Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 8, 5-7-1985

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) τα προαπαιτούμενα μαθήματα, β) η εισήγηση στο άρθρο 5 (παρ. 3) του κανονισμού σπουδών, γ) ο εσωτερικός κανονισμός των ΤΕΙ, δ) η απαλλαγή από την αγγλική γλώσσα σπουδαστών τμήματος Νοσηλευτικής, ε) οι εισηγήσεις για διδακτικά βοηθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-1986, στ) η ανάθεση ενός ακόμη μαθήματος σε τακτικό ΕΕΠ στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ζ) η έγκριση υπερωριών, η) η πρόσληψη έκτακτου ΕΕΠ για την Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική, Ρωσική γλώσσα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-1986, θ) η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων για το Γενικό Τμήμα ΞΓΦΑ, ι) η έγκριση επάρκειας ξένης γλώσσας ΕΤΠ και επιμελητών, ια) η έγκριση παράτασης εκπαιδευτικής άδειας καθηγήτριας και ιβ) η έγκριση σημειώσεων. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) η μείωση ωραρίου καθηγήτριας Αγγλικής γλώσσας, β) η επιλογή ξένης γλώσσας από τους σπουδαστές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-1986, γ) η συγκρότηση επιτροπών για την κρίση του έκτακτου ΕΕΠ, δ) η απαλλαγή σπουδαστών τμήματος Νοσηλευτικής από την Αγγλική γλώσσα και ε) η γνώμη της ΓΣ για το άρθρο 20 (παρ. 5) του Ν. 1404/83.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1985
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1026
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_8_5-7-1985.pdf28.82 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1026
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons