Διαχείριση έργου κατασκευής ιρλανδικής διάβασης Τρελοχείμμαρου Ν. Ροδόπης (Bachelor thesis)

Χατζόγλου, Χουσεϊν Χαϊνάν/ Μεχμέτ, Μουράτ


Το υδατόρεμα του Τρελοχείμαρου που διασταυρώνεται με την οδό Κομοτηνής- Σαπών, στη θέση «Κάλχας» αποφασίστηκε να παρακαμφθεί με ιρλανδική διάβαση προκειμένου τα οχήματα να μην έχουν να διαπεράσουν ένα υπερχειλισμένο συχνά σημείο, κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο τύπος της διάβασης επιλέχθηκε ώστε αφενός να εξυπηρετεί την υφιστάμενη κυκλοφορία σε καιρικές συνθήκες ακόμη και όταν αυτές είναι έκτακτες, για μεγάλο εύρος πλημμυρικών παροχών στη λεκάνη. Αφετέρου, ο τύπος καθορίστηκε και από τη σημασία της οδού και τους οικονομικούς πόρους που ήταν επιλέξιμοι για την κατασκευή του, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αφού μελετήθηκε η λεκάνη απορροής και οι σχετικές παροχές ύδατος, εκτιμήθηκαν και τα εδαφολογικά στοιχεία μέσω γεωτεχνικών τομών, η κατασκευή σχεδιάστηκε. Έγιναν, μαζί με το σώμα του έργου από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα απαραίτητα έργα αντιστήριξης, το τεχνικό εισόδου, καθώς και έργα προστασίας των πρανών με λιθοριπές και συρματοκιβώτια. Το έργο, διαθέτει όλες τις απαραίτητες οδικές σημάνσεις (π.χ. προειδοποιητικές πινακίδες και οριοδείκτες), με σκοπό πληροφόρησης αλλά και ασφαλείας. Τα παραπάνω μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν με βάση τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές διαμορφώνονται με το ΦΕΚ Β’ 2221/2012.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Keywords: Ιρλανδική διάβαση;Χείμαρροι;Κατασκευαστικά έργα
Description: Το υδατόρεμα του Τρελοχείμαρου που διασταυρώνεται με την οδό Κομοτηνής- Σαπών, στη θέση «Κάλχας» αποφασίστηκε να παρακαμφθεί με ιρλανδική διάβαση προκειμένου τα οχήματα να μην έχουν να διαπεράσουν ένα υπερχειλισμένο συχνά σημείο, κατά τους χειμερινούς μήνες.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11249
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 03 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 1.1 Τυπολογία έργου 04 1.2 Η περιοχή του έργου 05 1.3 Αναγκαιότητα κατασκευής 06 2. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2.1 Οδοποιία - Σκυρόδεμα 08 2.2 Υδραυλικά έργα 10 2.3 Προστατευτικά έργα 19 2.4 Ασφάλεια 22 2.5 Σήμανση διάβασης 25 3. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3.1 Προϋπολογισμός 33 3.2 Τιμολόγιο εργασιών και υλικών 33 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4.1 Κοινωνικά οφέλη 37 4.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 38 4.3 Συμπεράσματα 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΜΑΤΑ 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 56 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ – ΣΧΕΔΙΩΝ -ΠΙΝΑΚΩΝ 69 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 70
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11249
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.