουμε την μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε για να αποδείξουμε την ερευνητική μας υπόθεση. Στο κεφάλαιο 5 θα περιγράψουμε τις μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε. Στο κεφάλαιο 6 θα παρουσιάσουμε τα εμπειρικά μας αποτελέσματα και θα αναλύσουμε τα ευρήματα μας και θα τα αξιολογήσουμε κριτικά και τέλος στην ενότητα 7 θα καταλήξουμε στα συμπεράσματα της έρευνας μας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Οικονομία;Τράπεζες;Ελλάδα;Κύπρος;Ισλανδία;Capital controls
Description: Στη παρούσα εργασία μελετάμε την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων, κοιτώντας κατά πόσο άλλαξε η συμπεριφορά μακροοικονομικών και τραπεζικών δεικτών τα χρόνια που χαλάρωσαν οι περιορισμοί κεφαλαίων και τι αλλαγές επήλθαν μετά την παύση των ελέγχων κεφαλαίων.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11287
Table of contents: Κεφάλαιο 1. 1.1 Εισαγωγή 4 1.2 Η θέση των κεφαλαιακών ελέγχων 5 Κεφάλαιο 2. Ο έλεγχος κεφαλαίων ως μέτρο προστασίας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων 6 2.1 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ελέγχων κεφαλαίων 6 2.2 Η εφαρμογή των ελέγχων στην πράξη 8 2.3 Η εφαρμογή των ελέγχων στην χρηματοπιστωτική κρίση 9 Κεφάλαιο 3.Βιβλιογραφική επισκόπηση 10 3.1 Η περίπτωση της Ισλανδίας 11 3.2 Η περίπτωση της Κύπρου 12 3.3 Η περίπτωση της Ελλάδας 13 Κεφάλαιο 4.Μεθοδολογία 14 4.1 Δείγμα 14 4.2 Χρονολογικά διαγράμματα ή Χρονοδιαγράμματα 14 4.3 Περιγραφική Στατιστική 14 4.4 Γραμμική Παλινδρόμηση 15 Κεφάλαιο 5. Περιγραφή των μεταβλητών 17 Κεφάλαιο 6. Εμπειρικά αποτελέσματα – Κριτική εξέταση ευρημάτων 18 6.1 Τραπεζική Μόχλευση 18 6.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 20 6.3 Χρέος % ΑΕΠ 21 6.4 ΑΕΠ 23 6.5 Εξαγωγές 24 6.6 Εισαγωγές 26 6.7 Ποσοστό Ανεργίας 27 6.8 Πληθωρισμός 29 6.9 Συσχέτισης Συνδιακύμανσης Μεταβλητών 31 6.10 Αποτελέσματα Γραμμικής Παλινδρόμησης 34 Κεφάλαιο 7. Συμπεράσματα 36 Κεφάλαιο 8. Βιβλιογραφία 38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 41 1. Μέτρα Θέσεως (Κεντρικής Τάσης) 41 2. Μέτρα Μεταβλητότητας ή Διασποράς 42 3. Συσχέτιση και Συνδιακύμανση 44
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11287
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.