Η επιχειρηματική ευφυϊα σε spa εντός ξενοδοχειακής μονάδας (Master thesis)

Μανδαλά, Αλίκη


Abstract Business Intelligence is a new field of research for the application of human cognitive and artificial intelligence technologies to the management and decision support of various business problems. In the new reality, it is imperative that businesses have a deep knowledge of factors that directly affect them to take effective and quality business decisions through business intelligence applications. On the other hand, the concept of well-being and the business activities that take place within this framework are a highly developed branch of the modern economy as they come to cover a field based on the holistic perception of health and well-being and therefore, are business activities with particular potential. Moreover, the adoption of new trends in the field shows the tendency for companies in this sector to turn to business intelligence, looking for ways to improve both the services offered and the way to make business decisions. In Greece, there are already a number of enterprises in the hotel sector which employ business intelligence tools. However, business should not limite their efforts at this point. On the contrary, they should continue to evolve and improve in order to perfect the product they offer, managing to attract a wider audience. In this, it is possible to help business intelligence and its applications.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Keywords: Επιχειρηματική ευφυΐα;spa και υπηρεσίες ευεξίας;ικανοποίηση πελατών.;Business intelligence;spa and wellness services;customer satisfaction
Description: Η επιχειρηματική ευφυΐα αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας για την εφαρμογή των ανθρώπινων γνωστικών ικανοτήτων και των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση και την υποστήριξη αποφάσεων σε διάφορα επιχειρηματικά προβλήματα
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11247
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία
Submission Date: 2019-11-12T09:09:26Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Publication date: 2019-01-24
Bibliographic citation: "Μανδαλά Αλίκη", "Η επιχειρηματική ευφυϊα σε spa εντός ξενοδοχειακής μονάδας", "ΣΕΥΠ/Αισθητικής και Κοσμετολογίας", "ΑΤΕΙΘ", "2019"
Abstract: Η επιχειρηματική ευφυΐα αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας για την εφαρμογή των ανθρώπινων γνωστικών ικανοτήτων και των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση και την υποστήριξη αποφάσεων σε διάφορα επιχειρηματικά προβλήματα. Στην νέα πραγματικότητα, είναι επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις να έχουν βαθιά γνώση για παράγοντες που τις επηρεάζουν με άμεσο τρόπο για να λαμβάνουν αποτελεσματικές και ποιοτικές επιχειρηματικές αποφάσεις, μέσα από τις εφαρμογές της επιχειρηματικής ευφυΐας. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της ευεξίας και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο πλαίσιο αυτό, αποτελούν έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της σύγχρονης οικονομίας, καθώς έρχονται να καλύψουν ένα πεδίο, το οποίο στηρίζεται στην ολιστική αντίληψη της υγείας και της ευεξίας και ως εκ τούτου, αποτελούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με ιδιαίτερες δυνατότητες. Εξάλλου, η υιοθέτηση των νέων τάσεων στον χώρο, δείχνει την τάση σύντομα οι επιχειρήσεις του κλάδου αυτού να στραφούν προς την επιχειρηματική ευφυΐα, ψάχνοντας τρόπους να βελτιώσουν τόσο τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και τον τρόπο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Υπάρχουν ήδη και στην Ελλάδα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εταιρείες που προσφέρουν εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας με σκοπό να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει σημείο επανάπαυσης των επιχειρήσεων. Αντίθετα, θα πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται και να βελτιώνονται, προκειμένου να τελειοποιήσουν το προϊόν που προσφέρουν, καταφέρνοντας να προσελκύσουν ένα ευρύτερο κοινό. Σε αυτό, είναι δυνατόν να είναι αρωγός η επιχειρηματική ευφυΐα και οι εφαρμογές της.
Abstract Business Intelligence is a new field of research for the application of human cognitive and artificial intelligence technologies to the management and decision support of various business problems. In the new reality, it is imperative that businesses have a deep knowledge of factors that directly affect them to take effective and quality business decisions through business intelligence applications. On the other hand, the concept of well-being and the business activities that take place within this framework are a highly developed branch of the modern economy as they come to cover a field based on the holistic perception of health and well-being and therefore, are business activities with particular potential. Moreover, the adoption of new trends in the field shows the tendency for companies in this sector to turn to business intelligence, looking for ways to improve both the services offered and the way to make business decisions. In Greece, there are already a number of enterprises in the hotel sector which employ business intelligence tools. However, business should not limite their efforts at this point. On the contrary, they should continue to evolve and improve in order to perfect the product they offer, managing to attract a wider audience. In this, it is possible to help business intelligence and its applications.
Table of contents: Εισαγωγή 1 1. Η έννοια της επιχειρηματικής ευφυΐας 4 1.1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 4 1.2. Οι βασικές συνιστώσες της επιχειρηματικής ευφυΐας. 6 1.2.1. Η αναλυτική on-line επεξεργασία δεδομένων (On-line analytical processing, OLAP) 6 1.2.2. Προηγμένες αναλύσεις (Advanced Analytics). 7 1.2.3. Αποθήκευση δεδομένων (Data warehouse) 7 1.2.4. Οι Πηγές δεδομένων (Data sources). 9 1.3. Οι προοπτικές της επιχειρηματικής ευφυΐας. 9 1.4. Αιτίες ενασχόλησης μιας εταιρίας με την Επιχειρηματική Ευφυΐα. 11 1.5. Τα σημαντικότερα οφέλη της Επιχειρηματικής Ευφυΐας 14 1.6. Η τεχνολογία της Επιχειρηματικής Ευφυΐας 16 1.7. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ευφυΐας 18 2. Η βιομηχανία των Spa. 23 2.1 Εισαγωγικά στοιχεία. 23 2.2. Η ανάγκη για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ευεξίας στην σημερινή εποχή. 25 2.3. Το ευρύ φάσμα της έννοιας της Υγείας. 26 2.4. Ο προσδιορισμός της έννοιας της Ευεξίας. 29 2.5. Η κατάσταση της ανθρωπότητας σήμερα. 31 2.6. Η εξέλιξη της συνειδητοποίησης της κατάστασης 34 2.7. Η δημιουργία μιας «παγκόσμιας κουλτούρας spa». 35 2.8. Η δημιουργία της παγκόσμιας συνείδησης και ο ρόλος της βιομηχανίας spa. 37 2.9. Ο οδικός χάρτης για την βελτίωση της υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού. 40 2.10 Οι βασικές αρχές της ευεξίας. 42 2.11. Η δημιουργία συνδέσεων. 46 2.12. Προσπάθειες για την κατάκτηση της ευεξίας. 48 2.13 Ανακεφαλαιωτικές παρατηρήσεις. 48 3. Η επιχειρηματική ευφυΐα στην βιομηχανία της Φιλοξενίας και τα Spa. 50 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία 50 3.2. Η επιχειρηματική ευφυΐα ως ικανότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων δυνατοτήτων. 50 3.3 Ιστορική αναδρομή στην επιχειρηματική ευφυΐα στην βιομηχανία της φιλοξενίας. 51 3.4. Τρέχουσες τάσεις της επιχειρηματικής ευφυΐας στην βιομηχανία φιλοξενίας 52 3.5. Προκλήσεις στο επίπεδο της επιχειρηματικής ευφυΐας στον κλάδο της φιλοξενίας. 58 3.6. Η μελλοντική επιχειρηματική ευφυΐα στον κλάδο της φιλοξενίας. 59 3.7. Εφαρμογές της επιχειρηματικής ευφυΐας μέσα στις νέες παγκόσμιες τάσεις των spa. 62 3.7.1. Η τάση επανίδρυσης των υπηρεσιών σάουνας 62 3.7.2. Η νέα αρχιτεκτονική των σύγχρονων spa 63 3.7.3. Η δυναμική της Ησυχίας 65 3.7.4. Οι εφαρμογές τέχνης και δημιουργικότητας στα νέα spa 66 Βιβλιογραφία 95
Advisor name: Σταλίδης, Γεώργιος
Examining committee: Σταλίδης, Γεώργιος
Publishing department/division: Αισθητικής και Κοσμετολογίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 115 σ.
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLWMATIKI MANDALA (2).pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11247
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.