Διερεύνηση των διαθέσεων των επιχειρηματιών του Νομού Θεσσαλονίκης να αξιοποιήσουν την παροχή Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Bachelor thesis)

Ιντζές, Αθηνόδωρος


Η πτυχιακή αυτή εργασία που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο νομού Θεσσαλονίκης, μας δίνει στοιχεία για την διαχείριση των διαθέσεων των επιχειρηματιών του νομού Θεσσαλονίκης, να αξιοποιήσουν την παροχή λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη στο θεωρητικό και στο πρακτικό. Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται στον ορισμό της επιχείρησης και στις λογιστικές ανάγκες της. Αναλύει την επιστήμη της λογιστικής και χρηματοοικονομικής καθώς και τα μέσα και τους τρόπος που χρησιμοποιεί. Επιπλέον, στο θεωρητικό μέρος εξετάζουμε την μηχανογραφημένη λογιστική, τα λογιστικά προγράμματα και τα πλεονεκτήματα αυτών καθώς και τα ενδοεπιχειρησιακά συστήματα ERP. Επίσης, αναλύουμε τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών υπό το πρίσμα της λογιστικής.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Λογιστική;Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών;Λογιστικά Προγράμματα;CRM;ERP
Description: Η πτυχιακή αυτή εργασία που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο νομού Θεσσαλονίκης, μας δίνει στοιχεία για την διαχείριση των διαθέσεων των επιχειρηματιών του νομού Θεσσαλονίκης, να αξιοποιήσουν την παροχή λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11244
Table of contents: Εισαγωγή…………………………………………………………………………...…1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές έννοιες της επιχείρησης 1.1 Οι οικονομικές μονάδες, η επιχείρηση και η δράση της………………..……..2 1.2 Η επιχείρηση ως σύστημα…...…………………………………….......……....3 1.3 Είδη επιχειρήσεων ……………………………….………………………..…..3 Κεφάλαιο 2. Εισαγωγή στην επιστήμη της Λογιστική και η σχέση της με την επιχείρηση 2.1 Οι λογιστικές και οι χρηματοοικονομικές ανάγκες της Επιχείρησης…………………………………………………….…………….5 2.2 Έννοια της Λογιστικής ….………………........................................................5 2.3 Χρηματοοικονομική Λογιστική……….....................................................6 2.4 Διοικητική Λογιστική …………………………………...……... ….…...…7 2.5 Η Λογιστική στις επιχειρήσεις την επομένη δεκαετία .…................................7 2.6 Μηχανογραφημένη Λογιστική ……………………….................................8 2.7 Τα Μηχανογραφικά Μέσα ……………………...………… ………...…….9 2.8 Λογιστικά προγράμματα και τα πλεονεκτήματά τους …………… ….........9 2.9 Πλεονεκτήματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής………….…………...….10 2.10 Εμπορικά προγράμματα…......………………..………………………...…...10 2.11 Εμπορικά Προγράμματα CRM ...……………………………....................10 2.12 Πακέτα Λογισμικών ………………………………....................................11 2.13 Enterprise Recourse Planning (ERP)………………………………………..11 2.14 Ολοκληρωμένο σύστημα ΕRP………………………………….…..............11 2.15 Πλεονεκτήματα συστήματος ERP….……………………….........................12 2.16 Μειονεκτήματα συστήματος ERP ................……………………………..…13 2.17 Εταιρίες δημιουργίας συστημάτων ERP …..………………… ……….….13 Κεφάλαιο 3. Η χρήση της μηχανογραφημένης λογιστικής στην Ελλάδα 3.1 Η Αγορά των Συστημάτων Μηχανογράφησης στην Ελλάδα……… ….…14 3.2 Ελληνικές Επιχειρήσεις Επενδύσεων και ERP…………… ……… ….....15 3.3 Η σημασία των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελληνική Οικονομία …...…………………………… ………….….……..15 3.4 Οι ευκαιρίες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα……………………………………..… … .16 3.5 Πολιτικές στην Ελλάδα για την προώθηση της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών……………………… …………........17 3.6 Η Ελληνική Κοινωνία της Πληροφορίας……………… ….……..............17 3.7 Go – online………………………………………………………… …. .…18 3.8 eBusiness Forum…………………………………………………… ......19 Κεφάλαιο 4. Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην επιστήμη της Λογιστικής 4.1 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών υπό το πρίσμα της Λογιστικής……………………………….……………………… ........21 4.2 Η Χρήση του Διαδικτύου…………………................................................23 4.3 Εφαρμογές Λογισμικού Λογιστικής και Υπηρεσίες………… ……...........24 4.4 Συμπεράσματα………………………………...........................................24 4.5 Δράσεις του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας…………………........................25 4.6 Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στον Νομό Θεσσαλονίκης...................26 Κεφάλαιο 5. Έρευνα 5.1 Στατιστική Ανάλυση…………………………..… …...……………….......34 5.2 Συμπεράσματα…………………………………… ……………..……….....63 5.3 Προτάσεις για τις επιχειρήσεις ……………………….…………......……..64 5.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα………………...… .……………………65 Βιβλιογραφία………………………………………………………..66 Παράρτημα Ερωτηματολόγιο
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11244
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.