Αγρότες και συλλογικές δράσεις, στάσεις, απόψεις, πρακτικές. Η περίπτωση της αγροτικής κοινότητας Βεργίνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (Master thesis)

Εξιζίδης, Θεόδωρος


ABSTRACT This post-graduate thesis aims at studying the collective actions in the rural community of Vergina in the prefecture of Imathia. This village is a typical village, but it also has cultural and economic advantages. Initially, the theoretical framework of the terms social capital, trust, civil society and collective action is considered. At the same time, the development and contribution of cooperatives to the economic and social organization is explored.Following field research in the study area and the collection of primary data through sixty questionnaires, their commentary follows. In summary, the results of the survey show that social capital is low. The level of cooperation of the farmers in Vergina is low as it is limited to the extent necessary (participation in the agricultural cooperative only for personal financial assurance, field cultivation) and there is no interest in the community. While having close interpersonal relationships, they have a low trust in the institutions.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Keywords: Αγροτική κοινότητα Βεργίνας;Κοινωνικό κεφάλαιο;Συλλογική δράση;Αγροτικός συνεταιρισμός;Vergina rural community;Social capital;Collective action;Rural cooperati
Description: Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει τις συλλογικές δράσεις στην αγροτική κοινότητα Βεργίνας του νομού Ημαθίας. Το συγκεκριμένο χωριό αποτελεί μια τυπική περίπτωση χωριού της περιοχής επιπρόσθετα όμως εμφανίζει πολιτιστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11265
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ………………………………………………………………………….i ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ …………………………….…………………………….… iv ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ……………………………..………………………………...iv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ……………………..………….………………………vi ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ .……………………….………………..…….viii ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ…………………………………………………….4 1.1.1 Ιστορική αναδρομή και ορισμοί του κοινωνικού κεφαλαίου…………..……….4 1.1.2 Μορφές κοινωνικού κεφαλαίου………………………………………………….7 1.1.3 Επιδράσεις του κοινωνικού κεφαλαίου σε διάφορους τομείς………..………….8 1.1.4 Μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου……………………………………………9 1.1.5 Το κοινωνικό κεφάλαιο στην Ελλάδα……………………………………….…10 1.2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.. …………………………………………….……………..12 1.2.1.Η έννοια της συλλογικής δράσης………………………………………………...12 1.2.2 Λόγοι που παρεμποδίζουν τις συλλογικές δράσεις………………………….…...13 1.2.3Η θεωρία της ορθολογικής επιλογής……………….…………………………….13 1.2.4 Η κοινωνία των πολιτών…………………………………………………………15 1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ………………………...17 1.3.1 Κοινωνικό κεφάλαιο και εμπιστοσύνη…………………………………………...18 1.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ .…………………..22 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 2.1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ……………………………………….26 2.1.1 Γενικές Συνεταιριστικές αξίες…………………………………………………...27 2.1.2 Βασικές Συνεταιριστικές αρχές……………………………………………….....29 2.2 Η ΕΞΕΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ …………...….31 2.2.1 Πρόδρομοι του σύγχρονου συνεργατισμού……………………………………..32 2.3ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ …………………………………………………………………....34 2.3.1 Άτυπες μορφές συνεργασίας………………………………………………..…...34 2.3.2 Τυπικές μορφές συνεργασίας……………………………………………………36 2.4ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ..………………….……...37 2.4.1 Αστικοί συνεταιρισμοί……………………………………………………………37 2.4.2 Αγροτικοί συνεταιρισμοί…………………………………………………………38 2.5ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ..…………..……...40 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 3.1 H ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ……………………………………………………………………44 3.2 Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ. .…….….45 3.2.1 Βεργίνα: ιστορικοί σταθμοί της Βεργίνας…………………….………………….45 3.3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ………………………………..47 3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ….……………………………..………………..48 3.4.1 Εξέλιξη της οικονομικής ζωής…………………………………………………...48 3.4.2 Η γεωργία / κτηνοτροφία σήμερα……………………………………………….50 v 3.5ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ………………...………………….52 3.6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ……….……………………….……………………54 3.6.1 Ποσοτική έρευνα……………………………………………………………….54 3.6.2 Ο πληθυσμός της έρευνας……………………………………………………...54 3.6.3 Το δείγμα της έρευνας………………………………………………………….54 3.6.4 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας……………………………………………….55 3.6.5 Στατιστική Ανάλυση……………………………………………………………56 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 4.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ …..……………………………………..58 4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ………...……………64 4.3 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ …….…………………….………………………71 4.4 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ………….…………………..…………………………………71 4.5 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ….………………………………………………………..74 4.6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHI-SQUEREΧ²…………………………………....93 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ….………………………………………………..……………..95 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ …………………………………………………...…………...……98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ………………………………..………..103 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ CHI-SQUEREΧ²…...107
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EXIZIDIS.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.72 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11265
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.