Η θεραπευτική προσέγγιση των πολυνευροπαθειών. Marie Sarco Tooth (Bachelor thesis)

Δανιηλίδου, Ευαγγελία


Οι πολυνευροπάθειες αποτελούν μια εξαιρετικά πολύπλοκη και ανομοιογενή ομάδα νοσημάτων του περιφερικού νευρικού συστήματος. Η αιτιολογική διερεύνηση των πολυνευροπαθειών είναι πλέον δυνατή σε υψηλό ποσοστό των περιπτώσεων με τη βοήθεια της νευροφυσιολογίας, ανοσολογίας, νευροπαθολογίας και μοριακής γενετικής και αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Παρόλο το μικρό ποσοστό των κληρονομικών πολυνευροπαθειών είναι από τις συχνότερες κληρονομούμενες νευρολογικές παθήσεις. Η πιο συχνή μορφή κληρονομικής πολυνευροπάθειας είναι η νόσος Charcot-Marie-Tooth. Η νόσος αυτή ονομάστηκε έτσι από τα ονόματα των τριών πρώτων γιατρών νευρολόγους που πρώτοι την χαρακτήρισαν το 1886, Jean-Martin Charcot, Pierre Marie και Howard Henry Tooth. Η μορφή που περιγράφεται από τον όρο αυτό εμπεριέχει μια ευρεία ομάδα κληρονομικών κινητικών και αισθητικών πολυνευροπαθειών, οι οποίες συνήθως εκδηλώνονται μέσα στις πρώτες δύο δεκαετίες της ζωής.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Keywords: Κληρονομικές πολυνευροπάθειες;νόσος Charcot-Marie-Tooth;CMT;κινητική και αισθητική πολυνευροπάθεια;HMSN;HMN;HSAN;CMT1A;CMTX;HNPP;φυσικοθεραπεία
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11224
Table of contents: Περιεχόμενα Περίληψη Εισαγωγή Κεφάλαιο 1ο 1. Ιστορικά Στοιχεία 1.1 Πρώτη αναφορά της νόσου 1.2 Οι Charcot, Marie και Tooth 1.3 Μετά τους Charcot, τη Marie και Tooth Κεφάλαιο 2ο 2. Γενετική Βάση της Νόσου 2.1 Κληρονομικότητα και συγκεκριμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά 2.2 O Επικρατητικός απομυελινωτικός αυτοσωματικός τύπος (CMT1, HMSNI) 2.3 Ο Επικρατητικός αξονικός αυτοσωματικός τύπος (CMT2, HMSNII) 2.4 O Επικρατητικός μεικτός τύπος (DI-CMT) 2.5 Ο επικρατητικός απομυελινωτικός φυλοσύνδετος τύπος στο χρωμόσωμα Χ (CMTΧ1) 2.6 Σύνδρομο Dejerine-Sottas (DSS) (HMSN III ή CMT3) 2.7 Ο Υπολειπόμενος απομυελινωτικός αυτοσωματικός τύπος - CMT4 2.8 Ο Υπολειπόμενος αξονικός αυτοσωματικός τύπος (CMT4C ή AR-CMT2) 2.9 Ο υπολειπόμενος αξονικός φυλοσύνδετος τύπος στο χρωμόσωμα Χ (τύπος CMTX) Κεφάλαιο 3ο 3. Επιδημιολογία και διάγνωση 3.1 Επιδημιολογία 3.2 Κλινική διάγνωση 3.2.1 Διαγνωστικό πρωτόκολλο για τη διαταραχή Charcot – Marie – Tooth τύπου 1 3.2.2 Διαγνωστικό πρωτόκολλο για τη διαταραχή Charcot – Marie – Tooth τύπου 2 3.2.3 H διαταραχή Charcot – Marie – Tooth τύπου 4 3.2.4 Η νόσος Charcot – Marie – Tooth με ενδιάμεσες κινητικές ταχύτητες αγωγής νεύρων. 3.2.5 Η νόσος Charcot – Marie – Tooth, τύπος Χ 3.3 Γενετική διάγνωση και παροχή συμβουλών Κεφάλαιο 4ο 4. Ιστορικό της νόσου Charcot – Marie – Tooth και Ποιότητα ζωής των ασθενών 4.1 Ιστορικό της νόσου Charcot – Marie – Tooth 4.2 Ηλεκτροδιαγνωστικά χαρακτηριστικά 4.3 Ποιότητα ζωής ασθενών με νόσο Charcot – Marie – Tooth 4.4 Κλινική παρακολούθηση συννοσηροτήτων, επιπλοκών και φαρμάκων που πρέπει να αποφεύγονται Κεφάλαιο 5ο 5. Θεραπευτική Προσέγγιση της νόσου Charcot – Marie – Tooth 5.1 Φυσικοθεραπεία και Ορθοστάτες 5.2 Η ανάγκη για πολυεπιστημονική φροντίδα στην CMT 5.3 Ειδική φαρμακευτική θεραπεία Βιβλιογραφία
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11224
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.