Εξόρυξη πληροφορίας από συνδεδεμένα δεδομένα

Δέρβος, Δημήτριος/ Τσίτσιλας, Ιωάννης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: linked data;Virtuoso;SPARQL;Εξόρυξη πληροφορίας;Semantic Web;Data Mining;Σημασιολογικός Ιστός
Issue Date: 5-May-2015
Abstract: Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει μια ανασκόπηση σε θεωρητικό υπόβαθρο των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού όπως της XML, RDF, OWL και της γλώσσας ερωτήσεων SPARQL. Θα μελετήσουμε την μορφή των συνδεδεμένων δεδομένων (linked data) και θα αναφέρουμε κάποια εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας τους όπως το Virtuoso, D2R και το Triplify. Επίσης θα γίνει ανασκόπηση των τεχνικών εξόρυξης πληροφορίας (data mining) και θα παρουσιαστούν κάποια προτεινόμενα μοντέλα για την εξόρυξη πληροφορίας από συνδεδεμένα δεδομένα. Τέλος θα υλοποιήσουμε μια εφαρμογή για την παραγωγή συστάσεων προϊόντων supermarket, δημοσιεύοντας τα προϊόντα σε μορφή Linked Data μέσω του Virtuoso, παίρνοντας αποτελέσματα μέσω SPARQL ερωτημάτων.
Description: Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΤΕΦ--Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 2015--Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου"--αα6797
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11039
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11039
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.