Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης

Παπαδοπούλου, Μαρία/ Σαμολαδάς, Ανδρέας/ Καραμούζης, Αθανάσιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Microcontrollers;Μικροελεγκτές;Χώρος στάθμευσης;Parking place;Electronic safety system;Ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας
Issue Date: 26-Mar-2009
Abstract: The purpose of this project is the research, analysis and the installation of a security system (alarm) in a private parking lot that will detect possible intrusions and inform the owner. The system uses Microchip’s PIC16F628A microcontroller as the central process unit. It also consists of three detectors as inputs. Α magnetic reed switch, a passive infrared motion detector and an infrared barrier beam (transmitter and receiver). The microcontroller analyses the electrical signals that the detectors produce, when motion or invasion is detected at its input pins and gives an output signal. Each time the system gives an output, a flash-light alarm and a siren that are connected at the microcontroller’s output become active, and also, an indicator that allows us to know which detector is activated at the moment.
Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση, μελέτη και η εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας (συναγερμός) σε έναν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης το οποίο θα ανιχνεύει πιθανές εισβολές και θα ενημερώνει τον ιδιοκτήτη. Το σύστημα χρησιμοποιεί τον μικροελεγκτή της Microchip PIC16F628Α σαν κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Επίσης περιλαμβάνει τρεις αισθητήρες ως εισόδους. Έναν μαγνητικό διακόπτη, έναν παθητικό υπέρυθρο ανιχνευτή κίνησης (PIR) και έναν αισθητήρα δέσμης υπερύθρων (πομπός και δέκτης). Ο μικροελεγκτής δέχεται στους ακροδέκτες εισόδου του τα ηλεκτρικά σήματα που παράγουν οι ανιχνευτές, ενώ όταν αντιληφθούν κάποια κίνηση ή παραβίαση, δίνει σήμα εξόδου σε έναν ακροδέκτη που υποδηλώνει ποιός αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος, και σε μία έξοδο στην οποία συνδέεται μια φωτεινή ένδειξη και μια σειρήνα ήχου.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10174
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samoladas_Karamouzis.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10174
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.