Απόψεις, στάσεις και προθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης μαθητών δημοτικού σχολείου. (Master thesis)

Σωτηρακοπούλου, Ζωή


The purpose of this research is to investigate and examine the views and perceptions of primary school teachers on the use of new technologies in the classroom and the extent to which they influence the cultivation of students' creative thinking. Therefore, a primary quantitative research was carried out on a sample of teachers, who were asked to answer certain questions by filling in the questionnaire that was given to them. According to the conclusions of the research, the majority of the teachers are familiar with the use of technologies and use them to a great extent for the lesson course. They also consider that new technologies make a significant contribution by fostering the creative thinking of children. During the research, the rates varied according to the questions asked each time, as detailed below. Nevertheless, it is worth mentioning that teachers face daily difficulties in the application of new technologies in their classrooms and hence there are problems in their contribution to the cultivation of children's creative thinking. Problems hampering this are the pressure from the curriculum, the inadequate infrastructure of the school, the large number of children per classroom, the lack of appropriate training and the lack of self-confidence. In general, some teachers are familiar with the use of technology in the classroom, especially those who are younger with fewer years of service. Regarding their basic studies, it seems that as the level of education increases, the more the familiarity with the new technologies increases. Overall, it seems that both genders are very positive towards their use and integration into the educational process, which is deemed necessary by the constant technological progress and advancement everyday and at all levels.
Alternative title / Subtitle: View points, attitudes and intentions of primary education teachers in relation to the use of the technologies for the cultivation of creative thinking in primary school students.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Νέες Τεχνολογίες;Δημιουργική Σκέψη;Μαθητές;Δάσκαλοι;New Technologies;Creative Thinking
Description: Μεταπτυχική εργασία στο Π.Μ.Σ. "Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11229
Table of contents: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ...................................................................................................................................... 1 ABSTRACT ...................................................................................................................................... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...................................................................................................................................... 7 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ....................................... 7 2. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ .................................................................. 9 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ............... 9 4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ..................................... 9 5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ...................................................................................... 10 6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ..................................................................................... 10 7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ................................................................................................ 11 8. ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .................................................................................................................. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ............................................ 12 1.1 Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ................................................................................................................................. 12 1.1.1 Ψηφιακός αλφαβητισμός .................................................................................................. 14 1.2 Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ .................................................................................................................................. 15 1.3 ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .......................................... 16 1.4 ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ......................................................................... 19 1.4.1 Στάσεις των δασκάλων αναφορικά με τις ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου ......................... 19 1.4.2 Απόψεις των δασκάλων αναφορικά με την εξοικείωσή τους με τις ΤΠΕ ............................. 21 1.4.3 Απόψεις των δασκάλων αναφορικά με τη χρήση tablets (iPads) στα μαθηματικά ............... 22 1.4.4 Απόψεις των δασκάλων για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση σύμφωνα με δημογραφικά χαρακτηριστικά ........................................................................................................................ 27 1.4.5 Σύνοψη ερευνών.............................................................................................................. 28 1.5 ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ....................................................................... 29 1.6ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΠΕ .................................................................................................... 30 1.7Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ................................................................................... 30 1.7.1 Επανεξέταση του σκοπού της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ ....................................................... 33 1.7.1.1 Γνώση Περιεχομένου και ΤΠΕ ...................................................................................... 35 1.7.2 Το πλαίσιο TPACK .......................................................................................................... 36 1.8 ΤΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TPACK .......................................................................................... 38 1.8.1 Έρευνες σχετικές με το εκτεταμένο πλαίσιο TPACK .......................................................... 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ..................................................... 46 2.1 Η ΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ............................................................................................................... 46 2.1.1 Η ανάπτυξη προοδεύει κατά στάδια .................................................................................. 48 2.1.2 Η ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών ................................................................................ 50 2.1.3 Η εμφάνιση της λογικής σκέψης ....................................................................................... 51 2.2 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ........................................................................................................... 55 2.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ........................................................................ 58 2.3.1 Εργαλεία των ΤΠΕ και δημιουργική σκέψη ....................................................................... 60 2.3.2 Συνεργατική δημιουργικότητα και ο ρόλος των ΤΠΕ ......................................................... 63 2.3.3 Στρατηγικές για την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης ..................................................... 65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ................................................................................................. 66 3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ..................................................................... 66 3.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -ΔΕΙΓΜΑ............................................................................................................. 67 3.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ............................................................................................................ 67 3.4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .......................................................................................... 68 3.5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ .............................................................................................................. 69 3.6 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .............................................................................. 69 3.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ..................................................................................... 69 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ........................................................................... 70 4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ....................................................................................................... 70 4.1.1 Δημογραφικά στοιχεία ..................................................................................................... 70 4.1.2 Νέες Τεχνολογίες ............................................................................................................. 75 4.1.3 ΤΠΕ και δημιουργική σκέψη παιδιών ............................................................................... 81 4.1.4 Επάρκεια Γνώσεων στη χρήση των νέων τεχνολογιών για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των παιδιών ................................................................................................................. 84 4.1.5 Χρήση νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των παιδιών ............. 87 4.1.6 Διδασκαλία-Επίσημη ένταξη των νέων τεχνολογιών στο σχολείο για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης ................................................................................................................ 91 4.2 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .......................................................................................................... 96 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................ 105 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .......................................................................................................................... 109 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ........................................................................................................................ 124
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11229
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.