Έκφραση φυτικών γονιδίων σε συνθήκες καταπόνησης (Bachelor thesis)

Μπακογιάννης-Νάκος, Μόδεστος


Σκοπός της εργασίας είναι η εκμάθηση του τρόπου απομόνωσης του DNA και του RNA, φυτικών γονιδίων σε συνθήκες καταπόνησης, ο χειρισμός αυτών των νουκλεοτιδίων σε διάφορες διεργασίες και η διαπίστωση, ύπαρξη και έκφραση των γονιδίων Nax1, HKT7 και SOS1, στις ποικιλίες triticum που επιλέχτηκαν για την εν λόγο έρευνα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και αναλύονται παρακάτω είναι με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Στην εργασία χρησιμοποιήθηκαν 20 ποικιλίες του γένους triticum Ελληνικές και ξένες. Καλλιεργήθηκαν κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η καλλιέργειά τους πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα θρεπτικά διαλύματα με διαφορετικές συγκεντρώσεις NaCl και ένα μάρτυρα. Όλα τα δείγματα λειοτριβήθηκαν και έγινε η εκχύλιση των ριβονουκλεοτιδίων με τις ίδιες μεθόδους. Για την απομόνωση των γονιδίων χρησιμοποιήθηκαν και έτοιμα kit ελαφρώς τροποποιημένα για την καλύτερη αποτελεσματικότητα στο συγκεκριμένο πείραμα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Keywords: Φυτικά γονίδια;Plant genes;Καλλιέργεια φυτικών ιστών;Growing plant tissues;Καλλιέργεια;Cultivation
Abstract: The aim of the work is the learning of the DNA isolation method and RNA, plant genes in stress conditions, the handling of these nucleotides in various processes and finding existence and expression of genes Nax1, HKT7 and SOS1, in triticum varieties selected for this reason research. The methods used are discussed below and are based on the international literature. At work using 20 varieties of genus triticum Greek and foreign. They are grown under strictly controlled conditions in the molecular biology laboratory of the Plant Production Department of ATEI. The cultivation was carried out in four nutrient solutions with different NaCl concentrations and a witness. All samples were ground and became extraction of ribonucleotides with the same methods. To isolate the genes used ready kit slightly modified for better efficiency in this experiment.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1095
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1095
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons