Στυλ ηγεσίας στα ειδικά σχολεία leadership styles in special schools (Master thesis)

Τρίχας, Παναγιώτης-Χρήστος


Abstract This study examines the leadership style of the school principal of special education schools, the degree of job satisfaction of teachers, as well as the extent to which the selection criteria for school principals are appropriate for the special education sector. Additionally, the relationship between leadership style and professional satisfaction is examined. In this study, 69 teachers who work in special schools attended. This research is a quantitative research. Questionnaires used as data collection tool. Results indicated that teachers would like the school principal to follow the transformational leadership model. Moreover, the desired leadership style is the democratic leadership style. Additionally, the degree of teacher’s job satisfaction is high. Finally, according to the results, democratic leadership style is associated with teacher’s job satisfaction level.
Alternative title / Subtitle: Leadership styles in special schools
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Ηγεσία;Ειδικά σχολεία;Εκπαίδευση;Ελλάδα;Μοντέλα διοίκησης;ΣΜΕΑΕ(σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής
Description: Η παρούσα μελέτη εξετάζει το στυλ ηγεσίας τους διευθυντή μιας σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τον βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, καθώς και το βαθμό στον οποίο τα κριτήρια επιλογής διευθυντών είναι κατάλληλα για τον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11269
Table of contents: Περιεχόμενα Εισαγωγή ................................................................................................................................... 1 1. Διοίκηση ................................................................................................................................ 3 1.1. Η έννοια της διοίκησης ............................................................................................. 3 1.2. Η έννοια της διοίκησης στην Εκπαίδευση .............................................................. 5 1.3. Μοντέλα διοικητικής οργάνωσης ............................................................................ 6 1.3.1. Συγκεντρωτικό μοντέλο διοικητικής οργάνωσης ................................................ 7 1.3.2. Αποκεντρωτικό μοντέλο διοικητικής οργάνωσης ................................................ 7 1.4. Η περίπτωση της Ελλάδας ........................................................................................ 8 2. Ηγεσία .............................................................................................................................. 10 2.1. Η έννοια της ηγεσίας ............................................................................................... 10 2.2. Αποτελεσματικός ηγέτης ......................................................................................... 12 3. Ηγεσία και εκπαίδευση ................................................................................................... 17 3.1. Η συμβολή της ηγεσίας στη διαχείριση της διαφορετικότητας .......................... 18 3.2. Ηγεσία και ειδική αγωγή ........................................................................................ 22 3.3. Μοντέλα ηγεσίας ...................................................................................................... 23 3.3.1. Κατανεμημένη ηγεσία ...................................................................................... 24 3.3.2. Συναλλακτική ηγεσία ....................................................................................... 25 3.3.3. Μετασχηματιστική ηγεσία .............................................................................. 26 3.4. Στυλ ηγεσίας............................................................................................................. 27 4. Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην Ελλάδα ................................................................ 30 4.1. Η διαμόρφωση του πλαισίου της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ....................... 30 4.1.1. Μια άγνωστη έννοια έως τη δεκαετία του ’70.................................................... 30 4.1.2. Τα πρώτα βήματα της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ............................... 31 4.1.3. Από τα αποκλίνοντα άτομα στα άτομα με ειδικές ανάγκες ............................... 32 4.1.4. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες στο προσκήνιο .......................................................... 33 4.1.5. Ο στόχος της ένταξης ............................................................................................ 34 4.1.6. Πρόσφατες πρωτοβουλίες και μελλοντικές σκέψεις .......................................... 36 4.2. Η ανάγκη για προσαρμογή .......................................................................................... 37 4.2.1. Η Ελλάδα ένα βήμα πίσω από τις εξελίξεις ........................................................ 37 4.2.2. Οι προσαρμογές που απαιτούνται και η ανάγκη για επιμόρφωση ................... 39 5. Ο ρόλος του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας ............................................................... 44 5.1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων ............................... 44 5.2. Το θεσμικό πλαίσιο επιλογής διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ............................................. 45 6. Έρευνα ................................................................................................................................. 48 6.1. Σκοπός της μελέτης και ερευνητικά ερωτήματα ...................................................... 48 6.2. Μεθοδολογία έρευνας .................................................................................................. 49 6.3. Μέθοδος δειγματοληψίας ........................................................................................... 49 6.4. Δείγμα ........................................................................................................................... 51 6.5. Ηθικά ζητήματα ........................................................................................................... 51 7. Παρουσίαση αποτελεσμάτων ............................................................................................ 53 7.1. Περιγραφική ανάλυση δημογραφικών στοιχείων .................................................... 53 7.2. Περιγραφική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων .......................................................... 56 7.2.1. Α΄ άξονας ερωτήσεων: Ηγεσία ............................................................................ 57 7.2.2. Β΄ άξονας ερωτήσεων: Επαγγελματική ικανοποίηση ........................................ 69 7.2.3. Γ΄ άξονας ερωτήσεων: Κριτήρια επιλογής διευθυντών .................................... 81 7.2.4. Ανάλυση με βάση τη μέση τιμή των απαντήσεων.............................................. 89 7.2.5. Ανάλυση με βάση τη διασπορά των απαντήσεων .............................................. 92 7.2.6. Πίνακες συσχέτισης .............................................................................................. 96 8. Συμπεράσματα .................................................................................................................. 110 8.1. Συζήτηση αποτελεσμάτων ........................................................................................ 110 8.1.1. Ηγεσία .................................................................................................................. 110 8.1.2. Ικανοποίηση ......................................................................................................... 112 8.1.3. Κριτήρια επιλογής διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ..................................................... 112 8.1.4. Συσχέτιση στυλ ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ............................................................................................... 114 8.2. Ανακεφαλαίωση ......................................................................................................... 115 8.3. Περιορισμοί - Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες ................................................. 116 Βιβλιογραφία ........................................................................................................................ 118 Παράρτημα Α........................................................................................................................ 124 Συνοδευτική επιστολή ...................................................................................................... 124 Ερωτηματολόγιο ............................................................................................................... 125 Παράρτημα Β ........................................................................................................................ 130
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11269
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.