Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 27, 14-10-1986

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) οι εισηγήσεις για τις απαλλακτικές εξετάσεις, γ) οι ενστάσεις υποψηφίων για θέση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, δ) η αίτηση σπουδαστή για την παρακολούθηση μαθημάτων Γαλλικών II, III, IV στο χειμερινό εξάμηνο 1986-87, ε) ο χωρισμός τμημάτων, στ) η επιπλέον ανάθεση ωρών σε καθηγητή, ζ) η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων σε καθηγήτρια, η) η ανάθεση μαθημάτων Γαλλικής γλώσσας και θ) τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) δικαίωμα συμμετοχής στις απαλλακτικές εξετάσεις σπουδαστών , β) αίτηση σπουδάστριας για απαλλακτικές εξετάσεις, γ) ο τίτλος σπουδών γαλλικής γλώσσας και δ) η ανάθεση μαθημάτων σε καθηγήτρια.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1986
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1020
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_27_14-10-1986.pdf16.19 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1020
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons