Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 12, 16-10-1985

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) ο κανονισμός σπουδών, β) η κατοχύρωση ξένης γλώσσας σπουδαστών τμήματος Φυσικοθεραπείας και γ) η ανάθεση διδασκαλίας σε καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας και η ακύρωση διαπιστωτικών πράξεων. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) η αναφορά καθηγητή, β) η επάρκεια ξένης γλώσσας επιμελητών, γ) οι απαλλακτικές εξετάσεις στη Ρωσική γλώσσα, δ) η χορήγηση σημειώσεων στα Αγγλικά IV για το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ε) η απαλλαγή από την ξένη γλώσσα σε ΑΜΕΑ, στ) η αλλαγή επιτροπής για τις απαλλακτικές εξετάσεις στη γαλλική γλώσσα, ζ) ο ορισμός επιτροπών για τις απαλλακτικές εξετάσεις στη ΣΕΥΠ, η) ο καθορισμός αιθουσών για τις απαλλακτικές εξετάσεις στη ΣΤΕΦ, θ) ο καθορισμός απαλλαγής ξένης γλώσσας σπουδαστών βάσει πτυχίων και ι) η αμέλεια εκπλήρωσης καθηκόντων καθηγητή. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1985
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1018
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_12_16-10-1985.pdf15.31 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1018
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons