Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Δαρδάγου, Μιχαέλα Θεοδώρα


Η επιστήμη της Ελεγκτική απασχολεί τους ανθρώπους από τότε που ξεκίνησαν οι εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους με αποτέλεσμα την δημιουργία ανάγκης για έλεγχο. Η ανάπτυξη της Ελεγκτικής άνθιζε όλο και περισσότερο με το πέρασμα των χρόνων και προσαρμοζόταν συνέχεια στις νέες συνθήκες των οικονομικών δεδομένων. Αυτό οδήγησε στην εύρεση νέων τεχνικών ελέγχου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και διοίκηση της οικονομικής μονάδας. Οι ραγδαίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Ελεγκτική;Εσωτερικός έλεγχος;Εξωτερικός έλεγχος;Εξωτερικός ελεγκτής;Φορολογικός έλεγχος;Φοροδιαφυγή
Description: Η επιστήμη της Ελεγκτική απασχολεί τους ανθρώπους από τότε που ξεκίνησαν οι εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους με αποτέλεσμα την δημιουργία ανάγκης για έλεγχο.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11240
Table of contents: Περίληψη.................................................................................................4 Εισαγωγή.................................................................................................5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ.................................. 6 1.1 Ορισμός και έννοια της ελεγκτικής επιστήμης................................. 6 1.2 Θέματα που εξετάζει η ελεγκτική........................................................7 1.3 Ελεγκτικά πρότυπα...............................................................................7 1.4 Αντικείμενο της ελεγκτικής διαδικασίας.............................................8 1.5 Ιστορική επισκόπηση της ελεγκτικής διαδικασίας...............................9 1.6 Η Ιστορία της Ελεγκτικής στην Ελλάδα............................................11 1.7 Η αναγκαιότητα του ελέγχου.............................................................11 1.8 Διακρίσεις στην ελεγκτική:................................................................12 1.9 Κατηγορίες ελέγχου...........................................................................13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ............................................ 18 2.1 Διάκριση της έννοιας ‘Εσωτερικός Έλεγχος’................................. 18 2.2 Εσωτερικός Έλεγχος..................................................................... 19 2.3 Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου................................................. 20 2.4 Ιστορική αναδρομή του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα........... 20 2.5 Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου.....................................................21 2.6 Σκοποί και στόχοι υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου........................ 23 2.7 Αναμενόμενα οφέλη από τον εσωτερικό έλεγχο............................ 24 2.8 Είδη ελέγχου....................................................................................25 2.9 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου.........................................................29 2.10 Ορισμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου............................ 29 2.11 Σκοπός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.............................30 2.12 Βασικές αρχές συστήματος εσωτερικού ελέγχου......................... 31 2.13 Σχέσεις ελεγκτών και ελεγχόμενων.............................................. 32 2.14 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου.............................. 34 Σελίδα 3 από 56 2.15 Κίνδυνοι παραβίασης αρχών κώδικα............................................ 35 2.16 Μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων.................................................. 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ............................................ 36 3.1 Έννοια του Εξωτερικού Ελέγχου....................................................36 3.2 Λειτουργία εξωτερικού ελέγχου..................................................... 36 3.3 Είδη ελέγχων................................................................................... 37 3.4 Εξωτερικός Ελεγκτής.....................................................................38 3.5 Ο ρόλος και η δράση του εξωτερικού ελεγκτή............................... 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4..........................................................................................40 4.1 Διερεύνηση της σχέσης εσωτερικού- εξωτερικού έλεγχου.............40 4.2 Ομοιότητες Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου.........................41 4.3 Διαφορές Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου............................41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ........................................ 43 5.1 Έννοια του Φορολογικού ελέγχου.................................................. 43 5.2 Σκοπός του φορολογικού ελέγχου.................................................. 43 5.3 Διακρίσεις Φορολογικού Ελέγχου.................................................. 44 5.4 Έκθεση Ελέγχου.............................................................................47 5.5 Φορολογικοί Ελεγκτές.................................................................... 48 5.6 Φοροδιαφυγή......................................................................................50 5.7 Έννοια Πλαστού Φορολογικού Στοιχείου...................................... 50 5.8 Έννοια Εικονικού Φορολογικού στοιχείου.....................................50 5.9 Έννοια Νοθευμένου Φορολογικού Στοιχείου................................. 51 5.10 Μέθοδοι Εντοπισμού Πλαστών και Εικονικών στοιχείων............51 5.11 Τεχνάσματα Φοροδιαφυγής.......................................................... 52 Συμπεράσματα.......................................................................................54 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ......................................................................................55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ..........................................................................................55 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ.................................................................................. 55
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11240
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.