Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 36, 19-6-1987

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) η τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης εκπαιδευτικής άδειας, γ) τα προαπαιτούμενα μαθήματα, δ) η έγκριση σημειώσεων, ε) τα περιγράμματα σπουδών, στ) κατοχυρώσεις μαθημάτων , ζ) οι αναθέσεις μαθημάτων για εξετάσεις με πρόγραμμα ΚΑΤΕΕ, η) η λειτουργία Γενικών Τμημάτων, θ) η συγκρότηση επιτροπών για κρίση έκτακτου Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. και ι) η απαλλαγή φοιτητών για την γερμανική γλώσσα. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) η ημερίδα Αγγλικής γλώσσας και β) οι εξετάσεις ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1000
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_36_19-6-1987.pdf14.22 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1000
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons