Εφαρμογή της μεθόδου της σύγχυσης του φύλου του Lobesia botrana σε αμπελώνα οινοπαραγωγής στο Λιτόχωρο Πιερίας (Master thesis)

Γκέρτσος, Χρήστος


Lobesia botrana (Denis and Schiffermuller) (Lepidoptera: Tortricidae) is the most serious pest of grape cultivation in Greece. To help develop an integrated pest management (IPM) strategy for L. botrana, research on mating disruption was undertaken, where the objective was to evaluate the potential role of the method in Lobesia botrana, in a commercial vineyard of E. Tsantalis S.A. in Litochoro Pieria area, concerning the varieties Agiorgitiko, Cabernet, Malagouzia, Asyrtiko and Chardonnay, using (VP) ISONET L pheromone, impregnated rings dispensers. The dispensers were placed at different densities in the interior and in the periphery of the vineyard. To ensure adequate control of L. botrana and due to the increased infection in the previous year (20%), an application with an insecticidal formulation was necessary before the emergence of its first generation. In the northern part of the vineyard and in the center, the wind flow velocity were recorded to compare the results in the harvest period. The results showed that the efficiency of the method using ISONET L dispensers within the vineyard and in the periphery, in all five varieties that were present, was particularly satisfactory except the north (windswept) boundaries, where the results were almost marginal, due to the wind flow velocity which was higher than the rest of the vineyard’s areas during the critical months of July and August (1,9 m/s and 1,8 m/s, respectively). Probably, due to this cause was the greatest insult on the northern (windswept) boundaries of the vineyard, as in the center the values of wind flow velocity were lower in these two months (1,65 m/s and 1,6 m/s, respectively).
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Keywords: Μέθοδος της σύγχυσης του φύλου;Αμπελώνας;Εξατμιστήρες φερομονών;Πυκνότητα εξατμιστήρων;Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών;Ταχύτητα ανέμου;Lobesia botrana;Bacillus thuringiensis (Bt);Mating disruption method;Vineyard;Pheromone dispensers,;Dispensers’ density,
Description: Η Lobesia botrana (Denis and Schiffermuller) (Lepidoptera: Tortricidae) είναι το πιο σημαντικό έντομο της καλλιέργειας σταφυλιών στην Ελλάδα.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11255
Table of contents: ΑΦΙΕΡΩΣΗ i ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ii ΠΕΡΙΛΗΨΗ iii SUMMARY iv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ viii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ x ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η οινοφόρος άμπελος Vitis Vinifera L. 3 1.1. Ιστορική ανασκόπηση και η ιστορική καταγωγή της οινοφόρου αμπέλου Vitis Vinifera L. 3 1.2. Η καλλιέργεια της αμπέλου και η εξέλιξη της. 5 1.3. Η εξέλιξη της αμπελογραφίας στην Ελλάδα 6 1.4. Η οινοποιία στην Ελλάδα 7 1.4.1. Είδη και ποικιλίες σταφυλιών κρασιού 8 1.4.2. Ποικιλίες οινοποιΐας 10 1.4.3. Κατάταξη οίνων 10 1.4.4. Τύποι οίνων 11 1.5. Το Έδαφος στην άμπελο 11 1.6. Άρδευση της αμπέλου 15 1.7. Θρέψη και λίπανση της αμπέλου 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ευδεμίδα της αμπέλου Lobesia botrana 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Φερομόνες και συμπεριφορά εντόμων. 31 3.1. Εισαγωγή 31 3.2. Συνάθροιση εντόμων 33 3.2.1. Συμπεριφορά κατα τη λειτουργία της συνάθροισης. 33 3.2.2. Χερσαία ίχνη και στρατολόγηση. 34 3.2.3. Συνάθροιση στις θέσεις ωοτοκίας 40 3.2.4. Συνάθροιση σε κατάλληλο χώρο ανάπαυσης. 40 3.2.5. Συνάθροιση σε περιπτώσεις αμοιβαίας άμυνας. 42 3.2.6. Στρατολόγηση επιθετικού χαρακτήρα. 42 3.2.7. Συνάθροιση σε αποικία ή φωλιά. 42 3.2.8. Συνάθροιση μελισσών κατα τη διάρκεια σμηνουργίας. 42 3.2.9. Διάφορες συμπεριφορές συνάθροισης εντόμων. 43 3.3. Μηχανισμοί συνάθροισης εντόμων σε χημική πηγή. 43 3.3.1. Μηχανισμοί προσανατολισμού σε διακύμανση οσμών. 46 3.3.2. Μηχανισμοί προσανατολισμού σε χερσαία ίχνη. 47 3.3.3. Μηχανισμοί προσανατολισμού σε εναέρια ίχνη. 48 3.4. Διασπορά των εντόμων. 51 3.5. Συμπεριφορά μεταξύ εντόμων διαφορετικού φύλου. 53 3.5.1. Φερομόνες φύλου που παράγονται από θηλυκά έντομα. 53 3.5.2. Φερομόνες φύλου που παράγονται από αρσενικά έντομα. 55 3.6. Συμπεριφορά ωοτοκίας. 58 3.7. Συμπεριφορά συναγερμού. 58 3.8. Αποικιακή συμπεριφορά. 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η χρήση των φερομονών στη αντιμετώπιση των εντόμων. 63 4.1. Παρεμπόδιση συζευξης των δυο φύλων. 64 4.2. Κλασική μέθοδος χρήσης πολλών αναρτώμενων εξατμιστήρων φερομόνης. 66 4.3. Μέθοδος χρήσης των ίδιων των ενηλίκων αρσενικών για διασπορά της φερομόνης (Exosect - Exosex). 66 4.4. Μέθοδος παρεμπόδισης της σύζευξης με ψεκασμό της φερομόνης. 67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μέθοδος της παρεμπόδισης του αρσενικού για σύζευξη 70 5.1. Γενικά. 70 5.1.1. Μηχανισμός λειτουργίας της μεθόδου της σύγχυσης του φύλου. 70 5.1.2. Πλεονεκτήματα της μεθόδου της σύγχυσης του φύλου. 71 5.1.3. Μειονεκτήματα της μεθόδου της σύγχυσης του φύλου. 72 5.2. Μέθοδοι της διασποράς (Methods of dispersal). 73 5.2.1. Μικροενθυλακωμένες φερομόνες (Microencapsulated pheromones). 73 5.2.2. Εξατμιστήρες που εφαρμόζονται δια χειρός (Hand applied dispensers). 72 5.3.2. Μονολιθικοί χυτοί διανομείς (Monolithic molded distributors). 74 5.3. Υλικά και μέθοδοι. 75 5.3.1. Πειραματικός σχεδιασμός. 75 5.3.2. Ποικιλίες του πειραματικού αμπελώνα. 78 5.3.3. Παρακολούθηση πληθυσμών του Lobesia botrana, με φερομονικές παγίδες 78 5.3.4. Διανεμητές φερομόνης και δόσεις φερομόνης, που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέθοδο παρεμπόδιση της σύζευξης 80 5.3.5.Ανίχνευση ωών και μετρήσεις βιωσιμότητας. 82 5.3.6.Μέτρηση της προσβολής της καλλιέργειας από Lobesia botrana. 82 5.3.7.Μετεωρολογικά δεδομένα. 82 5.4.Αποτελέσματα και συζήτηση. 83 5.4.1. Συλλήψεις από φερομονικές παγίδες. 83 5.4.2. Μετεωρολογικά δεδομένα. 85 5.4.3. Ανίχνευση ωών και μετρήσεις βιωσιμότητας. 89 5.5. Συμπεράσματα. 90 5.6. Επίλογος. 91 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 92ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ σελ. Εικόνα 2.1. Ενήλικο άτομο Lobesia botrana. 23 Εικόνα 2.2. Ενήλικο Lobesia botrana (προφίλ). 24 Εικόνα 2.3. Ωό σε ράγα σταφυλιού Lobesia botrana. 25 Εικόνα 2.4. Προνύμφη Lobesia botrana. 26 Εικόνα 2.5. Ζημιές ανθοταξίας από προνύμφη Lobesia botrana. 26 Εικόνα 2.6. Νύμφη Lobesia botrana σε λευκό βομβύκιο. 27 Εικόνα 2.7. Σύνδεση με νήματα των ανθοταξιών που προσβάλλουν τα Lobesia botrana. 29 Εικόνα 2.8. Ζημιές από προνύμφες Lobesia botrana. 30 Εικόνα 5.1. Κάτοψη αγροτεμαχίου στην περιοχή Λιτόχωρο Πιερείας. 75 Εικόνα 5.2. Πειραματικός αμπελώνας. 76 Εικόνα 5.3. Περιφεριακά όρια πειραματικού αμπελώνα. 76 Εικόνα 5.4. Φερομονική παγίδα με εξατμιστήρα από καοτσούκ και αρσενικά που έχουν συληφθεί (προσκοληθεί). 79 Εικόνα 5.5. Κολλητική επιφάνεια παγίδας με ενήλικα θηλυκά (21) παγιδευμένα. 79 Εικόνα 5.6. Εξατμιστήρας φερομόνης που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα. 80 Εικόνα 5.7. Εξατμιστήρας στην περιφέρεια κοντά στον βότρυ. 81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 5.1. Αποτελέσματα συλλογής δεδομένων συλλήψεων ενήλικων Lobesia botrana. 83 Πίνακας 5.2. Αποτελέσματα συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων (Μέση ημερήσια θεμροκρασία, σχετική υγρασία). 85 Πίνακας 5.3. Μέση μηνιαία ταχύτητα του ανέμου (m/s). 87 Πίνακας 5.4. Μέσο μηνιαίο ύψος βροχοπτώσεων (mm). 88 Πίνακας 5.5. Προσβολή 100 βοτρίων, 5 ποικιλιών αμπέλου, οταν εφαρμόστηκε η μέθοδος της σύγχυσης του φύλου. 89 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Σχεδιάγραμμα 5.1. Πυκνότητα τοποθέτησης εξατμιστήρων στην περιφέρια (κόκκινο χρώμα) και εσωτερικά (κίτρινο χρώμα). 77 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Διάγραμμα 5.1. Aριθμός αρσενικών ατόμων Lobesia botrana που συλλήφθηκαν σε παγίδες με φερομόνες: 5 εντός του πειραματικού αγροτεμαχίου και 3 εκτός αμπελώνα (εκτός επίδρασης της φερομόνης), κατά την περίοδο Απριλίου-Σεπτέμβριο 2016. 84 Διάγραμμα 5.2. Μέση ημερήσια θερμοκρασία (οC). 86 Διάγραμμα 5.3. Σχετική υγρασία (%). 87 Διάγραμμα 5.4. Μέση μηνιαία ταχύτητα του ανέμου (m/s). 88 Διάγραμμα 5.5. Μέσο μηνιαίο ύψος βροχοπτώσεων (mm). 89
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11255
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.