Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τη διδασκαλία της φυσικής "δυναμικές γραφικές παραστάσεις" (Master thesis)

Κουκούδης, Βασίλειος


ABSTRACT This diploma thesis presents the development of a methodology for dealing with learning problems in Physics teaching, which are related to the understanding and management of graphs, whose importance in both, Physics science and Physics teaching is great. The methodology is addressed to students of the 1st Lyceum with prospects of expanding in the next Lyceum classes. Initially, the nature of these learning problems and the principles with which an educational software faces learning problems based on the theories of learning constructivism was explored. Existing software, such as Interactive Physics, does not focus on learning problems related to graphs and/or cannot be used from distance. For these reasons, GeoGebra Dynamic Geometry Software was selected and used to develop interactive dynamic graphing management applications. The design of these applications was based on the nature of the relevant learning problems and by applying the principles of software design with dynamic visualizations. In order to exploit applications remotely, the features of various types of educational information systems (CMS, LMS, LCMS and e-Learning Platforms) were explored and GeoGebra's online learning platform was chosen to create an educational information system which allows: • The management and reuse of educational content based on the applications of dynamic graphics and the cooperation of teachers in this field. • The creation of virtual classes for web-enhanced courses, with the ability to evaluate pupils' performance by teacher and give respective feedback to the students. The information system was used in teaching Physics in a school classroom and its usability was evaluated by the students. After exploring evaluation strategies and methods, the final, exploratory, quantitative, evaluation method was chosen using the existing “System Usability Scale (SUS)” questionnaire. The results of the evaluation showed that the usability of the system is “well acceptable”. 
Alternative title / Subtitle: Creating an infornation system for teaching physics "dynamic graphs"
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Πληροφοριακά συστήματα;Φυσική;Δυναμικές γραφικές παραστάσεις;Αξιολόγηση;Μουσικό Σχολείο Καβάλας
Description: Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων στην διδακτική της Φυσικής, τα οποία σχετίζονται με την κατανόηση και διαχείριση των γραφικών παραστάσεων, των οποίων η σημασία στην επιστήμη και στην διδακτική της Φυσικής, είναι μεγάλη
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11267
Table of contents: Περιεχόμενα Πίνακας εικόνων και διαγραμμάτων 10 Εισαγωγή 12 1. Οι Γραφικές Παραστάσεις στη διδασκαλία της Φυσικής 16 1.1. Δεξιότητες χειρισμού των γραφικών παραστάσεων 16 1.2. Η διδασκαλία των γραφικών παραστάσεων στην Φυσική της Α΄ Λυκείου και οι απαραίτητες δεξιότητες 17 1.3. Δυσκολίες χειρισμού των γραφικών παραστάσεων 19 1.4. Αιτίες των δυσκολιών χειρισμού των γραφικών παραστάσεων 20 1.5. Ανακεφαλαίωση 21 2. Θεωρίες μάθησης και επιλογή του εκπαιδευτικού λογισμικού 22 2.1. Η χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού στη διδασκαλία της Φυσικής 22 2.2. Η GeoGebra 24 2.3. Αρχές σχεδιασμού εφαρμογής με δυναμικές οπτικοποιήσεις 26 2.4. Ανακεφαλαίωση 27 3. Παρουσίαση της εφαρμογής και των παραλλαγών της 28 3.1. Διεπαφή και λειτουργικότητα 28 3.1.1. Τα χειριστήρια και άλλα στοιχεία της διεπαφής 29 3.1.2. Τα στοιχεία στο καρτεσιανό επίπεδο 30 3.1.3. Σημειολογία χρωμάτων και Εργονομία της εφαρμογής 32 3.2. Χρήση των εφαρμογών. Διδακτικές προτάσεις – παραδείγματα 33 3.2.1 Εισαγωγικές δραστηριότητες 34 3.2.2. Δραστηριότητες Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης (Ε.Ο.Κ.) 35 3.2.3. Δραστηριότητες Ευθύγραμμης Ομαλά Επιταχυνόμενης Κίνησης (Ε.Ο.Ε.Κ.) 40 3.2.4. Εφαρμογές Κατακόρυφων Κινήσεων σε Πεδίο Βαρύτητας (Κ.Κ.σ.Π.Β) 43 3.3. Ανακεφαλαίωση 45 4. Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Συστήματα 47 4.1. Learning Management Systems (Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης) 47 4.2. Content Management Systems (Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου) 49 4.3. Learning Content Management Systems (Σύστηματα Διαχείρισης Περιεχομένου Μάθησης) 49 4.4. e-Learning Platforms (Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Μάθησης) 50 4.5. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της GeoGebra 52 4.6. Ανάλυση περιεχομένου: Η πλατφόρμα της GeoGebra ως CMS 53 4.6.1. Εγγραφή μέλους 53 4.6.2. Δημιουργία, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου 54 4.6.3. Πρόσβαση στο μαθησιακό περιεχόμενο και άλλες επιλογές διαχείρισης 60 4.7. Ανάλυση περιεχομένου: Η πλατφόρμα της GeoGebra ως LMS 61 4.7.1. Δημιουργία ενός GeoGebra Group (Ομάδα) και ρόλοι χρηστών 62 4.7.2. Οργανωτική Δομή και Λειτουργία ενός GeoGebra Group (Ομάδα) 63 4.7.3. Ανασκόπηση των ρυθμίσεων ενός GeoGebra Group (Ομάδα) 74 4.8. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πλατφόρμας της GeoGebra 77 4.9. Ανακεφαλαίωση 79 5. Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος Δυναμικών Γραφικών Παραστάσεων Φυσικής Α’ Λυκείου 80 5.1. Ομάδα (GeoGebra Group) Συνεργασίας Εκπαιδευτικών 81 5.2. Ομάδες (GeoGebra Groups) Εικονικών Τάξεων 83 5.3. Ανακεφαλαίωση 84 6. Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος Δυναμικών Γραφικών Παραστάσεων Φυσικής 85 6.1. Στρατηγικές αξιολόγησης 85 6.2. Πότε γίνεται η αξιολόγηση; 86 6.3. Τι αξιολογείται και με ποια μέθοδο; 86 6.4. Εργαλεία συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση 90 6.5. Επιλογή μεθόδου και εργαλείων αξιολόγησης 91 6.5.1. Επιλογή ερωτηματολογίου 92 6.6. Η πιλοτική χρήση του συστήματος και η διεξαγωγή της αξιολόγησης 96 6.6.1. Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού πληροφοριακού συστήματος Δυναμικών Γραφικών Παραστάσεων Φυσικής Α’ Λυκείου 96 6.6.2. Πληθυσμός και δείγμα των μαθητών-αξιολογητών 100 6.6.3. Διαμόρφωση του ερωτηματολογίου 100 6.6.4. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της αξιολόγησης 101 6.6.5. Επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 103 6.7. Ανακεφαλαίωση 103 7. Συμπεράσματα και προτάσεις 105 7.1. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων και προβληματισμοί 110 7.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 111 Βιβλιογραφία 113 Ελληνική 113 Διεθνής 114
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11267
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.