Μελέτη και κατασκευή μετρητή κλίσεως με μικροελεγκτή PIC18F1320 και σειριακή διασύνδεση με συσκευή απεικόνισης LCD

Σαραφίδης, Χαράλαμπος/ Κατεμίδης, Ιάκωβος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: LCD display;Micro-controllers PIC18F1320;LCD οθόνη;Μικροελεγκτής PIC18F1320
Issue Date: 4-Mar-2009
Abstract: This structure measures X and Y's axis angle ( pitch and roll) while the outcome of that measure is depicted into degrees with one decimal digit accuracy, in LCD screen. Moreover, '<' and '>' symbols have been used in order to depict the leftwise or rightwise angle, so as the two different measures can be discerned. The structure contains two gradations: - The sensor gradation, which consists of the ADIS16201 sensor (Analog Devices) the PIC18LF1320 (Microchip - 3.3 Volt) and the MAX3232 (Texas Instruments - 3.3. Volt). - The LCD screen gradation, which consists of the MAX232, the PIC18F1320 and the LCD 2x16 screen (Powertip). Sensor Gradation: The microcontroller (PIC18LF1320) accepts the data in serial form from the sensor (ADIS16201) and after it applies the Finite Impulse Response (FIR), it sends it via the MAX3232 to the LCD screen gradation. LCD screen gradation: The received data are driven from the MAX232 to the PIC18F1320, where the conversion into digits and proper symbols takes place ('<', '>') and they are sent to the screen via a 4-bit link.
Η κατασκευή κάνει μέτρηση της κλίσης στους άξονες Χ και Υ (pitch-roll ή πρόνευση-διατοιχισμός) και στην συνέχεια το αποτέλεσμα της μέτρησης απεικονίζεται σε μορφή μοιρών με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, στην οθόνη LCD. Επί πρόσθετα, έχουν οριστεί τα σύμβολα ‘<’ και ‘>’ για την απεικόνιση σε αριστερόστροφη και δεξιόστροφη κλίση αντίστοιχα, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει διάκριση των δύο διαφορετικών ενδείξεων. Η κατασκευή περιλαμβάνει δύο βαθμίδες: - Την βαθμίδα του αισθητηρίου, η οποία αποτελείται από το αισθητήριο ADIS16201 (Analog Devices), τον PIC18LF1320 (Microchip - 3.3 Volt) και το MAX3232 (Texas Instruments - 3.3 Volt, - Την βαθμίδα της οθόνης LCD, η οποία αποτελείται από το MAX232, τον PIC18F1320 και την οθόνη LCD 2x16 (Powertip). Βαθμίδα αισθητηρίου: Ο μικροελεγκτής (PIC18LF1320) δέχεται σειριακά τα δεδομένα από τον αισθητήρα (ADIS16201) και αφού εφαρμόσει Φίλτρο Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR) τα αποστέλλει μέσω του MAX3232 στην βαθμίδα της οθόνης LCD. Βαθμίδα οθόνης LCD : Τα ληφθέντα δεδομένα οδηγούνται από τον MAX232 στον PIC18F1320, γίνεται η μετατροπή σε ψηφία και κατάλληλα σύμβολα (‘<’, ‘>’) και αποστέλλονται στην οθόνη μέσω 4-bit διασύνδεσης.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10169
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katemidis_Iakovos.pdf6.3 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10169
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.