Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών για την εξέλιξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως επιλογή για τους μαθητές (Master thesis)

Λαζαρίδου, Άννα


The purpose of this survey was to investigate the views and attitudes of teachers of primary and secondary education in Greece on the development of vocational education as a choice for students. The research method was based on the principles of quantitative research and the survey was conducted with a structured questionnaire. A pilot survey was conducted with four (4) questionnaires, while the population of the main survey consisted of one hundred and nine (109) primary and secondary education teachers. The main findings of the survey include the positive view of the teachers about the contribution of the Vocational High School (EPAL) to the development of the competences and the skills of its graduates for their entry to the job market, that the quality of learning provided is not lower than that of general secondary schools, vocational training responds better to the learning needs of every pupil and that vocational school teachers are not lagging behind in training compared to their teachers of the general high school. Also as positive are considered the innovations introduced with the "A New Start to EPAL" program. However, there is a perception that the EPAL is attended by students with low secondary school performance and that the average age is higher than that of the general secondary schools.
Alternative title / Subtitle: Views and attidudes of teachers of primary and secondary education in greece on the development of vocational education as a choice for students
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Εκπαιδευτικοί;Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση;Επαγγελματικό λύκειο;Επαγγελματική αποκατάσταση;Στάσεις;Απόψεις;Καινοτομία
Description: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεών και των στάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για την εξέλιξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως επιλογής για τους μαθητές
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11268
Table of contents: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.................................................................................................................. 6 ABSTRACT .................................................................................................................. 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ .................................................................................. 8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ......................................................................................... 11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ........................................................................... 14 Εισαγωγή .................................................................................................................... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: Η πορεία της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση στην Ελλάδα ........................................................................................................................ 20 1.1 Ιστορική ανασκόπηση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης .......... 20 1.3 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου 1929-1972 .................................. 24 1.4 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1970-1977 .................................................. 29 1.5 Το άρθρο 16 του Συντάγματος .......................................................................... 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o: Το προφίλ των Τεχνικών και Επαγγελματιών Σχολείων .......... 33 2.1 Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σύμφωνα με τον Ν.1566/85 ........... 33 2.1.1 Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο (Τ.Ε.Λ) .......................................... 33 2.1.2 Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ) .............................................. 34 2.1.3 Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (Ε.Π.Λ.) ..................................................... 35 2.1.4. Α Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1998 Τ.Ε.Ε ................................ 36 2.1.4. Β Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) ............................. 37 2.1.5. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις μετά το 2004-2006 .......................... 38 2.1.6 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) ........................................................... 38 2.1.7 Η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ-ΟΑΕΔ) ................................ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ............................. 41 3.1 Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης στην Ε.Ε: Σύντομη ανασκόπηση ............................................................................. 41 3.2 Ελληνική πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ............ 42 3.3 Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης-Θεσμός Μαθητείας ............................................. 46 3.3 1 Ο Θεσμός της Μαθητείας ......................................................................... 46 3.3.2 Ο θεσμός της μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ ........................................... 46 3.3.3 Τίτλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και επίπεδα κατάταξης ........................................................................................................... 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o: ......................................................................................................... 52 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (- CEDEFOP ) ................................................................................................................ 52 4.1 Ο ρόλος της Cedefop στην Επαγγελματική Εκπαίδευση .................................. 52 9 4.2 Έρευνα της κοινής γνώμης του CEDEFOP στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Ευρώπη. ........................................................................... 52 4.2.Α Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση .......................................................................................................... 52 4.2.Β Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση έχει θετική εικόνα στην Ευρώπη - Αποτελέσματα της έρευνας της Cedefop σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη ............................. 54 4.2.Γ Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η Ε.Ε.Κ. ως εκπαιδευτικό μονοπάτι - Αποτελέσματα της έρευνας της Cedefop σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη ...................... 55 4.3.Οι Ευρωπαίοι σκέφτονται την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτισης ... 56 Πηγή : (CEEFOP, 2017) ............................................................................................ 59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Μεθοδολογία Έρευνας .................................................................. 60 5.1 Ερευνητικός Σκοπός – Ερευνητικά Ερωτήματα ................................................ 60 5.2 Το Ερωτηματολόγιο ........................................................................................... 61 5.3 Διαδικασία έρευνας ............................................................................................ 63 5.4 Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης ......................................................................... 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Αποτελέσματα Έρευνας ................................................................ 65 6.1 Περιγραφή Δείγματος ........................................................................................ 65 6.2 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το Επαγγελματικό Λύκειο ............. 70 6.2.1 Παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το Επαγγελματικό Λύκειο ...................................................................................... 71 6.2.2 Διερεύνηση της επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το Επαγγελματικό Λύκειο ............. 73 6.3 Οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το Επαγγελματικό Λύκειο ............. 82 6.3.1 Παρουσίαση των στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το Επαγγελματικό Λύκειο ...................................................................................... 83 6.3.2 Διερεύνηση της επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών στις στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το Επαγγελματικό Λύκειο .............. 86 6.4 Οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις προτάσεις του Υπουργείου για το «Νέο Επαγγελματικό Λύκειο» ................................................ 104 6.4.1 Παρουσίαση των στάσεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις προτάσεις του Υπουργείου για το «Νέο Επαγγελματικό Λύκειο» ............................................................................................................. 104 6.4.2 Διερεύνηση της επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών στις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις προτάσεις του Υπουργείου για το «Νέο Επαγγελματικό Λύκειο» ........................................ 106 6.5 Σύνοψη Αποτελεσμάτων .................................................................................. 114 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o: Συμπεράσματα - Προτάσεις ...................................................... 118 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................... 120 10
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11268
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.